00087-2013-0192

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична Община, Московска № 33, За: Станислава Цветкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, партер, стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Столична община, ул. Московска №33, За: Фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377505, Факс: 02 98007315

Място/места за контакт: Фронт офис

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Предметът на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на задълбочен анализ и проучване на рекламата като специализиран вид маркетингови изследвания, чиято основна цел е да подобрят ефективността й и да засилят ефекта от маркетинговите дейност. Те изследват всеки от етапите на конкретната кампания, както и ефекта от цялостния начин, по който потребителите възприемат рекламните послания. Дейността включва следните основни инструменти: работа на терен; социология; анализ на ефекта и постигане на целеви индикатори; препоръки и др.). Очаквани продукти/резултати от дейността • Проведено изследване на ефективността на маркетинговите дейности; • Направени изводи за ефективността на маркетинговите дейности. Пълното описание на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са детайлно разписани в Раздел ІІ. Техническа спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79320000

Описание:

Услуги по изследване на общественото мнение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Предметът на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на задълбочен анализ и проучване на рекламата като специализиран вид маркетингови изследвания, чиято основна цел е да подобрят ефективността й и да засилят ефекта от маркетинговите дейност. Те изследват всеки от етапите на конкретната кампания, както и ефекта от цялостния начин, по който потребителите възприемат рекламните послания. Дейността включва следните основни инструменти: работа на терен; социология; анализ на ефекта и постигане на целеви индикатори; препоръки и др.). Очаквани продукти/резултати от дейността • Проведено изследване на ефективността на маркетинговите дейности; • Направени изводи за ефективността на маркетинговите дейности. Пълното описание на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са детайлно разписани в Раздел ІІ. Техническа спецификация в утвърдената от Възложителя документация.

