Версия за печат

01135-2013-0016

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 02.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pirin.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://pirin.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. "Бъндерица" до м. Шилигарника.”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. "Бъндерица" до м. Шилигарника”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71240000, 71220000, 71320000, 45000000, 39300000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Архитектурно проектиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи
Различно оборудване

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 79 от 25.11.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-571491
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 230 - 398757 от 27.11.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1135-2013-16
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.11.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
06/01/2014 17:00
Да се чете:
30/01/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
07/01/2014 12:00
Да се чете:
31/01/2014 12:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
27/12/2013 17:00
Да се чете:
20/01/2014 17:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Мотиви за решението - на основание чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП удължавам срока за получаване на оферти, тъй като след постъпило писмено искане от потенциален участник се установи, че първоначално определеният срок за изготвяне на офертите е недостатъчен предвид характера и сложността на поръчката.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Росен Методиев Баненски
Длъжност: Директор на Дирекция "Национален парк Пирин"