Версия за печат

00056-2014-0002

BG-Харманли: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Харманли, Пл. "Възраждане" №1, За: Лидия Николова, GSM 0893464556, Р. България 6450, Харманли, Тел.: 0373 83098, E-mail: ppes@harmanli.bg, Факс: 0373 83098

Място/места за контакт: Лидия Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: www.harmanli.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Строително - монтажни работи за изпълнение на проект „Захранващ водопровод село Орешец – село Върбово, община Харманли” по Договор №26/321/01224/14.12.2012 г., финансиран по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Землища на населените места Орешец и Върбово, община Харманли.
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В резултат на процедурата ще бъде избран изпълнител на СМР по договор на Община Харманли за отпускане на финансова помощ с ДФ „Земеделие” - РА за „Захранващ водопровод село Орешец – село Върбово, община Харманли” по Договор №26/321/01224/14.12.2012 г., финансиран по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.”, включващ: 1. Полагане на тръби PE-HD 90 на лепена връзка с дължина 5,58 км.; 2. Изграждане на съоръжения по водопровода - шахти, сглобяеми със стоманобетонови елементи и със стоманобетонови капаци: • седем шахти с въздушник,; • девет шахти с калници; • една шахта за възвратна клапа; • четири шахти за спирателни кранове. 3. Монтаж на нова помпена станция в сухата камера на резервоара в село Орешец, състояща се от две помпи – работна и резервна, на обща рама с обособени смукател, нагнетател и съответната необходима арматура. Помпите са вертикални с предвиден хидрофор 300 л. за регулиране на напора. 4. Изграждане на електрическа инсталация за захранване на технологично оборудване, както и инсталация за общи нужди и заземителна инсталация. 5. Автоматично управление и визуално наблюдение от централен диспечерски пункт (ЦДП) на ВиК Хасково.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

СМР включват: 1. Изграждане на захранващ водопровод от тръби PE-HD 90 на лепена връзка с дължина 5,58 км.; 2. Съоръжения по водопровода - шахти, сглобяеми със стоманобетонови елементи и със стоманобетонови капаци, съответно: 2.1. седем шахти с въздушник; 2.2. девет шахти с калници; 2.3. една шахта за възвратна клапа; 2.4. четири шахти за спирателни кранове. 3. Монтаж на нова помпена станция в сухата камера на резервоара в село Орешец, състояща се от две помпи – работна и резервна, на обща рама с обособени смукател, нагнетател и съответната необходима арматура. Помпите са вертикални с предвиден хидрофор 300 л. за регулиране на напора; 4. Изграждане на електрическа инсталация за захранване на технологично оборудване, както и инсталация за общи нужди и заземителна инсталация. 5. Доставка и монтаж на автоматично управление и визуално наблюдение от централен диспечерски пункт (ЦДП) на ВиК Хасково. Към тръжната документация ще бъдат приложени технически проект и количествена сметка за СМР на обекта. Надвишаването на обявената прогнозна стоиност на поръчката води до отстраняване на участника от по нататъчно участие и класиране.

Прогнозна стойност без ДДС
642556 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

