Версия за печат

00564-2013-0015

BG-Панагюрище: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Панагюрище, пл. 20-ти април № 13, За: инж. Стоян Стоянов- ръководител проект- телефон за контакти - 0885 220168, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Панагюрище
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В предмета на поръчката са включени общо шест обекта, от които един основен и пет допълнителни, а именно: Основен обект: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс "Априлци". Допълнителен обект 1: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31. Допълнителен обект 2: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” - от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180. Допълнителен обект 3: Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748. Допълнителен обект 4: Реконструкция на ул.”Цар Освободител” Допълнителен обект 5: Рехабилитация на ул.”Цар Освободител”. Посочените обекти са обособени в шест отделни позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112700, 45112710, 45112711, 45233161, 45233224

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на поръчката обхваща шест обекта, от които един основен и пет допълнителни, обособени в шест отделни позиции, а именно: Обособена позиция 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци: включваш следните подобекти: Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци”. Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А. Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402 и УПИ Хобщ. Подобект 4: Рехабилитация на ул.”д-р Лонг” от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април” – от о.т. 472 до 474. Подобект 5: Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Прогнозна стойност без ДДС - 4 090 399, 62лв без ДДС, от които БФП - 3 954 340 ,35 без ДДС, допустими дейности по ОПРР и допълнителен собствен принос на Общината (недопустими дейности) – не повече от 136 059, 27 лв. без ДДС. Обособена позиция 2: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31. Прогнозна стойности без ДДС - 407 704,44 лв. без ДДС, от които БФП - 395 807,47 лв. без ДДС и допълнителен собствен принос на Общината не повече от 11 896,97 без ДДС. Обособена позиция 3: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” - от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180. 407 642,59 лв.ДДС, от които БФП - 395 815,21 лв. без ДДС и допълнителен собствен принос на Общината не повече от 11 827,38 без ДДС. Обособена позиция 4: Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748. Прогнозна стойност без ДДС - 405 831,26 лв. без ДДС, от които БФП - 395 262,29 лв. без ДДС и допълнителен собствен принос на Общината не повече от 10 568,32 без ДДС. Обособена позиция 5: Реконструкция на ул.”Цар Освободител” включващ Подобект 1: Реконструкция на тротоари на ул.”Цар Освободител” от ул.”30-ти Декември” до пл."Цар Освободител" – от о.т 748 през о.т. 751, до о.т. 753, и реконструкция на детска площадка; Подобект 2: Реконструкция на тротоари и улично платно ул. ”Цар Освободител” от пл."Цар Освободител” до ул. "Генерал Скобелев" – от о.т. 731 през о.т. 734, о.т. 733, от. 735 до о.т. 682. Прогнозна стойност без ДДС - 407 551,10 лв. без ДДС, от които БФП - 395 709,29 лв. без ДДС и допълнителен собствен принос на Общината не повече от 11 841,81 без ДДС. Обособена позиция 6: Рехабилитация на ул.”Цар Освободител” включващ Подобект 1: Реконструкция на тротоари и улично платно ул.”Цар Освободител” от ул. "Генерал Скобелев" до до ул. "Богдан Овесянин" – от о.т. 682 през о.т. 684, о.т. 682, о.т. 681, о.т. 698а до о.т. 445; Подобект 2: Ремонт на обществена тоалетна на ул.”Цар Освободител” Прогнозна стойност без ДДС - 314 818,23 лв. без ДДС, от които БФП - 308 330,32 лв. без ДДС и допълнителен собствен принос на Общината не повече от 6 487,91 без ДДС. В обхвата на поръчката са включени извършане на СМР по части: Конструктивна, ВиК, Електро; Вертикална планировка; Архитектура; ОВ; Озленяване и благоустрояване; Технологична; Пътна, План за безопасност и здраве и количествено-сметна документация, които включват: Ремонт на водни площи; Изграждане на подпорни стени; монтаж на паркови архитектурни елементи /пейки, сенници, кошчета за отпадъци, фитнес уреди и детски съоръжения/. Озеленителни работи – затревяване, засаждане на дървета, храсти и цветя. Преасфалтиране; Бордюри; Реконструкция на тротоари и улици.

