Версия за печат

00030-2013-0034

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-48 от 14.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Валери Георгиев - Ръководител на проекта, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816318, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Силистра, е: „Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”. Цели и очаквани резултати: Поръчката с предмет „Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”, част от проект „Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”, има за цел да осигури публичност и информация за проекта, по който Община Силистра е партньор. Включва: изготвяне на рекламни брошури, видеоклипове, сувенири, както и организация на събития –Конференции, работни срещи, пресконференции, представяния или други събития в маркетинга и рекламата.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 802 от 27.11.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-571922
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2013-34
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за предварителна информация

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

571922

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.11.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 2, т. 2, буква __ от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За участие в обществената поръчка са подадени две оферти от Консорциум„Инициативи“ ДЗЗД, гр. София и от „Стаки моделс“ ЕООД, гр. Силистра. На етап „Документи за подбор“ комисията констатира, че предложените експерти от участника „Стаки моделс“ ЕООД, гр. Силистра не отговарят на предваритено обявените условия, посочени в Раздел ІІІ.2.3)Технически възможности от Обявлението, както и в Раздел 3. Указания за участие в обществената поръчка и пълно описание на предмета на поръчката, т.2.4.1. Доказателства за общи технически възможности от Документацията за участие, одобрена с Мое Решение №802/27.11.2013год. и не доказва по безспорен начин техническите си възможности съгласно чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП При наличието на само една оферта, която отговаря на първоначално обявените изисквания, липсват условия за състезание и за извършване на съпоставка и избор на възможно най–адекватната, надеждна, качествена и ефективна оферта, с оглед постигане най-ефективно и икономично разходване на бюджетните средства. Липсата на конкуренция и състезателност в процедурата, ще доведе до липса на гаранции, че обществената поръчка е възложена при най-оптималните за постигане на целите на поръчката условия. Същевременно, постигането на основната цел на поръчката – най-ефективно и икономично разходване на бюджетните средства, правят наложително възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция, след като бъдат разгледани и оценени повече от една оферти. При наличието на само едно предложение, ще липсва и надежден механизъм, осигуряващ спазването на принципите за публичност и прозрачност и свободна и честна конкуренция, прокламирани в чл.2, ал.1 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП обществената поръчка с „Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/ 2(3i)-1.1-7,MIS-ETC code118”, следва да бъде прекратена.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 7500, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра