00129-2014-0001

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115016602

ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ул. „Христо Г. Данов” № 37, За: Красимир Брандийски, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 831118, Факс: 032 278500

Място/места за контакт: отдел „Енергопроизводство”

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. «Хр Г Данов» 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 0882 833810, Факс: 032 278500

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. «Хр Г Данов» 37, За: Румен Богданов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818

I.2) Основна дейност

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Поддръжка, текущ и извънреден ремонт на парна турбина тип SST-300/19,1MW, производство на Siemens Industrial Turbomachinery AB, включително всички спомагателни системи включени към нея, на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив
Код NUTS:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поддръжка, текущ и извънреден ремонт на парна турбина тип SST-300/19,1MW, производство на Siemens Industrial Turbomachinery AB, включително всички спомагателни системи включени към нея, на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42110000

Описание:

Турбини и двигатели

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща прогнозна стойност от 1 750 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката. Съгласно тръжната документация

Стойност, без да се включва ДДС
1750000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата. Възложителят определя гаранция за участие в процедурата – паричен депозит или банкова гаранция - в размер на 17 500,00 лева. В случай, че Кандидатът представи банкова гаранция, то тя трябва да е неотменяема и безусловна и срокът и трябва да е минимум 150 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на заявленията за участие посочена в настоящото обявление. 2 Гаранция за добро изпълнение Като гаранция за добро изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, Възложителят изисква гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията за добро изпълнение се внася под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция или паричен депозит, към момента на сключване на договора, и се отнася за времевия период до 30 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора. В случай на представяне на гаранция под формата на паричен депозит, сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка : За „ЕВН България Топлофикация”ЕАД ИНГ Банк Н.В. – клон София IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18 BIC: INGBBGSF Задължително да бъдат посочени: (1) номера на процедурата на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД - № 131-ЕВН-ТР-13-ТЕ-У-З (2) типа гаранция – „гаранция за участие” или съответно „гаранция за добро изпълнение” За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията на обществената поръчка. (3) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на всички документи съдържащи се в заявлението за участие, подписан от кандидата. 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.2а и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП. 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.2, т.5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП 5. Декларация по Чл. 56, ал.1., т.11 от ЗОП. 6. Декларация по Чл. 56, ал.1., т.12 от ЗОП. 7. При участие на подизпълнители, Кандидатът следва да представи информация за подизпълнителите - декларация съгласно Чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП. 8. Когато кандидатът е сдружение от фирми се представя и попълнена декларация за солидарна отговорност. 9. Попълнени, подписани и подпечатани „Списък с дейностите и услугите свързани с поддръжка, текущ и извънреден ремонт на парна турбина тип SST-300/19,1MW, производство на Siemens Industrial Turbomachinery AB, включително всички спомагателни системи включени към нея, на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив“, „Търговски условия“, „Търговска анкетна карта“, „Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на дружества от групата ЕВН България“, „Допълнителни мерки за безопасност при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД“, „Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN“, „Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN“, неразделна част от тръжната документация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Кандидатът да докаже наличие на специализиран оборот за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.), не по-малък от 1.000.000,00 (един милион) лева, без ДДС, реализиран от дейности сходни с предмета на поръчката. Доказва се чрез прилагане на копия от заверен финансов отчет, включително пояснителните бележки към него, и отчет за дейността на фирмата за последните три финансови години, освен в случай, че данните са общодостъпни в Търговския регистър, както и допълнителен релевантен доказателствен материал (копия от сключени договори, поръчки, и пр., от които са видни предмета и стойността на поръчките).

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Кандидатът да притежава валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност" с лимит на обезщетение минимум 1.000.000,00 (един милион) лева, представляващ едновременно комбиниран лимит за едно застрахователно събитие и годишен агрегатен лимит, както и да притежава валидна застрахователна полица за застраховка „Трудова злополука” със застрахователна сума не по-малка от посочената в Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (ПМС № 24/06.02.2006 г., публ. ДВ бр. 15 от 17.02.2006 г.). Застраховките да са валидни към датата на подаване на заявлението с оставащ срок на действие не по-малко от три месеца, считано от същата дата. Кандидатът доказва това изискване, като представя заверени копия на валидни застрахователни полици. 2. Кандидатът да представи списък, съдържащ не по-малко от 1 (един) договор, изпълнен през последните 3 (три) години или сключен през последните 3 (три) години и действащ към датата на подаване на заявление за участие, с предмет, аналогичен на предмета на поръчката. Списъкът да съдържа Възложител, предмет, наименование на обекта, адрес на обекта, година на сключване на договора, лице за контакт на Възложителя с контактни данни (имейл и телефон). За предмет на договора, аналогичен на предмета на обществената поръчка, се приема поддръжка и ремонт на парни турбогенератори с единична мощност равна или по-голяма от 19,1MW електрическа мощност. 3. Кандидатът да докаже, че разполага със следното минимално оборудване и ремонтни бази, собствени или наети, необходими за качественото изпълнение на предмета на процедурата: В съответствие с изискванията на т. 1.13.1. до т. 1.13.15. от «Процедурно описание», неразделна част от процедурната документация. Кандидатът доказва изискванията на т.3. като представя декларация-опис за наличие на указаните в същата оборудване и ремонтни бази, с които разполага, с посочен точен адрес, копие на извадка от инвентарна книга или аналогичен доказателствен материал с описани ДМА активи на дружеството, техническа документация на оборудването. В случай, че оборудването или ремонтните бази са наети или са под условие за ползване, то кандидатът представя релевантен доказателствен материал относно наличие на съответните договорни отношения, по силата на които оборудването, респективно ремонтните бази са или ще бъдат обезпечени. Възложителят си запазва правото да извърши оглед на изброеното по-горе оборудване и ремонтни бази според посоченото от Кандидатите местоположение на обектите. 4. Кандидатът следва да разполага с правоспособен ръководен и изпълнителски персонал, включващ не по-малко от 11 служители изпълнителски и ръководен персонал, притежаващ посочените по-долу квалификации: В съответствие с изискванията на т. 1.14.1. до т. 1.14.3. от «Процедурно описание», неразделна част от процедурната документация. 5. Кандидатът да представи актуална справка от НАП (за кандидати с регистрация в други държави е необходима справка от аналогична държавна организация, или аналогичен доказателствен материал) за действащите трудови договори на посочения в т.4. персонал, издадена не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на подаване на заявлението за участие. 6. Кандидатът следва да притежава валиден сертификат, съгласно ISO 9001 в сферата на електроенергетиката, или еквивалентна система за управление на качеството. Кандидатът да представи заверено копие от описания по-горе сертификат.Кандидатът да представи заверено копие от описания по-горе сертификат. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставяне на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие, налична в интернет профила на Възложителя, на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

№ 131-ЕВН-ТР-13-ТЕ-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.02.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан референтен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документаци; 1.2 Начин на плащане - по IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18 и BIC: INGBBGSF при банка ING BANK – 1408 София. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500 или на имейл rumyana.varshilova@evn.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
17.02.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.02.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив, 4000, ул. «Хр Г Данов» 37

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