Прогнозна стойност без ДДС
6033947.24 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

20.03.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За участие в обществената поръчка участникът трябва да представи като част от предложението си Гаранция за участие. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията за участие трябва да бъде на стойност 30 169.74лв. /тридесет хиляди сто шестдесет и девет лева и 74ст./ общо, разделена за всяка от обособените позиции, както следва: За обособена позиция 1: - 20 452 лв / двадесет хиляди четиристотин петдесет и два лева /;За обособена позиция 2: - 2 038,52 лв. /две хиляди тридесет и осем лева и 52ст./;За обособена позиция 3: - 2 038,21 лв. / две хиляди тридесет и осем лева и 21ст./;За обособена позиция 4: - 2 029,16 лв. / две хиляди двадесет и девет лева и 16ст./;За обособена позиция 5: - 2 037,76 лв. / две хиляди тридесет и седем лева и 76ст./;За обособена позиция 6: - 1 574,09 лв. / хиляда петстотин седемдесет и четири лева и 09ст./ Оригиналната Гаранция трябва да се включи в предложението.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Панагюрище: IBAN: BG75 RZBB 9155 3320 0570 07 BIС: RZBB BGSF Банка: „Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Панагюрище или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Гаранция за изпълнение /банкова или парична/ е в размер на: 1% от стойността на договора за изпълнение.Представя се при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Гаранцията за добро изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане на обекта (с Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на проекта се осигурява възоснова на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/1.4-09/2012/035, по проект Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот. Реализирането на проекта се финансира със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. Основен източник на финансиране в размер на 85% от стойността на проекта е Европейският фонд за регионално развитие на Европейския съюз, 10 % от стойността е съфинансиране от националния бюджет. Собственото съфинансиране на проекта от страна на Бенефициента - Община Панагюрище, е в размер на 5 % от стойността му. Финансирането на дейностите по Обособена позиция 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци е осигурено съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035. Финансирането на дейностите по Обособена позиция 2: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31. Обособена позиция 3: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” - от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180. Обособена позиция 4: Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748. Обособена позиция 5: Реконструкция на ул.”Цар Освободител” и Обособена позиция 6: Рехабилитация на ул.”Цар Освободител” Е ПОД УСЛОВИЕ в случай, че бъде освободен финансов ресурс разходите за дейностите по посочените позиции могат да бъдат включени в рамките на безвъзмездната помощ чрез подписване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035 Схемата за плащане за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е както следва: Авансово плащане - 30 % от общата цена на договора, в срок до 10 работни дни от подписване на договора.Междинни плащания на изпълнените СМР до 90% от общата цена, въз основа на двустранен протокол /акт обр.19 / и фактура на изпълнителя, по действителни количества СМР и твърди единични цени от офертата, в срок до 10 работни дни от представяне на документите. Окончателното плащане на изпълнените СМР става в срок до 20 работни дни след въвеждане на обекта в експлоатация.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.1.4) Други особени условия

