Версия за печат

00564-2013-0014

BG-гр.Панагюрище: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351743

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Таня Чалъкова - ръководител проект, България 4500, гр.Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

Електронен достъп до информация: www.panagyurishte.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ и Обособена позиция 2: „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Панагюрище
Код NUTS: BG423
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ и Обособена позиция 2: „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42923200, 30200000, 34134000, 34134200, 43250000, 43211000, 42924200, 38931000, 39717200, 42512000, 38400000, 34144510, 34928480

Описание:

Кантари
Компютърно оборудване и принадлежности
Камиони с платформи и самосвали
Самосвали
Товарачни машини с челно товарене
Булдозери
Пароструйни или пясъкоструйни машини
Апарати за контрол на температурата и влажността
Климатици
Климатични инсталации
Уреди за контрол на физически характеристики
Превозни средства за отпадъци
Контейнери и кофи за отпадъци и смет

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ и Обособена позиция 2: „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“. Обособена позиция 1. „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ I. Инсталация за компостиране 1. Мобилна дробилка за зелени отпадъци – дизел – 1 бр. 2. Самоходен обръщач на купове – 1 бр. 3. Ротативно барабанно сито – 1 бр. 4. Термометър за следене температурата в куповете при компостирането – 1 бр. II. Машини и съоръжения към депо за неопасни отпадъци 1. Компактор – 1 бр. 2. Булдозер до 170 к.с. – 1 бр. 3. Самосвал – 1 бр. 4. Челен товарач с обем на коша до 2м3 – 1 бр. 5. Дизелагрегат 63 kVa – 1 бр. 6. Електронен кантар със софтуер – 1 бр. 7. Автомивка - пароструйка – 1 бр. 8. Електронивомер – 1 бр. 9. Секундомер – 1 бр. 10. Механичен пробовземач – 1 бр. 11. Механичен уред за измерване на температурата, електропроводимостта и окислително-редукционния потенциал на водите – 1 бр. 12. Редокс потенциал кондезиометър – 1 бр. 13. Уред за определяне на солевия състав на водата – 1 бр. 14. Уред за определяна на Ph – 1 бр. 15. Портален монитор – 1 бр. 16. Електронно оборудване (компютър,принтер, монитор) и софтуер, и UPS 17. Климатик за осигуряване на микроклимат (студено/топло) необходим за компютрите и тяхната работа – 1 бр. 18. Инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаза на факел – 1 бр. 19. Доставка и монтаж на комплект бариери – 1 бр. 20. Обучение на персонала Обособена позиция 2. „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“ 1. Контейнери - 7м3 – 16 бр. 2. Автомобил за транспортиране на зелени отпадъци – 1 бр.

Стойност, без да се включва ДДС
1995685 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

