Версия за печат

00246-2014-0019

BG-с. Ковачево: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: инж. Нено Димов - Специалист търговия;, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, E-mail: n.dimov@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: Търговски отдел; Електроцех

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tpp2.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: инж. Нено Димов - Специалист търговия, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, E-mail: n.dimov@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: търговски отдел

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, област Стара Загора /Регистратура класифицирана информация/, За: Христина Димитрова - Танева, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662717, Факс: 042 662507; 042 662950

Място/места за контакт: Регистратура за обществени поръчки

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове(ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД - съгласно Техническо задание

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45333000, 71320000, 39341000, 44161100

Описание:

Строителни и монтажни работи на газови инсталации
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Оборудване за газ под налягане
Газопроводи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно Техническо задание , приложено в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
3200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие (представя се в офертата на участника и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП) в размер на 32000.00 (тридесет и две хиляди) лева. 2. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3% от стойността му. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 (дванадесет) месеца от гаранционния срок и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. 3. Ако гаранциите са парична сума се внасят по сметката на Възложителя: IBAN BG49 KORP 9220 1002 3181 01, BIC: KORPBGSF, „Корпоративна търговска банка”, гр. Раднево. В основанието за плащане да бъде посочено: "Гаранция за участие /изпълнение/ по ОП №........". 4. Ако гаранциите са банкови се представят по приложени в документацията образци и са със следните срокове на валидност: - за участие - 180 дни от датата на отваряне на заявленията; - за изпълнение на договора - 61 месеца от датата на сключване на договор;

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е със собствени средства. Всяко плащане се извършва до 60 дни от представяне на фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС, за следните стойности: - 90 % от стойността на Проекта за вътрешната газопроводна мрежа след приемането му на технически съвет (без забележки) от Възложителя и от Консултанта по ЗУТ. - 10% от стойността на Проекта за вътрешната газопроводна мрежа след издаване на валидно разрешение за строеж; - 90 % от стойността на всеки Проект за ГРП от 1 до 8 след приемането му на технически съвет (без забележки) от Възложителя и от Консултанта по ЗУТ. - 10% от стойността на всеки Проект за ГРП от 1 до 8 след издаване на валидно разрешение за строеж; - 80 % от стойноста на СМР на вътрешна газопроводна мрежа (в т.ч. Доставено оборудване и материали по част Машинно технологична, Електрическа, КИП и А, Строителна и др., монтажни дейности, настройка, проби, изготвяне на инструкции, обучение и въвеждане в експлоатация) след подписване на протокол за завършен монтаж от Изпълнителя, Консултанта по ЗУТ и Възложителя. - 20% от стойността на по-горното след успешно преминали 72 часови проби, въвеждане в редовна експлоатация и предаване на екзекутив; - 80 % от стойноста на СМР на всяко ГРП ( в т.ч. Доставено оборудване и материали по част Машинно технологична, Електрическа, КИП и А, Строителна и др., монтажни дейности, настройка, проби, изготвяне на инструкции, обучение и въвеждане в експлоатация на всяко ГРП) след подписване на протокол за завършен монтаж от Изпълнителя, Консултанта по ЗУТ и Възложителя. - 20% от стойността на по-горното след успешно преминали 72 часови проби, въвеждане в редовна експлоатация и предаване на екзекутив;