За позиция 1-ва, договорът влиза в сила и дейностите се считат за възложени с подписването на договора от двете страни. За позиция № 2, 3, 4, 5, и 6 договорът влиза в сила, след получаване на възлагателно писмо за възлагане на изпълнението на дейностите в обхвата на посочените позиции. Възлагането на работи в обхвата на позиция № 2, 3, 4, 5, и 6 е само при осигуряване на финансиране и в съответствие с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035 по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на невъзлагане на работите по позиция № 2, 3, 4, 5, и 6.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа всички необходими документи по чл. 56 ЗОП и конкурсната документация на Възложителя, съгласно императивите на чл. 57 ЗОП. І. ПЛИК 1 Документи за подбор Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Административни сведения Декларация за задължаване за спазване условията на процедурата: Декларация за запознаване с всички обстоятелства, условия и документацията за участие в обществената поръчка Копие на документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на ЗТР. В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по Oбр.№ 3 към документацията. Съгласно чл.24, ал.1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ или обединения на чуждестранните ЮЛ, представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, и в официален превод. Документът се представя и от подизпълнителите на Участника, а в случай на обединение – от всички съдружници. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; Документ (квитанция) за закупена документация, който е издаден на името на участника от Възложителя - заверено от участника копие; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1 бук. а,б,в,г,д, т.2 и т.3; ал.2 т.1,т.3,т.4,т.5 и ал.5 от ЗОП; Съгласно чл.47 ал.3 ЗОП при наличието на обстоятелствата по чл.47 ал.2 т.1,т.3,т.4,т.5 ЗОП Възложителят предвижда отстраняване на участника от процедурата. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие (ако участникът предвижда подизпълнители)Декларация за съгласие за участие на подизпълнител в обществената поръчка, декларацията се подписва от всеки подизпълнител поотделно; Декларации по чл.56, ал.1, т.11 и т. 12 от ЗОП че са спазени изискванията за закрила на труда, вкл. Минимална цена на труда, както и че се приемат условията в проекта на договора. Справка за необходимата информация може да бъде направена в Агенцията по заетостта, НОИ и др.; Декларации от членовете в обединението, за поемане на задължение за оставане в обединението до изпълнението на договора; Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с което упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано В споразумението, с което се създава обединението); Споразумение на съдружниците в обединението; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника - виж Раздел ІІІ.2.2) на Обявлението Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника - регистрация в Централния професионален регистър на строителя за І и IV група строежи минимум за III категория строежи или регистрация в съответен регистър на държава - членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – виж Раздел ІІІ.2.3) на Обявлението Всички останали изискуеми документи, посочени в обявлението и документацията за участие. ІІ. ПЛИК 2 Предложение за изпълнение на поръчката ІІІ. ПЛИК 3 Предлагана цена, който съдържа ценовото предложение на участника
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: • Удостоверение от обслужващата банка, че участникът в процедурата е коректен клиент - заверено от участника копие; • Застраховка за професионална отговорност - заверени от участника копия. Чуждестранните участници в обществената поръчка представят еквивалентен документ съгласно законодателството на страната, където те са установени. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. • Заверени копия на Годишния финансов отчет за последните 3 (три) финансово приключени години или декларация (в свободен текст), че същите са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията за ЮЛ и ЕТ или еквивалентни документи за чуждестранните участници, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника /когато публикуването им се изисква съгласно изискванията на националното законодателство на участника/.
Минимални изисквания: Предприятието на участника за последните три години да има коефициент на обща ликвидност > 0,5 /повече от нула цяло и пет/ и текуща ликвидност по-голяма от единица, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дйността си. Участникът да има валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 ЗУТ за професионална отговорност в строителството и с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обособената позиция
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години придружен от препоръки за добро изпълнение. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната група и категория строеж - нотарално заверено копие. Списък декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката. За доказване на поставените изисквания относно екипа се представят документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени професионални автобиографии по образец заверени от участника копия на дипломи за завършено висше образование, трудови книжки, удостоверения и сертификати; Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът. Участникът може да използва ресурсите на други ФЛ и ЮЛ при изпълнение на поръчката при условие, че докаже че ще има на свое разположение тези ресурси. Сертификат за внедрена система за управление на качеството в строителството ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обособената позиция, за която участникът представя оферта- заверено копие; Сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа в строителството BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обособената позиция, за която участникът представя оферта- заверено копие; Сертификат за внедрена система за управление на околната среда в строителството EN ISO 14001:2004 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обособената позиция, за която участникът представя оферта- заверено копие - заверено копие, или доказателства за въведени еквивалентни мерки
Минимални изисквания: Към списъка на основните договори за строителство се прилагат препоръки за добро изпълнение, които посочват стойността, датата и мястото на осъществяване на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; За обекта има издадено Разрешение за строеж № 1/10.01.2013г., в което е посочено, че съгласно чл. 137 ЗУТ категорията на обекта е ТРЕТА. Към копието на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя се представя и копие от контролен талон към същото за удостоверяване на валидността на регистрацията към датата на подаване на офертата. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва: 1)Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/Технически ръководител: - минимум строителен инженер с висше образование по специалност ПГС/ССС или еквивалентна. - Трудов стаж по специалността – минимум 5 години; 2)Пътен инженер: - образователна степен магистър, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна за лицата, завършили извън Р. България. - Трудов стаж по специалността - минимум 3 години; 3)Отговорник по контрола на качеството: - притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството; 4)Координатор по безопасност и здраве: - отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Лицата, завършили извън Р. България следва да притежават еквивалентна квалификация. 5)Геодезист: - Висше образование по Специалност „Геодезия“ или еквивалент, квалификационна степен минимум бакалавър; - Професионален опит – 3 г. 6)Специалист Ландшафтна архитектура/озеленияване или еквивалентна и квалификационна степен – минимум бакалавър - Висше образование по специалността. - Трудов стаж по специалността – минимум 3 години; Всеки участник трябва да притежава собствена или наета механизация обезпечаваща процедурата: 1.Самосвали 2.Бордови коли 3.Автобетоновози 4.Автобетонпомпа 5.Автокран 6.Валяк за земни маси 7.Челен товарач 8.Грейдер 9.Фреза 10.Асфалтополагач 11.Вибратори иглени 12.Вибратори плоски 13.Електрожени 14.Абрихт 15.Ударнопробивна машина 16.Бормашина 17.Ъглошлайф 18.Пистолет за нагорещен въздух 19.Компресор за боядисване 20.Шлайф машина Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен - заверено копие; Сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен - заверено копие; Сертификат за внедрена система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 или еквивалентен - заверено копие;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ТП – качество и обоснованост на техническата оферта на участника; тежест: 45
Показател: ПС – предложен срок за изпълнение на поръчката; тежест: 5
Показател: ПЦ – предложена от участника цена в лева, без ДДС; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.02.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупи и получи в Информационния център в сградата на община Панагюрище от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден до дата и часа посочена в Обявлението по процедурата.Сумата следва да бъде внесена в касата на община Панагюрище или по следната банкова сметка на Общината: IBAN: BG79 RZBB 9155 3120 0570 00 BIС: RZBB BGSF Банка: „Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище При закупуване на документацията заинтересованите лица задължително представят адрес, телефон, факс, електронна поща и лице за контакт. Документацията за участие може да се закупува и получава до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Комплект от документацията за участие се получава на адреса на управление на община Панагюрище – гр. Панагюрище, пл. „20 – ти Април” №:13, Информационния център, след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена.При поискване от заинтересовано лице, документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията за участие се изпраща на съответния участник по куриер за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.02.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.02.2014 г.  Час: 10:30
Място

