Версия за печат

00030-2013-0035

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК - 50 от 14.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Женя Димитрова - гл. експерт "ОП" и технически сътрудник по проекта, Радостина Радева - координатор на проекта, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260; 086 816322, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "Правна"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

«ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ» по обособени позиции във връзка с проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/5-02/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на Работен проект на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на Работен проект на ДЯ «Здравец» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изготвяне на Работен проект на общежитие «Младост» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Изготвяне на Работен проект на Драматичен театър «Сава Доброплодни» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Изготвяне на Работен проект на Младежки дом

II.3) Кратко описание на поръчката

Услугата предмет на настоящата поръчка е:«ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ» по обособени позиции във връзка с проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/5-02/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на Работен проект на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на Работен проект на ДЯ «Здравец» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изготвяне на Работен проект на общежитие «Младост» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Изготвяне на Работен проект на Драматичен театър «Сава Доброплодни» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Изготвяне на Работен проект на Младежки дом Основната цел на проекта е разработване на готови инвестиционни проекти, с които Община Силистра ще има възможност за последващо кандидатстване по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.. Най-важната цел е на един по-ранен етап да се постигне висока проектна готовност от страна на Община Силистра.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК - 973 от 17.12.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2013-35
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.12.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Открити са нарушения при откриването на обособена позиция №5 "Изготвяне на работен проект на Младежки дом", които не могат да бъдат отстранени, без това да наруши чл.12, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права: "Авторското право върху произведението на архитектурата, създадено вследствие реализацията на проекта, принадлежи на лицето, създало архитектурния проект."

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция №5 "Изготвяне на работен проект на Младежки дом"

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http// www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Възложителя ще открие нова процедура, за обособена позиция №5, в съответствие с чл. 39, ал. 6 от ЗОП. Възложителят ще открие процедура по договаряне без обявление, съгласно чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП. В случай, че лицето на което принадлежат авторските права, откаже участие в процедура по договаряне без обявление в съответствие с чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, Възложителят ще обяви открита процедура на основание чл. 16, ал.1, ал.4 ал.8 от ЗОП.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра