Версия за печат

01060-2014-0002

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Трети март" 59, За: Яна Янева, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 655888, E-mail: info@vikdobrich.bg, Факс: 058 630003

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikdobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vikdobrich.bg/Vik/PublicCommissionIndex#.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на стегателни скоби за тръби (аварийни скоби)”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: В склада на възложителя на адрес гр.Добрич, бул."3-ти март"59
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на стегателни скоби за тръби (аварийни скоби)” за срок до 31.12.2014 г.. Прогнозна стойност за целия срок на договора - 100 000,00 лв. без ДДС. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ИЗИСКВАНИЯ. Аварийни скоби за ремонт на пукнатини, отвори и цялостно счупване на тръби от стомана, мед, чугун, етернит и синтетични материали . Аварийните скоби, предмет на поръчката са предназначени да свързват напорни тръбопроводи, изработени от следните материали: сферографитен чугун; стомана; етернит; ПЕВП – (полиетилен висока плътност) Всички части на аварийните скоби трябва да са изработени от пълно пасивирана /неръждаема стомана тип (Grade 304) или еквивалентен. Аварийните скоби трябва да имат конструкция осигуряваща прост и лесен монтаж. Всички болтове трябва да могат да бъдат завити и развити само с една операция с гаечен ключ. Всички елементи на аварийните скоби трябва постоянно да функционират съгласно предвидените изисквания, а скобите трябва да запазят водонепропускливостта си. Скобите трябва да бъдат проектирани така, че да издържат на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е с 1,5 пъти по-високо от номиналното им налягане. Всички скоби и техните елементи трябва да бъдат подходящи за целта, за която се използват, а именно да свързват или притискат тръби за вода и да действат като напълно херметично уплътнение при всички работни условия за непрекъсната употреба под земята, без да се налага допълнителна манипулация за осигуряване на водонепропускливостта им. Скобите трябва да могат да поемат вертикално изместване между краищата на свързваните тръби. Корпусът на скобите трябва да се деформира според повърхността на тръбата и да може да осигури уплътняване по цялата повърхнина, покрита от скобата. Скобите трябва да могат да поемат допустимо отклонение във външния диаметър 10 мм. Материалите, от които са изпълнени корпуса на скобата, болтовете, гайките и шайбите трябва да са от неръждаема стомана придружени от съответните сертификати за качество и разрешителни съгласно нормативните изисквания на МЗ и МРР. Дебелината на материала от който е изработена скобата да бъде 0,7 мм. Еластомерните уплътнения трябва да съответстват на БДС EN 681 или еквивалентно и да имат твърдост, подходяща за конструкцията им. Гумените уплътнения трябва да са от EPDM и с дебелина в плътната си част 5 мм., позволяващо ремонт дори и на много лошо корозирали тръби. Уплътнението трябва да бъде релефно (мрежесто) постоянно закрепено за скобите. Уплътнението трябва да може да уплътни и дълбоко корозирали тръби. Основните елементи на скобите трябва да са свързани един към друг с плътен заваръчен шев. Скобите трябва да притежават система „flip-over”, заключваща скобата до окончателния и монтаж. След окончателен монтаж и постигане на нормално работно налягане не трябва да се налага допълнителна манипулация за гарантиране на водонепропускливостта на скобата. Манипулацията по монтажа на скобите не трябва да изисква използването на специализирани инструменти. Аварийните скоби трябва да могат да издържат непрекъснато налягане до 16 атмосфери според вида на тръбата на която се поставят.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44163210

Описание:

Стегателни скоби за тръби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общо около 3000 бр. различни по вид и размер скоби