Община Панагюрище - заседателна зала, ет. 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата, които се допускат, след като се удостовери тяхната самоличност, или техни нотариално упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация, и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. в изпълнение на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на оперативна програма „ Регионално развитие ”2007-2013 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.panagyurishte.org от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й. Инвестиционните проекти са налични на електронен носител, като същите се предоставят на заинтересованите лица при закупуване на документация за участие. Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.panagyurishte.org. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството, и които са приложими към строителството.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5 т. 1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци"
1) Кратко описание

В обособената позиция са включени следните подобекти: Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци”. Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А. Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402 и УПИ Хобщ. Подобект 4: Рехабилитация на ул.”д-р Лонг” от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април” – от о.т. 472 до 474. Подобект 5: Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112700, 45112710, 45112711, 45233224

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна

3) Количество или обем

В обхвата на обособената позиция са включени 5 подобекта, при които следва да се извършат строителни дейности по части: Конструктивна, ВиК, Електро; Вертикална планировка; Архитектура; ОВ; Озленяване и благоустрояване; Технологична; Пътна, План за безопасност и здраве и количествено-сметна документация, които включват благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на градско обзавеждане, реконструкция на улични платна.

Прогнозна стойност, без ДДС
4090399.62 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.03.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Финансирането на дейностите по Обособена позиция 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци е осигурено съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31.
1) Кратко описание

При реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31. се предвижда подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици и преасфалтиране на уличното платно.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112700, 45112710, 45233161, 45233224

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна

3) Количество или обем

В обхвата на обособената позиция са включени извършването на строителни дейности по части: Конструктивна, ВиК, Електро; Вертикална планировка; Архитектура; ОВ; Озленяване и благоустрояване; Технологична; Пътна, План за безопасност и здраве и количествено-сметна документация, които включват извършване на следните СМР-та: Подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици и преасфалтиране на уличното платно.

Прогнозна стойност, без ДДС
407704.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.03.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Финансирането на дейностите по Обособена позиция 2: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31.Е ПОД УСЛОВИЕ в случай, че бъде освободен финансов ресурс разходите за дейностите по посочените позиции могат да бъдат включени в рамките на безвъзмездната помощ чрез подписване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” - от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180.
1) Кратко описание

Включено е извършване на следните СМР-та: Подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици, а по "Нистор Ружиков" изграждане на частични подпорни стени.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112700, 45112710, 45233161, 45233224

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна

3) Количество или обем

В обхвата на обособената позиция са включени извършане на строителни дейности по части: Конструктивна, ВиК, Електро; Вертикална планировка; Архитектура; ОВ; Озленяване и благоустрояване; Технологична; Пътна, План за безопасност и здраве и количествено-сметна документация, които включват Подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици, а по "Нистор Ружиков" изграждане на частични подпорни стени.

