Версия за печат

01277-2013-0003

BG-Сандански: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"УВЕКС" ЕООД, ул. "Асен Хадживасилев" №9, За: Миглена Борикова, България 2800, Сандански, Тел.: 0746 32118, E-mail: uvex_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 32118

Място/места за контакт: ул. "Асен Хадживасилев" № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: uvexbg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка по обособени позиции за нуждите на „УВЕКС“ЕООД - гр. Сандански на: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Шибър с гумиран клин, фланцов от ф 50 до ф 400мм; Тротоарен СК на резба от ф 20 до ф 50мм в комплект със шиш и гърне ; Надземен пожарен хидрант DN 80; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Аварийни скоби за поцинковани, етернитови, чугунени, стоманени и полиетиленови тръби, Водовземни скоби – резбови, за водовземане от АЦ и стоманени тръби. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Жиба и други фасонни части

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Складова база на "УВЕКС" ЕООД гр. Сандански, м. "Соколовец"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка по обособени позиции за нуждите на „УВЕКС“ЕООД - гр. Сандански на: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Шибър с гумиран клин, фланцов от ф 50 до ф 400мм; Тротоарен СК на резба от ф 20 до ф 50мм в комплект със шиш и гърне ; Надземен пожарен хидрант DN 80; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Аварийни скоби за поцинковани, етернитови, чугунени, стоманени и полиетиленови тръби, Водовземни скоби – резбови, за водовземане от АЦ и стоманени тръби. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Жиба и други фасонни части

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42131120, 44167100

Описание:

Шибърни кранове
Свръзки

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата на изделията по всяка заявка ще се определя според нуждите след писмена заявка на Възложителя, регулярно през срока на действие на договора.

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.В случай, че участник/ци представя/т оферта за изпълнение на цялата обществена поръчка, гаранцията за участие е равна на сбора от гаранциите за участие по всички обособени позиции и е в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева. В случай, че участник/ци представя/т оферта за изпълнение на една или няколко от обособените позиции, размерът на съответната гаранция за участие и гаранция за изпълнение са: Обособена позиция 1: Гаранция за участие 400 /четиристотин/ лева. Гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора. Обособена позиция 2: Гаранция за участие 450 /четиристотин и петдесет/ лева. Гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора. Обособена позиция 3: Гаранция за участие 350 /триста и петдесет/ лева. Гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора. Гаранциите могат да се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция. Банкова сметка на „УВЕКС” ЕООД гр. Сандански: ОБЩИНСКА БАНКА АД, IBAN: BG97SOMB91301050001301, BIC: SOMBBGSF Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата. „Увекс” ЕООД гр. Сандански, като възложител, има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявавяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - обжалва решението на възложителя – до решаване на спора;