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът трябва да представи гаранция за участие в размер на 500 лв. Гаранцията за участие в открита процедура трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.гаранция за участие под формата на парична сума: - платена в касата на Възложителя, ет. 2, стая 201; - платена в Банка: ,,ИНВЕСТБАНК” АД, клон Добрич, IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIG: IORT BGSF 2.оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец. Независимо от формата на представяне, гаранцията за участие трябва да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи в оригинал гаранция за изпълнение на договора в размер на 1000 лева. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платена в касата на Възложителя – бул. „Трети март” № 59, ет. 2, ст. 201 или в банка ,,ИНВЕСТБАНК” АД, клон Добрич, IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIG: IORT BGSF 1.оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец, и със срок на валидност, посочен в проекта на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, освобождава и/или усвоява в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране от Възложителя. Разплащане в лева, по банков път, по сметка на изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Образец Оферта – попълва се Образец № 1, с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения - попълва се Образец № 2; 3. Копие от документ за рeгистрация (Удостоверение за актуално състояние - от фирмено отделение на съответния съд по регистрацията на Участника или от Агенцията по вписванията, което да е актуално към датата на подаване на офертата) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за създаването си и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ) Документите следва да бъдат издадени/ заверени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. * Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от участника - за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участникът е записал текста „Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). * Всички листи и документи съдържащи се в частите на офертата е желателно да са надлежно номерирани. 4. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 1 , б "а", "б", "в", "г", "д", ал.2, т.5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се Образец №4 и Образец №5. 5. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка – Образец №3. Управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец към настоящата документация. 6. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП. 7. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация по чл.51 от ЗОП. 8. Документ за закупена документация за участие – копие. 9. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинала на банковата гаранция, покриваща срока на валидност на офертата от 90 календарни дни. Гаранцията за участие следва да е от името на участника - участник, който е обединение/ консорциум следва да представи гаранция за участие от името на обединението/ консорциума. 10. Декларация за участие на подизпълнители – попълва се Образец № 6 и Образец №6.1. 11. Проект на договор Образец №10 - не се прилага, попълва се и се прилага декларация за приемане клаузите по договора -Образец № 9. 12. Друга допълнителна информация, по преценка на Участника Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата на участник, който: 1. Не е представил някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация; 2. За когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП. 3. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 4. Който е представил оферта в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 5. За когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 6. Не е представил документ за закупуване на документация (когато е приложимо).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

6.1. Изискване: Участникът следва да има минимален оборот от извършване на дейност със сходен предмет (доставка на стегателни скоби за тръби-аварийни скоби) общо за последните 3 години (2011,2012 и 2013 г.) от 100 000 лв. Документи за доказване: Информация за общия оборот и за оборота на стоките/ услугите, предмет на поръчката за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът учpеден или е започнал дейността си - попълва се Образец №14 Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изискваните от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

7.1. Минимално изискване: Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 3 (три) поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през последните три приключили години. Изпълнен договор, е договор, който е приключил през визирания период, без значение кога е влязъл в сила – преди или по време на визирания период. Документи за доказване на изискването: Декларация, съдържаща списък с най-малко 3 /три/ изпълнени договора за доставки, сходни с предмета на поръчката през последните три години (2011,2012, 2013), включително стойностите, датите и Възложителите, придружени от препоръки (референции) за добро изпълнение – попълва се Образец № 13. Към всеки от посочените договори участникът следва да представи и препоръки за добро изпълнение. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. 7.2. Минимално изискване: Участникът в процедурата или водещият съдружник, следва да има внедрена система за управление на качеството. Документи за доказване на изискването: Копие на Сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. 7.3. Изискване: Участникът следва да е производител на стоките предмет на поръчката, или търговец на тези стоки, оторизиран от производителя или официалния му дистрибутор. Документи за доказване на изискването: Писмени доказателства(сертификати, договори, споразумения и др.) от които да е видно качеството на участника – производител, или оторизиран търговец. 7.4.Изискване: Участникът да представи стоките предложени за доставка, по начин позволяващ визуалното им възприемане. Документи за доказване на изискването: Представяне на каталог, образци, или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да може да бъде доказана Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изискваните от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Гаранционен срок на стоките; тежест: 30
Показател: Най ниска цена; тежест: 70
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.02.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
10 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие е в размер на 10 (десет) лева без ДДС или 12 (дванадесет) лева с ДДС и може да бъде заплатена, както следва: - по банков път по сметката на Възложителя – ,,ИНВЕСТБАНК” АД, клон Добрич, IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIG: IORT BGSF за превод в лева или - парична сума в лева, платена в касата на Възложителя, гр. Добрич, бул.,,Трети март” № 59, ет.2, ст. 201, Административна сграда. 1.2. Документацията се закупува в административната сграда на Възложителя на адрес: гр. Добрич, бул. “Трети март” 59, ст. № 201, от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 12,30 ч. до 16,30 ч. всеки работен ден до срока, определен в Обявлението за обществена поръчка срещу представен документ за платената цена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.02.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.02.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на възложителя в гр.Добрич, бул."3-ти март"59, ст.206

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно ЗОП - участници или техни упълномощени лица, представители на медии и ЮЛНЦРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

ноември 2014

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