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не. Преди подписване на договора определения за изпълнител представя документите посочени в чл.49, ал.1 и ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проект BG-$-0009, BG-$-0010 и BG-$-0020 като част от Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 година във връзка с дерогация по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и е свързан с намаляване на вредни емисии на парникови газове. 2. Етапи и срокове за изпълнение: ЕТАП 1: Работно проектиране на вътрешната газопроводна мрежа и приемане на работния проект от Консултанта по ЗУТ и ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД-съгласно представената оферта, но не по-късно от 4 месеца от датата на сключване на договора. ЕТАП 2: Работно проектиране и приемане на работните проекти(поотдено за всички подетапи посочени по-долу) от Консултанта по ЗУТ и ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД на: ПОДЕТАП 2.1: ГРП №1; ПОДЕТАП 2.2: ГРП №2; ПОДЕТАП 2.3: ГРП №3; ПОДЕТАП 2.4: ГРП №4; ПОДЕТАП 2.5: ГРП №5; ПОДЕТАП 2.6: ГРП №6; ПОДЕТАП 2.7: ГРП №7; ПОДЕТАП 2.8: ГРП №8. - съгласно представената оферта но не по-късно от 4 месеца от датата на сключване на договора. ЕТАП 3: Доставка, монтаж, завършване на СМР и въвеждане в експлоатация на вътрешната газопроводна мрежа и ГРП № 7 – съгласно представената оферта, но не по-късно от 8 месеца от датата на официално изпратено писмо до Изпълнителя от Възложителя, за започване на СМР. ЕТАП 4: Доставка, монтаж и завършване на СМР на: ПОДЕТАП 4.1: ГРП №1 - до 6 месеца от датата на официално изпратено писмо до Изпълнителя от Възложителя, за започване на СМР; ПОДЕТАП 4.2: ГРП №2 - до 6 месеца от датата на официално изпратено писмо до Изпълнителя от Възложителя, за започване на СМР; ПОДЕТАП 4.3: ГРП №3 - до 6 месеца от датата на официално изпратено писмо до Изпълнителя от Възложителя, за започване на СМР; ПОДЕТАП 4.4: ГРП №4 - до 6 месеца от датата на официално изпратено писмо до Изпълнителя от Възложителя, за започване на строителството; ПОДЕТАП 4.5: ГРП №5 - до 6 месеца от датата на официално изпратено писмо до Изпълнителя от Възложителя, за започване на СМР; ПОДЕТАП 4.6: ГРП №6 - до 6 месеца от датата на официално изпратено писмо до Изпълнителя от Възложителя, за започване на СМР; ПОДЕТАП 4.7: ГРП №8 - до 6 месеца от датата на официално изпратено писмо до Изпълнителя от Възложителя, за започване на СМР. ЕТАП 5: Въвеждане в експлоатация на ГРП №1- до 3 месецa след официално изпратено писмо до Изпълнителя от ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД за провеждане на изпитания за въвеждане в експлоатация; ЕТАП 6: Въвеждане в експлоатация на ГРП №2- до 3 месецa след официално изпратено писмо до Изпълнителя от ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД за провеждане на изпитания за въвеждане в експлоатация; ЕТАП 7: Въвеждане в експлоатация на ГРП №3- до 3 месецa след официално изпратено писмо до Изпълнителя от ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД за провеждане на изпитания за въвеждане в експлоатация; ЕТАП 8: Въвеждане в експлоатация на ГРП №4- до 3 месецa след официално изпратено писмо до Изпълнителя от ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД за провеждане на изпитания за въвеждане в експлоатация; ЕТАП 9: Въвеждане в експлоатация на ГРП №5- до 3 месецa след официално изпратено писмо до Изпълнителя от ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД за провеждане на изпитания за въвеждане в експлоатация; ЕТАП 10: Въвеждане в експлоатация на ГРП №6- до 3 месецa след официално изпратено писмо до Изпълнителя от ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД за провеждане на изпитания за въвеждане в експлоатация; ЕТАП 11: Въвеждане в експлоатация на ГРП №-8- до 3 месецa след официално изпратено писмо до Изпълнителя от ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД за провеждане на изпитания за въвеждане в експлоатация; 3. Гаранционен срок: - за доставеното оборудване - 24 месеца от датата на издаване на разрешение за ползване съответнния етап. - за изпълнените строително-монтажни работи - 96 месеца от датата на издаване на разрешение за ползване на съответнния етап. 4. В първоначалната си оферта всеки участник представя декларация за извършен оглед (по образец на Възложителя).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всеки кандидат представя в заявлението си: 1.Удостоверение за актуално състояние или заверено извлечение от Търговския регистър. 2. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1; ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.5 и ал.5 от ЗОП – представят се декларации по приложени към документацията за участие образци. Кандидат, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.5 от ЗОП се отстранява от участие. 3. Документите по чл.77, ал.3-5 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие. Непредставяне на някой от посочените документи е основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