360


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие в размер на 6 400,00 лв., като участникът избира сам формата на гаранцията за участие: а) Парична сума, платима по банковата сметка на Община Харманли: Банка: КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД IBAN: BG18KORP92203333673501 BIC: KORPBGSF Адрес на клона: 6450 гр. Харманли, пл. ”Възраждане”№7. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано наименованието на поръчката. Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума по банков път следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Харманли, с изричен запис, че е безусловна и неотменима; в полза на Възложителя; със срок на валидност – не по-малко от 150 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти; е за настоящата обществена поръчка.Гаранцията за участие се освобождава, съгласно чл.62, ал.1 от ЗОП. 2. Участникът, определен за изпълнител представя гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката. Участникът сам избира формата на гаранция за изпълнение: а)парична сума, платима по банковата сметка на Община Харманли: Банка: КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД IBAN: BG18KORP92203333673501 BIC: KORPBGSF Адрес на клона: 6450 гр.Харманли, пл.”Възраждане”№7.Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума по банков път следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. б)банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Харманли и с изричен запис, че е безусловна и неотменима; в полза на Възложителя; има възможност за нейното усвояване на части. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде на български език или в официален превод, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора служи като обезпечение за Възложителя и като обезщетение за вредите от неизпълнението му, като Възложителят може да иска обезщетение и за по-големи вреди. 2.2. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол ДФ „Земеделие” се установят нередности по изпълнението на проекта до тяхното отстраняване. 2.3. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, в това число при едностранно прекратяване на Договора от Възложителя, поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора. 2.4. Ако гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция то срокът й на валидност е 180 (сто осемдесет) календарни дни след въвеждане на обекта в експлоатация, а ако е под формата на парична сума (депозит) Възложителят се задължава да възстанови на Изпълнителя сумата след изтичане на 180 (сто осемдесет) календарни дни след въвеждане на обекта в експлоатация. 2.5. В случай на отказ за изплащане на финансовата помощ от страна на ДФ „Земеделие” поради неизпълнение на задължения на Изпълнителя по настоящия договор, гаранцията се задържа напълно, като Възложителя си запазва правото да търси нанесените вреди от Изпълнителя до пълния размер на отказаното плащане по общия ред. 2.6. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви в 10 дневен срок от изтичане на срока по т. 2.4.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е обезпечена по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013 година - Договор № 26/321/01224, като плащането на цената по настоящия договор се извършва на части, както следва: 1. Максималната стойност на договора не може да надвишава 642 556,00 лв. без ДДС, в т.ч. - стойност на СМР до 616 034,00 лв. без ДДС и стойност на непредвидени разходи до 4.3% от стойността на СМР, но не повече от 26 522,00 лв. без ДДС ( които ще се съгласуват предварително с Възложителя или упълномощен от него представител, представител на строителния надзор и авторския надзор. За одобрение се заявяват само тези непредвидени разходи, които водят до увеличаване на количества, заложени предварително в одобреното от ДФ „Земеделие” КСС към Договора с Изпълнителя и задължително се представят писмо-обосновка и подробна КСС от Изпълнителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности). 2. Начин на плащане: 2.1. Изпълнителят има право на авансово плащане в размер на 30% от договорната цена по изпълнение на СМР – в срок до 10 (десет) календарни дни от подписване на анекс към договора за финансиране от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция по одобрена процедура за възлагане на обществена поръчка и подписан Протокол за откриване на строителна площадка (акт образец № 2а) и представяне на фактура, издадена от Изпълнителя съгласно ЗСч. и изискванията на Възложителя; оригинална, безусловна и неотменима банкова гаранция от страна на Изпълнителя в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за СМР с ДДС. 2.2. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя СМР и получената сума от авансовото плащане, при следните условия: - Издаване на Разрешение за ползване от ДНСК и при наличие на подписани от двете страни и от строителния надзор констативни протоколи за окончателно извършените СМР (Акт обр. 19) по „Захранващ водопровод село Орешец – село Върбово, община Харманли”; - Подадена заявка за окончателно плащане от Възложителя по реда на Наредба № 25 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от 29.07.2008 г. и заявка за безлихвен заем от централния бюджет по реда на ПМС № 59 от 11.03.2011 г. и ПМС№ 40 от 12.03.2005 г. Към заявката за окончателно плащане, като част от приложимите документи се представя проформа фактура от Изпълнителя, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания. - Извършена окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" – РА и одобрение на подадената заявка за окончателно плащане и заявка за безлихвен заем от централния бюджет по реда на ПМС № 59 от 11.03.2011 г. и ПМС№ 40 от 12.03.2005 г. - Срок за окончателно плащане - до 30 (тридесет) календарни дни при представена оригинална фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно ЗСч. и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след получаване на уведомителното писмо от ДФ „Земеделие” за верифициране на разходите за окончателно плащане по проекта и получаване на финансови средства, за което Изпълнителят ще бъде уведомен от Възложителя. 2.3. Възникналите непредвидените видове СМР, съгласувани и одобрени по реда на т. 1.2. ще бъдат заявени и извършени с окончателното плащане по проекта.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Административни изисквания и основания за отстраняване на участници: 1. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, “б “, “в”, “г” и “д”, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1, т.2, т.2а, т. 3, т. 4 и т.5; чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Когато в съответната чужда държава издадените документи не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, “б “, “в”, “г” и “д”и чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1 и т.2 с декларации по образец, съгласно Образци № 6, № 6.1, № 7 и № 8. 