Прогнозна стойност, без ДДС
407642.59 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.03.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Финансирането на дейностите по Обособена позиция 3: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” - от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180. Е ПОД УСЛОВИЕ в случай, че бъде освободен финансов ресурс разходите за дейностите по посочените позиции могат да бъдат включени в рамките на безвъзмездната помощ чрез подписване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748.
1) Кратко описание

Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748., което включва подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112700, 45112710, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

В обхвата на обособената позиция са включени извършане на строителни дейности по части: Конструктивна, ВиК, Електро; Вертикална планировка; Архитектура; ОВ; Озленяване и благоустрояване; Технологична; Пътна, План за безопасност и здраве и количествено-сметна документация, които включват подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици.

Прогнозна стойност, без ДДС
405831.26 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.03.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Финансирането на дейностите по Обособена позиция 4: Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748. Е ПОД УСЛОВИЕ в случай, че бъде освободен финансов ресурс разходите за дейностите по посочените позиции могат да бъдат включени в рамките на безвъзмездната помощ чрез подписване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на ул.”Цар Освободител”
1) Кратко описание

В обхвата на обособената позиция са включени два подобекта Подобект 1: Реконструкция на тротоари на ул.”Цар Освободител” от ул.”30-ти Декември” до пл."Цар Освободител" – от о.т 748 през о.т. 751, до о.т. 753, и реконструкция на детска площадка - включва следните СМР: Подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици и реконструкция на детска площадка Подобект 2: Реконструкция на тротоари и улично платно ул. ”Цар Освободител” от пл."Цар Освободител” до ул. "Генерал Скобелев" – от о.т. 731 през о.т. 734, о.т. 733, от. 735 до о.т. 682.- Включва следните СМР-та: Подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112700, 45112710, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

В обхвата на обособената позиция са включени извършане на строителни дейности по части: Конструктивна, ВиК, Електро; Вертикална планировка; Архитектура; ОВ; Озленяване и благоустрояване; Технологична; Пътна, План за безопасност и здраве и количествено-сметна документация, които включват Подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици и реконструкция на детска площадка

Прогнозна стойност, без ДДС
407551.1 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.03.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Финансирането на дейностите по Обособена позиция 5: Реконструкция на ул.”Цар Освободител” Е ПОД УСЛОВИЕ в случай, че бъде освободен финансов ресурс разходите за дейностите по посочените позиции могат да бъдат включени в рамките на безвъзмездната помощ чрез подписване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Рехабилитация на ул.”Цар Освободител”
1) Кратко описание

В обхвата на обособената позиция са включени два подобекта: Подобект 1: Реконструкция на тротоари и улично платно ул.”Цар Освободител” от ул. "Генерал Скобелев" до до ул. "Богдан Овесянин" – от о.т. 682 през о.т. 684, о.т. 682, о.т. 681, о.т. 698а до о.т. 445 - включва следните СМР: Подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици и преасфалтилане на уличното платно. Подобект 2: Ремонт на обществена тоалетна на ул.”Цар Освободител” - Проектът предвижда тоалетната да се откопае и да се изгради нова хидро и топлоизолация. Интериорът на тоалетната ще се поднови изцяло.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112700, 45112710, 45233161, 45233224

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна

3) Количество или обем

В обхвата на обособената позиция са включени извършане на строителни дейности по части: Конструктивна, ВиК, Електро; Вертикална планировка; Архитектура; ОВ; Озленяване и благоустрояване; Технологична; Пътна, План за безопасност и здраве и количествено-сметна документация, които включват Подмяна на тротоарите, озеленяване по тротоарите и в озеленените ивици и преасфалтилане на уличното платно.Ремонт на обществена тоалетна предвижда тоалетната да се откопае и да се изгради нова хидро и топлоизолация. Интериорът на тоалетната ще се поднови изцяло.

Прогнозна стойност, без ДДС
314818.23 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.03.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Финансирането на дейностите по Обособена позиция 6:Рехабилитация на ул.”Цар Освободител” Е ПОД УСЛОВИЕ в случай, че бъде освободен финансов ресурс разходите за дейностите по посочените позиции могат да бъдат включени в рамките на безвъзмездната помощ чрез подписване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035