6

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1. Гаранция за участие Гаранцията за участие в процедурата е в размер по обособени позиции, както следва : - за Обособена позиция №1 в размер на 15 000.00 лева (петнадесет хиляди лева); - за Обособена позиция №2 в размер на 2 800.00 лева (две хиляди и осемстотин лева); Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Панагюрище: Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД; IBAN: BG75RZBB91553320057007 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от валидността на офертата и условия, които да предвиждат възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора по съответната обособена позиция и е със срок на валидност 30 дни след датата на предаване на всички машини и оборудване по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Панагюрище: Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД; IBAN: BG75RZBB91553320057007 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията проекто-договор. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва на части, както следва: АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 35 % от цената по договора, дължимо в десетдневен срок, считано от датата на подписването на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС; ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ, в рамер на 65 % от цената на договора, се извършва в срок до 30 дни след подписване на приемо-предаваелен протокол за окончателно приемане на работата, разрешение от АЯР за въвеждане в експлоатация на Оборудването (когато е приложимо) и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документ с нотариална заверка на подписите, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че : всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумениетоили анекс към споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват като участници бълг. или чужд.физ. или юр.лица, вкл.техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а предл.първо, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Участниците представят: 1) Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника или нег.представл.; 2) Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ал.4 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.В случаите, при които не е представен ЕИК, съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация; Чуждестранните юр.лица прилагат екв.документ на съдебен или адм.орган от държавата, в която са установени в офиц.превод; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;Чуждустранните лица представят в официален превод само документа по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, а документа по чл.24, ал.1 от ППЗОП само в превод. 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника съгласно т.ІIІ.2.2. Мин.изисквания за икон.и фин.състояние на участниците; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за техн.възм.и квал.; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП; 6) Декларация за ползване на подизпълнител/и, съд.наим.на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 7) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо); 8) Документ за гаранция за участие в процедурата за съответната обос.позиция; 9) Документ, удост.регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 10) Общо предложение за изпълнение на предмета на общ.поръчка по образец към док.за участие, без посочване на данни относими към Плик№2 и Плик№3; 11) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в наст.процедура, ако е разл.от лицето по офиц.регистрация. 12) Споразумение за създаване на обединение за участие в общ.поръчка с нотариална заверка на подписите. Ако в дог.за създ.на обед.не е опр.предст.,то уч.предст. и документ, подписан от лицата в обед.,в който зад.се пос.предст. 13) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откр.процедура; 14) Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 15) Плик№2 - Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката /ВАЖНО!!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 се представя поотделно за всяка от позициите./ 16) Плик№3 - Ценово предложение /ВАЖНО!!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 3 се представя поотделно за всяка от позициите./

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Справка-декларация по образец за реализираните обороти от участника по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП; 2. Заверени от участника копия на годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, или представяне от участника на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, обороти, както следва : ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - общ оборот от дейността не по-малко от 5 000 000,00 лв без ДДС и оборот от доставка на промишлени машини и съоръжения на обща стойност не по-малко от 4 000 000,00 лв без ДДС. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - общ оборот от дейността не по-малко от 820 000,00 лв без ДДС и оборот от доставка на промишлени машини и съоръжения на обща стойност не по-малко от 800 000,00 лв без ДДС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. NB! Когато участникът подава оферта и за двете обособени позиции на обществената поръчка минималните изисквания, посочени по-горе се прилагат за преценка съответствието с критериите за подбор поотделно по всяка една обособена позиция, определени от възложителя.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък-декларация по образец, съдържащ описание на основните изпълнени договори, в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните доставки. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на доставката, стойността на доставката, изпълнени от участника, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил през последните три години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне по един договор, включващ доставка на промишлени машини и съоръжения за всяка от обособените позиции, за които кандидатства. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. NB! Когато участникът подава оферта и за двете обособени позиции на обществената поръчка минималните изисквания, посочени по-горе се прилагат за преценка съответствието с критериите за подбор поотделно по всяка една обособена позиция, определени от възложителя.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
31.01.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден в рамките на работното време на общината до 16:00 часа в срока посочен в обявлението за обществената поръчка. Цената на настоящата документация е посочена в обявлението, като сумата може да бъде заплатена на касата на „ЦУИГ” при Община Панагюрище или се превежда по следната банкова сметка на Община Панагюрище: Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД; IBAN: BG79 RZBB 9155 3120 0570 00; BIC: RZBBBGSF. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При закупуване на документацията на хартиен носител заинтересованите лица задължително представят адрес, телефон, факс, електронна поща и лице за контакт, за верността на които носят отговорност. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. Пълен достъп до настоящата документация, с оглед предварителното запознаване на участниците, е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Панагюрище - www.panagyurishte.org .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.02.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.02.2014 г.  Час: 11:00
Място

административната сград на Община Панагюрище

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, процедура с референтен №BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.panagyurishte.org от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й. Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.panagyurishte.org. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на доставките и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторните доставки да се извършат от същия изпълнител, да възложи повторните доставки чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя доставки, сходни с настоящия проект.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.12.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“
1) Кратко описание

