00087-2013-0192

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-250 от 20.12.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул "Московска" №33, За: Станислава Цветкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, партер, стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Предметът на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на задълбочен анализ и проучване на рекламата като специализиран вид маркетингови изследвания, чиято основна цел е да подобрят ефективността й и да засилят ефекта от маркетинговите дейност. Те изследват всеки от етапите на конкретната кампания, както и ефекта от цялостния начин, по който потребителите възприемат рекламните послания. Дейността включва следните основни инструменти: работа на терен; социология; анализ на ефекта и постигане на целеви индикатори; препоръки и др.). Очаквани продукти/резултати от дейността • Проведено изследване на ефективността на маркетинговите дейности; • Направени изводи за ефективността на маркетинговите дейности. Пълното описание на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са детайлно разписани в Раздел ІІ. Техническа спецификация на утвърдената от Възложителя документация.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед осигуряване на максимална публичност Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). С настоящото решение Възложителят открива на процедура за възлагане на обществена поръчка и одобрява обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 8907315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.12.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова
Длъжност: Кмет на Столична община