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащанията се извършват в левове по банков път срещу издадена фактура за доставените изделия и тяхната стойност, оформена съобразно изискванията на закона придружена с приемо - предавателен протокол. В офертата участниците трябва да предложат срок за разсрочено плащане в календарни дни от издаване на фактурата за доставените изделия. Предложените цени трябва да бъдат за единични изделия /бр., лин. м./ вписани в ценовата оферта - образец /списък опис/ приложена към документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата /образец/; 2.Заявление за участие - /образец №1/. 3.Документ за закупена документация за участие – оригинал или заверено от кандидата ксерокопие. 4.Документ за внесена гаранция за участие – оригинал или заверено от кандидата ксерокопие. 5.Удостоверение от Агенцията по вписванията за регистрация в търговския регистър, издадено не по – рано от 6 месеца от датата на отваряне на офертите, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП /обрезец 4, 5 и 6/; 7.Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители. За тях следва да се представят документи съгласно чл.56 (2) от ЗОП. Ако участникът не предвижда подизпълнители – декларация, че няма да се ползват такива – Образец №7; 8.Административни сведения – Образец №2. 9.Декларация относно обществената поръчка - Образец №3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.Заверено копие от ОПР и баланс за последните 3 години 2012, 2011, 2010 на кандидата. 2. Участникът да има положителна стойност на нетната печалба (т.е. положителен финансов резултат) за последната приключена отчетна година.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Списък на основните договори за доставки, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки на същите за добро изпълнение; Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 5 /пет/ поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката по съответата обособена позиция, през последните три /2012 г., 2011 г., 2010 г/ години. 2. Списък на правоспособни лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката – образец № 15; 3.Описание на техническите характеристики на изделията, каталози на изделията, които са предмет на поръчката, инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация на предлаганите фитинги - на български език и др. 4.Доказателства /копие от документ за собственост или договор за наем/ за наличие на складова база и транспорт за доставка /собствен или нает/; 5.Документи, доказващи качеството на предлаганите изделия, които ако са на чужд език задължително се придружават с превод на български език / удостоверения за съответствие /с всички приложения към тях/, съгласно НСИСОССП и др./; 6. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството на производителя - ISO или еквивалентен стандарт 7. Доказателства /документ, договор и др./ удостоверяващи, че кандидатите са производители, преки вносители или оторизирани дистрибутори на производителя или имат сключен търговски договор с производителя на дистрибуция за продажба на изделията, които са обект на поръчката. 8.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №8. 9.Декларация за приемане клаузите на проекта на договор - Образец №10. 10.Документ за гаранционен срок на предлаганите от участника изделия, издаден от производителя. Ако е на чужд език, същият задължително да бъде придружен с легализиран превод на български език.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1 – Цена на предлаганите стоки ; тежест: 50
Показател: К2 – Срок на доставка на изделията след заявка от страна на възложителя ; тежест: 15
Показател: К3 – Срок на аварийна доставка; тежест: 10
Показател: К4 – Гаранционен срок на изделията ; тежест: 10
Показател: К5 – Най-изгоден вариант на разплащане /разсрочено плащане – брой календарни дни от датата на издаване на фактурата - max. 60 дни/ ; тежест: 15
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.01.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
48 BGN
Условия и начин на плащане

Тръжната документация може да бъде закупена от кабинета на техническия секретар в сградата на „УВЕКС” ЕООД с адрес гр. Сандански, ул. „Асен Хадживасилев" №9, п.к. 2800, телефон: 0746/ 3 21 18, факс: 0746/ 3 21 18, Документацията може да бъде закупена срещу не възстановима сума от 48 лв. /четирдесет и осем/лева с ДДС всеки работен ден от 07:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа срещу предоставяне на данни на участника - име, адрес, телефон, факс и e-mail. Заплащането на документацията става в брой или по банков път. Изпълнителите имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Подробна информация и документация за участие ще бъдат публикувани на профила на купувача в сайта на дружеството uvexbg.com.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.01.2014 г.  Час: 09:00
Място

Административна сграда на "УВЕКС" ЕООД гр. Сандански, ул. "Асен Хадживасилев" №9

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел на средствата за масово осведомяване. В случайте, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или заверено копие "Вярно с оригинала" от участника, даващо им възможност да присъстват на заседанието на комисията, на което ще се отварят офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"УВЕКС" ЕООД, ул. "Асен Хадживасилев" №9, България 2800, Сандански, Тел.: 0746 32118, E-mail: uvex_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 32118

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Шибърни кранове и други
1) Кратко описание

Шибър с гумиран клин, фланцов от ф 50 до ф 400мм; Тротоарен СК на резба от ф 20 до ф 50мм в комплект със шиш и гърне ; Надземен пожарен хидрант DN 80;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42131120

Описание:

Шибърни кранове

3) Количество или обем

Съобразно потребностите на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Свръзки, аварийни и водовземни скоби
1) Кратко описание

Аварийни скоби за поцинковани, етернитови, чугунени, стоманени и полиетиленови тръби, Водовземни скоби – резбови, за водовземане от АЦ и стоманени тръби.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167100

Описание:

Свръзки

3) Количество или обем

Съобразно потребностите на Възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
45000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Свръзки
1) Кратко описание

Жиба и други фасонни части

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167100

Описание:

Свръзки

3) Количество или обем

Съобразно потребностите на Възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
35000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24