Версия за печат

00823-2014-0001

BG-Летница: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Летница, бул. "България" №19, За: инж.Павлинка Чолакова, Република България 5570, Летница, Тел.: 06941 2163, E-mail: letnitsa@mail.bg, Факс: 06941 2256

Място/места за контакт: Община Летница

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.letnitsa.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставка и монтаж на соларни лампи и парково оборудване за екопътека „Крушунски водопади”» по Проект №11/313/00010 по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Летница, с.Крушуна
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

«Доставка и монтаж на соларни лампи и парково оборудване за екопътека „Крушунски водопади”» по Проект №11/313/00010 по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Обектът на обществената поръчка е изпълнение на Проект по Мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както следва: Проект №11/313/00010 - „Община Летница - очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за отдих в общината”. Изпълнението на Проекта включва: Доставка и монтаж на соларни лампи и парково оборудване за екопътека „Крушунски водопади” по проект №11/313/00010.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31500000, 43325000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Оборудване за паркове и площадки за игри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Конкретните характеристики и обем на обществената поръчка са описани в приложената към документацията за участие техническа спецификация, придържането към която е задължително за участниците при съставянето на офертите им и респективно при изпълнението на обществената поръчка. Прогнозната стойност определена без ДДС в лева е 66 662.00 лева без ДДС и включва: 1. Соларни лампи за екопътека „Крушунски водопади” по проект №11/313/00010 – 45 бр.; общо – 36 450.00 лева без ДДС. 2. Парково оборудване за екопътека „Крушунски водопади” по проект №11/313/00010 - общо за 30 212.00 лева без ДДС и включващо: * Пейка за отмора – 24 бр.; общо- 4 632.00 лева без ДДС. * Беседка І-ви тип (малка) – 3 бр.; общо – 6 600.00 лева без ДДС. * Беседка І-ви тип (голяма) – 3 бр.; общо - 8 100.00 лева без ДДС. * Табло за морски шах – 1 бр. за 380.00 лева без ДДС. * Кошче – 30 бр.; общо – 3 090.00 лева без ДДС. * Детско влакче – 1 бр. за 1 000.00 лева без ДДС. * Детска къщичка – 1 бр. за 830.00 лева без ДДС. * Детска клатушка – 2 бр.; общо – 780.00 лева без ДДС. * Комбинирано детско съоръжение – 1 бр. за 4 800.00 лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочената прогнозна стойност. Всеки участник предлага офертна цена в лева без ДДС. В случай на неволно използване при цитирането на необходимото за доставяне оборудване в описанието му в по-горе или в техническата му спецификация на понятията „тип”, „вид”, „марка”, Участникът да чете и/или еквивалентно.

Прогнозна стойност без ДДС
66662 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