За доказване на финансовата си възможност всеки Кандидат представя: - Удостоверение от банка (в оригинал) за достъп до свободни средства, не по-малко от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева, по кредитна линия или собствен финансов ресурс, към крайната дата за получаване на докуметите за участие - съгласно чл.50, ал.1 т.1 от ЗОП. Документът следва да бъде издаден за настоящата обществена поръчка. - Информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е предмета на настоящата поръчката за последните три години,съгласно чл.50, ал.1 т.3 от ЗОП. Възложителят изисква кандидатите да докажат оборот по предмета на поръчката (проектиране и строително- монтажни работи на газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове) от минимум 3 200 000.00 лева за последните три години (2010, 2011 и 2012г.) Непредставяне на исканите документи е основание за отстраняване на Кандидат.

ІІІ.2.3) Технически възможности

За доказване на техническите си възможности и/или квалификациявсеки Кандидат представя: - списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013г.), придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания - съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП. Възложителят изисква кандидата да има минимум 1(един) изпълнен договор по предмета на поръчката (строителство на газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове) през последните пет години. - документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството, съгласно чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП. Представят се заверени копия от документи, удостоверяващи, че лицата които ще разработват Работния проект, притежават пълна проектантска правоспособност за съответните части: Архитектурна; Конструктивна; Технологична; Газоснабдяване или технология на енергийните производства; Електрическа; КИПиА; Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; Геодезическа. Представя се и списък на лицата, отговарящи за изпълнението на СМР, както и копия от документите им за образование и профисионална квалификация. - сертификати на кандидата и производителите на предлаганото оборудване, издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по ІSO 9001:2008 или еквивалентно, с обхват покриващ предмета на поръчката - съгласно чл.53, ал.1 от ЗОП. Представя се заверено от кандидата копие на сертификатите, преведени на български език. - сертификат за внедрена системи за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2004 или еквивалентно -съгласно чл.53, ал.2 от ЗОП. Представя се заверено от кандидата копие на сертификатите, преведени на български език. - сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001 или еквивалентно. Представя се заверено от кандидата копие на сертификатите, преведени на български език. - декларация указваща производителя/-ите на предлаганото оборудване по съответните части (Машинно технологична, Електрическа и КИП и А). - заверено копие от документ, удостоверяващ вписването на кандидата в („ЦПРС”) в Р България за строежи „Трета група“, „ Първа категория“, съгласно чл.5, ал.6, т.3.1 от ПРВВЦПРС, заедно с талон за актуална регистрация в ЦПРС. - заверено копие от валидно удостоверение, съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за технически изисквания към продуктите или еквивалентен регистър, който ги удволетворява. Непредставяне на някой от посочените документи е основание за отстраняване на участника от процедурата.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническата оценка, извършена по следните критерии и относителна им тежест: Срок за работно проектиране и приемането му от Консултанта по ЗУТ и Възложителя на вътрешната газопроводна мрежа и всички ГРП-та - 40%; Срок за доставка, монтаж, завършване на СМР и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и ГРП №7 - 60%; тежест: 50
Показател: Финансовата оценка ; тежест: 50
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

13143

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.02.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

Цената е без ДДС. Документацията се получава от участника или негов представител, всеки работен ден от 08:00 до 11:30 и от 12:30 до 15:30 часа в Търговски отдел на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, след представяне на бланка с данните на участника (адрес по регистрация, адрес за кореспонденция, телефон, факс) и фактура за закупена документация. Плащането се извършва в касата на дружеството или по банков път: банкова сметка: IBAN BG49 KORP 9220 1002 3181 01, BIC: KORPBGSF, при „Корпоративна Търговска Банка”, гр. Раднево.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.02.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.02.2014 г.  Час: 13:00
Място

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, Централна административна сграда,Заседателна зала на Търговски отдел

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

1. Участници или техни упълномощени представители. 2. Представители на средства за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Срок на валидност на предложенията 150 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно разпоредбите на чл. 120 и сл. ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