Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изготвяне на идеен проект за АМ "Хемус" (етап 2 - участък от II-35 до I-5)

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Автомагистрала „Хемус” е предвидена да свързва София с Варна. Към момента са изградени участъците София - Ябланица и с. Белокопитово - Варна. Оставащата за доизграждане част от АМ „Хемус“ условно е разделена на 8 участъка, които поетапно се възлагат за проектиране и строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идейни проекти за етап 2 от проекта, който включва 3 участъка - участък 3, 4 и 5 с обща дължина от около 85 км - от ІІ-35 до I-5. Изготвянето на идейния проект включва следните основни дейности: • разработване на избрания в предпроектните проучвания вариант на база картна основа в мащаб 1:2000; • проектиране на напречни профили; • изготвяне на идейни проекти за пътните възли; • проектиране и спецификация на земните работи; • определяне на местоположенията, вида, общия план и отворите на големите пътни съоръжения; • подробно геоложко проучване по протежение на трасето за обосновка на приетите решения; това трябва да включва инженерно, геоложко и хидроложко проучване на терена; • преглед и анализ на въздействието на предложените работи върху съществуващата техническа инфраструктура, както и съгласуване със съответните органи на собственика под юрисдикцията на общините в района; Възложителят ще окаже съдействие при провеждането на тези консултации; • изготвяне на парцеларен план, показващ терените, необходими за постоянните работи.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1200000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

15.04.2014 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