100


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците внасят гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка в размер на 600,00 (шестстотин) лева – абсолютна сума върху която не се начислява ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) парична сума, която се внася по сметката на Община Летница в “Банка ДСК” ЕАД, клон Летница; IBAN: BG23STSA93003319012010, BIC: STSABGSF. б) банкова гаранция (оригинал) – трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от крайния срок за подаване на офертите. Участникът е длъжен да удължи срока на гаранцията, с оглед осигуряване нейната валидност до сключване на договор. Гаранцията за участие се задържа от възложителя при условията на чл.61 от ЗОП. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на същия без ДДС и се представя при подписване на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) парична сума, която се внася по сметката на Община Летница в “Банка ДСК” ЕАД, клон Летница; IBAN: BG23STSA93003319012010, BIC: STSABGSF; б) банкова гаранция (оригинал) с валидност не по-рано от 16.06.2015 г. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условия, определени в договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на поръчката се финансира по Договор с номер №11/313/00010 от 05.07.2011 г. между ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция и Възложителя по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Плащанията към Изпълнителя по настоящата поръчка ще бъдат съобразени с условията за плащане от ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция към Възложителя по посоченият договор за Проект №11/313/00010 - „Община Летница-очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за отдих в общината”, както следва: 1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ - еднократно в размер до 30% от общата стойност на договора по Проекта при следните условия: -Авансът се изплаща след одобряване на проведената процедура и договора от ДФЗ-РА, сключване на анекс към договора за отпускане на финансова помощ между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДФЗ-РА след проведени тръжни процедури и представена от Изпълнителя банкова гаранция или друго обезпечение, покриващи пълния размер на аванса по Проекта. Обезпечението предварително се одобрява от Възложителя. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на оригинална фактура от Изпълнителя към Възложителя. -сумата на аванса се приспада от окончателното плащане. 2. МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ – не се дължи. 3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ - Окончателното плащане (одобрен за финансиране разход за тази дейност след сключен анекс към договора за отпускане на финансова помощ между Възложителя и ДФЗ-РА и след определяне от ДФЗ-РА на допустимите за финансиране разходи по подадена заявка за окончателно плащане по Проекта от Възложителя)) се извършва при приключена и извършена дейност /доставка и монтаж/ след приемане и одобряване на заключителния доклад за изпълнението на извършената дейност и достигнатите резултати за Проекта, въз основа на двустранно подписан окончателен приемателно-предавателен протокол с детайлно описание на техническите характеристики за тази дейност без забележки за извършените доставки след изпълнение на всички предвидени доставки и монтирането им на определените за целта места и декларация от доставчика, че активите - предмет на инвестиция, не са втора употреба. Окончателното плащане се извършва след получаване на одобрение от страна на ДФЗ-Разплащателна агенция на допустимите за финансиране разходи по подадена заявка за окончателно плащане по Проекта от Възложителя в 60 (шестдесет) дневен срок от датата на издаване на оригинална фактура за дължимата стойност и съгласно утвърден ред и условия за плащане от ДФЗ, Министерски съвет или общинския бюджет. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език и в съответствие със Закона за счетоводството. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на Изпълнителя в посочените по-горе срокове, след представена оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискане за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя в оригинал документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 "Документи за подбор" съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2.Документ за съдебна регистрация на Участника, удостоверяваща неговата правосубектност с последващите съдебни решения за вписване на промени по фирменото дело (нотариално заверени копия) /когато е приложимо/, а за обединенията-документ за неговото създаване (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър). Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът се представя в официален превод.(за юридическо лице, което не е регистрирано в България); 3.Удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация на участника за нерегистрираните в Търговския регистър при Агенцията по вписванията (оригинал или нотариално заверено копие), а ако участника е регистриран в Търговския регистър посочва само единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър с декларация. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците– юридически лица или еднолични търговци прилагат удостоверение за актуално състояние със срок на валидност не по-рано от един месец преди датата на подаване на офертата. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът се представя в официален превод. (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); 4.Удостоверение за регистрация по ЗДДС-нотариално заверено копие; 5.Карта за идентификация, съответно регистрационно удостоверение, отразяващо ЕИК /код по БУЛСТАТ/-нотариално заверено копие; 6.Декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2, 3 и 4 от ЗОП (оригинал); 7.Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и ал.5 от ЗОП (оригинал); 8.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата–оригинала на вносната бележка или оригинала на банковата гаранция за участие; 9.Документ за закупена документация за участие (копие на фактура, заверена от участника); 10.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал); 11.Всеки участник представя други документи, свързани с извършване на доставката /притежавани лицензи, удостоверения, сертификати, препоръки, референции и други подходящи /ако има такива/-копия, заверени от участника;12.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника-посочени са в т.ІІІ.2.2.; 13.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участниците-посочени са в т.ІІІ.2.3.; 14.Списък с имената на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; 15.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (оригинал); 16.Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка; 17.Декларация по Закона за защита на личните данни (оригинал); 18.Административни сведения за участника; 18.Проект на договор-не се попълва, но се парафира (подписва се на всяка страница) и се полага печат; 19.Декларация за липса на обстоятелствата предвидени в чл.93, ал.1, чл.94 и чл.96, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 г. на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности; 20.Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП (оригинал); 21.Декларация, че участникът разполага със собствен сервиз (ако е необходимо) или сключен договор с такъв за гаранционно обслужване; 22.Описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят от участника; 23.Оферта. Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Плик №3 "Предлагана цена" съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2.Ценова оферта; 3.Приложение №2-1 - Доставка и монтаж на соларни лампи и парково оборудване за екопътека "Крушунски водопади" по проект №11/313/00010.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: -Информация за годишната печалба през последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.); -Банкова атестация - банково удостоверение от обслужващата банка, че Участникът е коректен клиент, валидно към датата на откриване на процедурата; -Копие от годишния баланс и отчета за приходи и разходи за предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.), подписани и подпечатани от участника на всяка страница, съгласно Закона за счетоводството-за нерегистрираните в ТР при Агенцията по вписвания; -Декларация за общия оборот и за оборота, реализиран от доставките, свързани с обекта на поръчката за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи съобразно националното им законодателство.
Минимални изисквания: 1.Минимален общ годишен оборот на Участника за последните три финансови години /2010, 2011 и 2012 г./, да е не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева общо за трите години. Изискването за представяне на доказателства за три години не важи за фирми, които нямат към момента на подаване на офертата три години от регистрацията си, като същите представят доказателства за толкова финансови години колкото са изтекли от регистрацията им. В случай, че по обективни причини (новорегистрирани участници) участникът не може да представи справка по отношение на общ оборот от извършени доставки във връзка с предмета на поръчката за последните три години, той следва да представи доказателства за размера на оборота от датата на регистрацията си до датата на представянето на офертата. В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Декларация със списък на основните договори за осъществени доставки, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение от съответният Възложител от списъка, чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП; - Декларация със списък на техническите лица, определени за изпълнение на поръчката и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на доставката; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи съобразно националното им законодателство.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има не по-малко от тригодишен опит в областта на стоките, които ще доставя. 2.Участникът трябва да покаже, че има необходимата квалификация за изпълнението на поръчката. В този смисъл трябва да покаже, че притежава опит в изпълнението на подобни договори с предмет – предмета на поръчката за последните 3 три години /2010, 2011 и 2012 г./. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението като цяло. 3.Участникът трябва точно да се придържа към изискванията на Техническите спецификации. В този смисъл предлаганите от него доставки, трябва точно да отговарят на изискванията на Документацията. 4. Доставката да бъде придружена със съответните серфикати за качество и гаранционен срок в съответствие с БДС (когато е приложимо). 5.Доставените стоки да отговарят на БДС, на стандартите на ЕС или еквивалентни такива, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, декларация за съответствие или еквивалент, оторизационно писмо за представителство от фирмата производител на съответната стока. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.03.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа от Община Летница, бул. "България" №19, етаж ІІ, стая 212 срещу представен документ за заплатена такса в касата на общината, ІІ етаж, "Информационен център" център" или по банков път по сметка на Община Летница в "Банка ДСК" ЕАД, клон Летница, BIC:STSA BGSF, IBAN: BG37 STSA 9300 84 108 120 00, Код за вид плащане: 44 70 00 (след справка със счетоводството). Посочената цена е с ДДС. Участниците е необходимо да направят предварителна заявка за закупуване на документацията за участие на адрес и/или телефон за контакт на Възложителя, посочени в раздел І от настоящето обявление. В заявката следва да бъдат посочени точният адрес за изпращане на документацията за сметка на лицето, отправило искането и данни за издаване на фактура.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