3.1. По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (б), (в), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 3.2. По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1, буква (б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 3.3. По отношение на участника да не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1.2.3 се удостоверява с декларация (Образец № 9), като лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство, са изрично посочени в закона и в образеца. 4. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП; 5. Участникът не отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, както и при условие, че не докаже, че ще има на свое разположение ресурсите на друго физическо или юридическо лице, чиито ресурси възнамерява да използва; 6. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на участника. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение; 7. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 8. Не е представен нотариално заверен документ за създаване на обединение/ сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма; 9. Предложение в офертата, което подлежи на оценяване е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, освен ако участникът не докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП; 10. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл. 69, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Представената оферта да съответства напълно на изискванията и указанията от документацията за участие при спазване на разпоредбите на ЗОП и да съдържа: 1.Оферта;2.Списък на документите, съдържащи се в офертата;3.Административни данни на участника;4.Копие от документ за регистрация (ако е приложимо) или ЕИК - за българско юридическо лице и ЕТ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а за физическо лице – копие от документ за самоличност;5.Пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител;6.Регистрация по БУЛСТАТ – ако е приложимо;Забележка: В случай че обединението на физически и/или юридически лица е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ, удостоверението задължително се представя в офертата.7. Удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако е налична такава);8.Декларация за ползване на подизпълнител;9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;10.Документ за внесена парична гаранция за участие (при представена банкова гаранция за участие - Образец № 18);Забележка: когато участникът е обединение, наредител/вносител може да бъде всеки от съдружниците, но задълженото лице следва да е самият участник (обединението като цяло).11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;12. Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, чл. 47, ал. 2 т. 5 от ЗОП;12.1.Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 т. 2 и т. 2а от ЗОП;13.Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП;14.Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;15.Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; 16.Декларация за автономност на офертата;17.Документ (договор, споразумение), подписан от лицата в обединението (ако е приложимо);Забележка: изискванията са посочени в т. 1.1.1. към раздел III от документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за общия оборот и за оборота от строителство, сходно с предмета на настоящата поръчка за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Заверени копия от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 приключили финансови (2010, 2011, 2012) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си и когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: а) заверено копие на балансите за посочените години; б) заверено копие на отчетите за приходите и разходите за посочените години Забележка: Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. За участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. 3.Заверено копие на валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ за задължително застраховане в проектирането и строителството, отговаряща на предмета на поръчката, да е в сила към датата на подаване на офертата и придружена с декларация (Образец № 24) за подновяване на същата, в случай че изтече валидността й преди крайния срок за изпълнение на договора.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има общ оборот не по-малко от 1 285 000,00 (един милион двеста осемдесет пет хиляди) лева без ДДС и оборот от строителство, сходно с предмета на настоящата поръчка не по-малко 642 556,00 (шестстотин четиридесет две хиляди петстотин петдесет шест) лева без ДДС общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участникът е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло. Под „строителство, сходно с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира строителство и/или рехабилитация на ВиК (водопроводни и/или канализационни) мрежи 2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ за задължително застраховане в проектирането и строителството.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи, с които участникът доказва техническите възможности и/или квалификация (чл. 51 от ЗОП), посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, а именно: 1.Декларация, съдържаща списък на договорите за строителство, сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си 2.Препоръки (референции) за добро изпълнение на договорите; 3.Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 4.Декларация от участника, съдържаща списък от правоспособните физически лица, включени в екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката; Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти отговарят на посочените от Възложителя изисквания по отношение на техния професионален и специфичен опит, както и квалификация. 5.Доказателства към списъка, че ключовите експерти отговарят на посочените от Възложителя изисквания по отношение на техния професионален и специфичен опит, както и квалификация чрез представяне на: - копия на дипломи за завършено образование и/или копия на удостоверения за професионално обучение и/или сертификати, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация; - копия от трудови книжки, или граждански договори, или препоръки от работодатели, както и всички други документи доказващи наличния опит и квалификация - референция/удостоверение или друг документ, съдържащи най-малко следната информация: работодател, период за който се издава референцията и позицията, заемана от лицето, съдържаща описание на дейностите, функциите и вменените; - копие от удостоверение или друг вид документ за завършен квалификационен курс за Координатор по безопасност и здраве на поне един от ключовите експерти, който дава възможност за заемане на тази позиция. 6.Професионални автобиографии на експертите; 7.Декларация по Закона за защита на личните данни на ключовите експерти; 8.Декларация за непрекъснато разположение на ключовите експерти на обекта по време на целия строителен период; 9.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (съгл. чл. 3, ал. 2) или еквивалентен документ за категория, съответстваща на обекта на поръчката - първа категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗУТ. В разглеждания случай, ако участникът е чуждестранно лице представя еквивалентен документ за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон или представя декларация (в свободен текст). 10.Копие от валидни Сертификати за внедрени системи: - ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалентни документи, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството и опазване на околната среда или еквивалентни на тях. 11.Декларация за собствена и/или наета строителна техника и механизация, както и материална база, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи;