Обособена позиция 1. „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ I. Инсталация за компостиране 1. Мобилна дробилка за зелени отпадъци – дизел – 1 бр. 2. Самоходен обръщач на купове – 1 бр. 3. Ротативно барабанно сито – 1 бр. 4. Термометър за следене температурата в куповете при компостирането – 1 бр. II. Машини и съоръжения към депо за неопасни отпадъци 1. Компактор – 1 бр. 2. Булдозер до 170 к.с. – 1 бр. 3. Самосвал – 1 бр. 4. Челен товарач с обем на коша до 2м3 – 1 бр. 5. Дизелагрегат 63 kVa – 1 бр. 6. Електронен кантар със софтуер – 1 бр. 7. Автомивка - пароструйка – 1 бр. 8. Електронивомер – 1 бр. 9. Секундомер – 1 бр. 10. Механичен пробовземач – 1 бр. 11. Механичен уред за измерване на температурата, електропроводимостта и окислително-редукционния потенциал на водите – 1 бр. 12. Редокс потенциал кондезиометър – 1 бр. 13. Уред за определяне на солевия състав на водата – 1 бр. 14. Уред за определяна на Ph – 1 бр. 15. Портален монитор – 1 бр. 16. Електронно оборудване (компютър,принтер, монитор) и софтуер, и UPS 17. Климатик за осигуряване на микроклимат (студено/топло) необходим за компютрите и тяхната работа – 1 бр. 18. Инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаза на факел – 1 бр. 19. Доставка и монтаж на комплект бариери – 1 бр. 20. Обучение на персонала

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42923200, 30200000, 34134000, 34134200, 43250000, 43211000, 42924200, 38931000, 39717200, 42512000, 38400000

Описание:

Кантари
Компютърно оборудване и принадлежности
Камиони с платформи и самосвали
Самосвали
Товарачни машини с челно товарене
Булдозери
Пароструйни или пясъкоструйни машини
Апарати за контрол на температурата и влажността
Климатици
Климатични инсталации
Уреди за контрол на физически характеристики

3) Количество или обем

Обособена позиция 1. „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ I. Инсталация за компостиране 1. Мобилна дробилка за зелени отпадъци – дизел – 1 бр. 2. Самоходен обръщач на купове – 1 бр. 3. Ротативно барабанно сито – 1 бр. 4. Термометър за следене температурата в куповете при компостирането – 1 бр. II. Машини и съоръжения към депо за неопасни отпадъци 1. Компактор – 1 бр. 2. Булдозер до 170 к.с. – 1 бр. 3. Самосвал – 1 бр. 4. Челен товарач с обем на коша до 2м3 – 1 бр. 5. Дизелагрегат 63 kVa – 1 бр. 6. Електронен кантар със софтуер – 1 бр. 7. Автомивка - пароструйка – 1 бр. 8. Електронивомер – 1 бр. 9. Секундомер – 1 бр. 10. Механичен пробовземач – 1 бр. 11. Механичен уред за измерване на температурата, електропроводимостта и окислително-редукционния потенциал на водите – 1 бр. 12. Редокс потенциал кондезиометър – 1 бр. 13. Уред за определяне на солевия състав на водата – 1 бр. 14. Уред за определяна на Ph – 1 бр. 15. Портален монитор – 1 бр. 16. Електронно оборудване (компютър,принтер, монитор) и софтуер, и UPS 17. Климатик за осигуряване на микроклимат (студено/топло) необходим за компютрите и тяхната работа – 1 бр. 18. Инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаза на факел – 1 бр. 19. Доставка и монтаж на комплект бариери – 1 бр. 20. Обучение на персонала

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1714685 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 6Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“
1) Кратко описание

Обособена позиция 2. „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“ 1. Контейнери - 7м3 – 16 бр. 2. Автомобил за транспортиране на зелени отпадъци – 1 бр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34144510, 34928480

Описание:

Превозни средства за отпадъци
Контейнери и кофи за отпадъци и смет

3) Количество или обем

Обособена позиция 2. „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“ 1. Контейнери - 7м3 – 16 бр. 2. Автомобил за транспортиране на зелени отпадъци – 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
281000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 6