Община Летница, гр.Летница, бул. "България" №19, заседателна зала "Форум"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни - нотариално заверени.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности".

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата процедула е открита с Решение №1/21.01.2014 год. на Кмета на Община Летница. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на одобряване на проведената процедура от Изпълнителния Директор на ДФЗ-РА и сключване на анекс към договора за отпускане на финансова помощ между Възложителя и ДФЗ-РА след проведени тръжни процедури, а датата на завършване е датата на окончателното изпълнение на доставката и монтажа по Проекта и получаване на одобрение и окончателно плащане за цялата инвестиция по Проекта от страна на ДФЗ-Разплащателна агенция след проверка на цялостното изпълнение на Проекта и одобряване от ДФЗ-РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по Проекта. Срокът за изпълнение обхваща цялостното изпълнение на доставката и монтажа по Проекта с отчитане на всички извършени дейности/доставки, след приемането и одобряването от Възложителя на доклад за извършените дейности и достигнатите резултати и подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол без забележки с детайлно описание на техническите характеристики и получаване на одобрение и окончателно плащане за цялата инвестиция по Проекта от страна на ДФЗ-Разплащателна агенция. Поръчката е с еднократно изпълнение, като срокът на доставката и монтажа е максимално 100 (сто) календарни дни от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката и започва да тече от датата на одобряване на проведената процедура от Изпълнителния Директор на ДФЗ-РА и сключване на анекс към договора за отпускане на финансова помощ между Възложителя и ДФЗ-РА след проведени тръжни процедури.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