Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Проектиране и строителство на АМ "Струма" Лот 3.1 - тунел "Железница"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Лот 3.1. на АМ "Струма" представлява автомагистрален участък с дължина от около 17 км., като в него се включват тунел „Железница“ и пътна част, чието изграждане ще бъде предмет на отделна самостоятелна процедура. Предмет на настоящата обществена поръчка е проектирането и строителството на участък от АМ „Струма“ Лот 3.1 от км 365+500 до км 370+500, включващ тунел „Железница“. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. Необходимо е да се изготвят технически проекти, работни чертежи и детайли; да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък със съответните земни работи, тунел „Железница“ с дължина от около 2 км, прилежащите му предпортални площадки с обслужващи пътни връзки и 2 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 700 м. Изпълнителят ще построи автомагистралното трасе в обхвата и по начина, дефиниран в идейния проект и другите изисквания на възложителя; проектите, изготвени от изпълнителя, ще бъдат одобрявани от възложителя по реда на договора за изпълнение. Основните проектантски дейности, които трябва да бъдат изпълнени, включват: • преглед на идейния проект; • изработване на технически проекти, работни чертежи и детайли; • проектиране и преместване/реконструкция на пресичания с всички инженерни мрежи, които попадат в обхвата на проекта; • проектиране и изпълнение на земни работи, оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност; • съгласуване и получаването на всички документи, свързани с одобряването на инвестиционните проекти. Освен изпълнението на строителните дейности изпълнителят трябва: • да състави строителни книжа и екзекутивната документация за всяка част от работите, която се отклонява от изготвените проекти; • да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази поръчка; • да осигури терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа; и др.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
200000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45233110, 71312000

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали
Консултантски инженерни услуги в строителството

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

03.11.2014 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