Прогнозна стойност без ДДС
27932 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят изисква предоставяне на гаранция за участие в размер на 279.00 лева (двеста седемдесет и девет лева), и гаранция за изпълнение на договора в размер 3 % (три на сто) от стойността на поръчката без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя (Образец № 15 и Образец № 16). когато гаранцията за участие/изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Столична община, дирекция „Финанси“: BIC: SOMBBGSF IBAN: BG72 SOMB 9130 3333008301 Банка: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча” № 6. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие/изпълнение. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в оригинал. При предоставяне на гаранция чрез депозит на парична сума по сметка на Възложителя, в платежното нареждане следва да се посочи предмета на обществената поръчка или уникалният номер на поръчката в регистъра на обществени поръчки към АОП. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Срокът на валидност на банковата гаранцията за участие следва да бъде еднакъв със срока на валидност на офертата на участника. В случай на представяне на банкова гаранция от участник – неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, банковата гаранция може да е издадена и на името на един от членовете на обединението, при условие че изрично е посочено, че се отнася за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на обединението като цяло. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на банковата гаранция за изпълнение следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на избрания за изпълнител участник ще бъде извършвано в лева, по банков път в посочена от изпълнителя банкова сметка, по следния начин: 1. Авансово плащане в размер на 20% от цената за изпълнение на поръчката - в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на настоящия договор. 2. Останалите 80% от цената за изпълнение на поръчката - се изплащат след окончателното изпълнение и предаване след представяне на финален доклад за проведено изследване на ефективността на маркетинговите дейности и изводи за ефективността на маркетинговите дейности. * В издаваните от изпълнителя фактури следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/12 по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в настоящата открита процедура, може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците в процедурата се представляват от управителя/управителите си или от упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. В случай, че участникът е обединение на юридически и/или физически лица, което не е юридическо лице (неперсонифицирано обединение), критериите за подбор се прилагат към обединението като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. В случай, че участникът е неперсонифицирано обединение (не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице) към датата на подаване на офертата, членовете на обединението трябва да сключат договор/споразумение за учредяване на обединението. Като минимум договорът/споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника; Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата; В договора/споразумението за обединение трябва да бъде ясно определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка. Забележка: В случай че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и в основното споразумение липсва някоя от горните клаузи, то следва липсващия текст да бъде добавен в допълнително споразумение, сключено между членовете на обединението/консорциума. Допълнителното споразумение, следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основното споразумение. Когато участникът е неперсонифицирано обединение на юридически и/или физически лица към офертата се представя акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 4 на ЗОП). Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай че участникът – неперсонифицирано обединение е регистрирано в регистър БУЛСТАТ, в офертата се представя копие от удостоверението за регистрация. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 се прилагат и за подизпълнителите. Лице, което е дало съгласие и фигурира като член на обединение или подизпълнител в предложението на друг участник, не може да участва самостоятелно. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на наличието на минимален оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, участникът представя 1.Информация за оборота от услуги, които са предмет на поръчката, за последните 3 финансово приключили години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на оборота за всяка година поотделно (в оригинал) съгласно Образец № 9. Информацията за оборота в случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, се представя само от онези членове на обединението, с които участникът доказва съответствието си със заложените критерии за подбор (минимални изисквания), съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Информацията за оборот се представя в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (съгл. чл.50, ал. 1, т. 3 ЗОП.). 2. Копия на счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените три финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. Представянето на балансите и отчетите за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър. В случай, че кандидатът е чуждестранно лице, следва да представи заверено копие от счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за последните 3 (три) приключили финансови години според неговото законодателство.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал общо през последните 3 (три) финансово приключили години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, оборот от услуги, които са предмет на настоящата поръчка в размер на не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности свързани с мониторинга и/или изследването и/или оценката и/или анализа на рекламно-информационни дейности, и/или кампании и/или друга еквивалентна дейност.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на това изискване се представят следните документи: Списък на основните договори за сходни услуги, изпълнени през последните 3 години, считано до датата, на която е представена офертата на участника, с посочени дата на сключване и изпълнение, възложител, стойност, дял, предмет и описание на основните дейности. Списъкът се изготвя съгласно Образец № 10 и се представя в оригинал. Към списъка участникът прилага минимум 1 (една) референция за добро изпълнение на посочените в списъка договори (заверено копие). 2. За доказване на това изискване се представят следните документи: • Справка-декларация с екипа експерти, които ще участват при изпълнението на поръчката (Образец №13) (оригинал). • Подробни автобиографии на екипа експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката. При попълване на автобиографиите е необходимо спазването на приложения към документацията образец като минимално съдържание (Образец № 14) (оригинал); • Заверени копия на документи, доказващи образованието и опита на ръководителя и експерта (копие от диплома, копие от трудови/служебни книжки,, длъжностни характеристики, препоръки за експерта от работодател и/или от ползвателя на услугата и др.) * За ръководителя на екипа следва да бъдат представени доказателства за поне 1 договор, в който е участвал като ръководител екип.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до датата, на която е представена офертата на участника, най-малко 1 (един) договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности свързани с мониторинга и/или изследването и/или оценката и/или анализа на рекламно-информационни дейности, и/или кампании и/или друга еквивалентна дейност. Когато участникът е обединение, изискването се отнася общо за участниците в обединението. Информацията за договорите в случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, се представя само от онези членове на обединението, с които участникът доказва съответствието си със заложените критерии за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т.2 от ЗОП. 2.Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка и да са на разположение за целия период на нейното изпълнение. Екипът на участника трябва да включва най-малко, следните експерти: 2.1 Ръководител екип, който да отговаря за цялостната координация и мониторинга. Той трябва да отговаря и за отчитането пред Възложителя. Ръководителят трябва да: •има висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или по-висока със специалност в областта на хуманитарните науки и/или туризъм, и/или маркетинг, и/или статистика и/или друга еквивалентна специалност; • общ професионален опит в областта на мониторинга и/или изследването и/или оценката и/или анализа на рекламно-информационни дейности, и/или кампании и/или друга еквивалентна дейност от минимум 3 (три) години и •да има опит като ръководител екип при провеждането на мониторинга и/или изследването, и/или оценката и/или анализа на рекламно-информационни дейности, и/или кампании и/или друга еквивалентна дейност 2.2. Минимум един експерт, който да има доказан професионален опит минимум две години в областта на мониторинга и/или изследването, и/или оценката и/или анализа на рекламно-информационни дейности, и/или кампании и/или друга еквивалентна дейност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.01.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това всеки работен ден на адрес: ул. „Париж” №3, стая №1, след издаването на фактура на ул. „Париж” №3, ет.2, стая 204, и заплащането й в касата на ул. „Париж” №3 , етаж 2, стая №201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч., а в последния ден от месеца от 10.00ч. до 12.00ч. Закупуване на документацията за участие по банков път се извършва с банков превод на сумата по сметка както следва: IBAN: BG81 SOMB 9130 3133008301; BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” №6.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.01.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.01.2014 г.  Час: 11:00
Място

Столична община, Московска №33

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На основание чл. 68, ал. 2 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата процедура се обявява в рамките на Проект„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2010/009, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите".

VI.3) Допълнителна информация

При определяне на сроковете за закупуване на документация и подаване на оферти Възложителя ще се ползва от дадената правна възможност по чл.14, ал.3,т.2 от ЗОП за прилагане на опростени правила и намалява сроковете съгласно чл. 64, ал.1 и ал.3 от ЗОП

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и следващите от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