00197-2014-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.vik.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН)

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Складови бази на Възложителя находящи се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, ПСОВ – Пловдив, ул. „Ягодовско шосе”, Помпена станция „Север”
Код NUTS: BG421
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН), за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Доставките ще са периодични, в зависимост от нуждите на Дружеството.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

31600000, 44320000, 31500000, 31200000, 31161900, 31155000

Описание:

Електрическо оборудване
Кабели и свързани с тях продукти
Осветителни уреди и електрически лампи
Уреди за разпределение и управление на електричество
Системи за регулиране на напрежение
Инвертори

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество не може да бъде посочено в момента, тъй като доставките зависят от нуждите на Възложителя. Посочените в Техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни, а количествата са ориентировъчни, за тригодишен период и не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем

Стойност, без да се включва ДДС
1200000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 ЗОП, в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “ВиК” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция. Когато участник в процедурата е представил банкова гаранция, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата му. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “ВиК” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция, в размер на 2% (два процента) от очакваната прогнозна стойност на поръчката, посочена в настоящото обявление, при условията на чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът определен за изпълнител представи банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от срока на действието на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Със собствени средства, в левове, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Срокът може да бъде удължен до 60 (шестдесет) календарни дни.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Да се създаде юридическо лице съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (чл. 24, ал. 1 от ППЗОП); при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и документ за регистрация в Булстат регистър; документ, удостоверяващ регистрация по ЗДДС (в случай на приложимост); документ за внесена гаранция за участие, документ за закупена документация (фактура), издадена на името на подаващия оферта участник (при обединения – може да бъде на единия участник), както и всички останали документи описани в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - представят се следните документи: Информация за общия оборот и за оборота на доставките, предмет на поръчката, за последните 3 (три) години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимално изискване - оборот от доставки на стоки, предмет на настоящата поръчка – над 2 500 000,00 (два милиона и петстотин хиляди) лева общо за последните 3 (три) години;

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участниците в съответствие с чл. 51 от ЗОП - да се представят: Списък на основните договори за доставки, извършени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Минимално изискване – Участниците да представят референции за изпълнени (и/или действащи към момента на откриване на поръчката) минимум 3 (три) договора за доставка на стоки, които са обект на настоящата поръчка, със стойност на всеки договор над 500 000,00 (петстотин хиляди) лв. В препоръките да бъдат описани номенклатурите, които участникът е доставял за конкретния възложител, както и телефони за връзка и лице за контакт; Ксерокопие на документ за наличието на собствена или наета, или по друг начин ползвана складова, логистична или производствена база на територията на област Пловдив - да се посочи точното й местоположение, телефон за връзка и лице за контакт; Декларация-списък за транспортните средства, с които разполага участникът за изпълнение на доставките – собствени и/или наети, и/или по друг начин ползвани; Валиден Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен; Валиден Сертификат за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен; Валиден Сертификат за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; Доказателства, че фирмата е производител, и/или вносител, и/или оторизиран дистрибутор на стоките, предмет на поръчката – представените оторизационни писма да бъдат валидни към момента на подаване на офертата; Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Да се посочат професионалния им опит, образование и квалификация, регистрацията им в професионални регистри на Р България, както и направлението, за което отговарят. В допълнение към списъка да се посочат лица и специалисти, с които може да се осъществява консултация по отделните групи изделия по отношение на технически и функционални възможности на съществуващи и нови изделия;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1 - Цена на предлаганите стоки; тежест: 60
Показател: К2 - Гаранционен срок след доставка; тежест: 25
Показател: К4 - Срок на доставка ; тежест: 15
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

ОП-1-01

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.02.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в срок до 35-ия /тридесет и петия/ календарен ден от деня, следващ датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка в Регистър обществени поръчки, в Административната сграда на “ВиК” ЕООД – Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, отдел “Договорно-правен”, стая 301, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 20 (двадесет) лева (без ДДС), в касата на Дружеството.Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 032/63-54-31, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 20 (двадесет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
24.02.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.02.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Административната сграда - Пловдив, бул. "Шести септември" 250, етаж 3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2017 година

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (т.1, 3 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил някой от документите изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е представил оферта неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя, който е представил оферта неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