Минимални изисквания: 1. Участникът (сумарно обединението) да е изпълнил успешно през последните 5 години минимум 1 (един) договор за строителство, сходно с предмета на поръчката (строителство и/или рехабилитация на ВиК (водопроводни и/или канализационни) мрежи), считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Общата стойност на изпълнените договори да равна или по-голяма от 642 556, 00 лева (шестстотин четиридесет и две хиляди петстотин петдесет и шест лева). Към всеки договор, посочен в списъка се прилага копие на препоръка (референция) за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. 2. Минималните изисквания към ръководния персонал на участника, включващи стаж по специалността, образование и специфичен опит в изпълнението на подобни обекти: Ръководител на обект – 1 брой - с диплома за завършено висше образование, степен „магистър”, квалификация строителен инженер, специалност ВиК или еквивалентна специалност.; - минимум 5 години професионален опит като строителен инженер; - да има опит в изпълнението на минимум един инвестиционен инфраструктурен обект, сходен с предмета на поръчката. Технически ръководител – 1 брой - с диплома за завършено висше образование, степен „магистър”, квалификация строителен инженер, специалност ВиК или еквивалентна специалност или с диплома за строителен техник със средно образование с 4 годишен курс на обучение; - минимум 5 години професионален опит като технически ръководител; - да има опит в изпълнението на минимум един инвестиционен инфраструктурен обект, сходен с предмета на поръчката. Експерт - контрол по качеството – 1 брой - с диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер или еквивалентна специалност; - да има най-малко 3 г. стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството и да притежава удостоверение/ сертификат за вътрешен одитор по качество. Експерт - координатор по безопасност и здраве – 1 брой - да има най-малко 2 години стаж на длъжност координатор по безопасност и здраве и да притежава валидно удостоверение за КБЗ в стр-то, съг. Наредба №2/2004 г. на МРРБ 3. За доказване на правоспособността си да изпълни предмета на поръчката участникът трябва да бъде регистриран в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (съгл. чл. 3, ал. 2) или еквивалентен документ за първа категория, съответстваща на обекта на поръчката. Обстоятелството се удостоверява от всеки участник (при обединение – само от членовете на обединението, които ще извършват СМР) със заверено копие на валидно удостоверение от КСБ за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен или да представи декларация (чл. 49, ал. 1 от ЗОП); 4. Участникът следва да притежава валидни Сертификати за внедрени системи: - ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалентни документи, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството и опазване на околната среда или еквивалентни на тях. 5. Участникът да има възможност да осигури собствена и/или наета строителна техника и механизация, както и материална база, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи: 1. Машина фугорез – 1 брой; 2. Багер товарач – 2 броя; 3. Багер – 1 брой; 4. Самосвал – 3 броя; 5. Автокран – 2 броя; 6. Бензинова тромбовъчна машина – 1 брой; 7. Булдозер – 2 броя; 8. Виброплоча - 1 брой; 9. Валяк – 2 броя; 10. Компресор – 1 брой; 11. Машина за челно заваряване на полиетиленови тръби с висока плътност. Участникът трябва да декларира кое от оборудването и материалната база е негова собственост, кое собственост на под-изпълнителя и кое ще бъде наето.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена (П1); тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение на СМР по договора (П2); тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.02.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 13.26 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в настоящата обществена поръчка може да се закупува всеки работен ден от 08.00 – 12.00 ч. и от 13.00 – 17.00 ч. на следния адрес: Информационен център на Община Харманли, ул.”П.Каравелов” № 4. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Документацията за участие се предоставя след представяне на платежен документ При закупуване на документацията лицата предоставят административни данни - наименование на фирмата, телефон, факс, e mail, необходими за изпращане на отговори в случай на постъпили въпроси. Цената на документацията за участие може да се внесе на касата на община Харманли на адрес: Информационен център на Община Харманли, ул.”П.Каравелов” № 4 или по банков път на следната сметка: Банка: КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД, IBAN: BG77KORP92208439458044, BIC: KORPBGSF, код за вид плащане 447000, адрес на клона: 6450 гр.Харманли, пл.”Възраждане”№7. При поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й. Документацията за участие в електронен вид може да бъде изтеглена от сайта на община Харманли www.harmanli.bg, секция "Профил на купувача".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.02.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.02.2014 г.  Час: 10:00
Място

Конферентна зала, ет.4, Община Харманли

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представители на участниците, съгласно съдебно удостоверение за актуално състояние, или такива, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно; - Представители на юридически лица с нестопанска цел; - Представители на средствата за масова информация. (чл. 68, ал. 4 и чл. 69а, ал. 3 ЗОП).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът се осъществява по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013 година - Договор № 26/321/01224 от 14.12.2012 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби - по чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