00803-2013-0015

BG-Кубрат: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Кубрат, ул. Княз Борис I №1, За: инж. Ст. Пенев - директор Дирекция "ТСУ, земеделие, търговия,опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти", Ж. Пойраз - ст. юрисконсулт, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат, ул. Княз Борис I №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: www.kubrat.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Територията на с. Савин, община Кубрат, област Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Реконструкцията включва пълна подмяна на водопроводната мрежа с полиетиленови тръби висока плътност, спирателни кранове, пожарни хидранти, сградни отклонения, въздушници и калници.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232150

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Водопроводна мрежа е сключена с 3 главни и 24 второстепенни клона. Обща дължина на водопроводната мрежа - 8843м. Гл.клон 1 – по ул. Хан Кубрат, Родопи, ген. Тотлебен, Баба Тонка - 1188.26 м; Гл.клон 2 – по ул. Кирил и Методий - 918.72 м; Гл. Клон 3 – по ул. Цар Симеон и Здравец - 1356.77 м; Второстепенни клонове – по всички улици на селото, с обща дължина 5378.67 м. Сградни отклонения- 249 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
1340742 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

22.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

7.1. Гаранция за участие - условия, размер и начин на плащане 7.1.1 Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: 13 407,42 лева (тринадесет хиляди четиристотин и седем лв. и 0,42 ст.) лв. без включен ДДС. 7.1.2 Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните опции: 1. Парична сума, неподлежаща на олихвяване, преведена или внесена по сметка на Възложителя, посочена в документацията - внесена по банков път чрез платежно нареждане, като в него задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат”. Tя трябва да бъде внесена по следната сметка на Община Кубрат: Банка: „Инвестбанк“ АД гр. Разград IBAN: BG45IORT81163300700000 BIC: IORTBGSF 2. Банкова гаранция - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ календарни дни, включително от крайния срок определен за получаване на офертите в полза на община Кубрат. 7.1.3. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 7.1.4. Разходите по евентуалното усвояване на гаранцията са за сметка на Възложителя. 7.1.5. Участник, който не представи гаранция за участие или представи гаранция за участие, която не отговаря на така посочените условия, ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след прилагане разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда и условията, определени в чл. 61 и чл. 62 от ЗОП, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 7.2. Гаранция за изпълнение - условия, размер и начин на плащане 7.2.1 Служи за обезпечение на отговорността на Изпълнителя при лошо изпълнение и/или неизпълнение на обществена поръчка. 7.2.2. Избраният Изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора увеличен с 30 (тридесет) календарни дни, гаранция за изпълнение, съставляваща 2% /два процента/ от стойността на договора без включен ДДС под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по сметка на Възложителя: Банка: "Инвестбанк" АД гр. Разград IBAN: BG45IORT81163300700000 BIC: IORTBGSF. Гаранцията се освобождава 30 (тридесет) календарни дни след въвеждане на обекта в експлоатация, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 7.2.3. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 7.2.4. Разходите по евентуалното усвояване на гаранцията са за сметка на Възложителя. 7.3. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е под формата на Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Община Кубрат, платим на предявяване, покриваща 110% от размера на авансовото плащане. Обезпечението трябва да е валидно издадено към датата на представяне на фактура на стойност, равна на 110% от стойността на исканото авансово плащане. Обезпечението се освобождава от датата на усвояване на аванса чрез приспадане при окончателното плащане от договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по договор между община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект „Строително монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат” в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г. по мярка 321 – „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”. Предвиждат се следните плащания: *Авансово плащане към Изпълнителя, в размер до 50% (петдесет процента) от стойността на договора се осъществява по следната схема: - 30% (двадесет процент) от стойността на договора до 10 (десет) дни след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за начало на изпълнението на договора и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на запис на заповед на предявяване за сума, покриваща 110 % (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане и със срок на предявяване – до приспадане на целия размер на авансовото плащане. -20% (тридесет процент) от стойността на договора до 10 (десет) дни след подписване на АКТ за приемане на основното изпитване на изпълнената водопроводна мрежа по НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на запис на заповед на предявяване за сума, покриваща 110 % (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане и със срок на предявяване – до приспадане на целия размер на авансовото плащане. Авансовото плащане към изпълнителя се извършва от възложителя само след представен разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) за дължимата стойност по авансовото плащане и се приспада при окончателното разплащане по договора; *Окончателно плащане - представлява сума, равна на разликата между стойността на договора между Възложителя и Изпълнителя и сумата от авансовото плащане. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми, за стойността с която надвишават внесената гаранция за изпълнение. Заплаща се в срок до 30 /тридесет/ работни дни след приключване на дейностите по договора и окончателно приемане на извършената работа, при издаден от Изпълнителя и одобрен от възложителя разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) и представени: -Приемно-предавателен протокол на хартиен и електронен носител между Изпълнителя и Възложителя с детайлно описание на техническите характеристики на активите - предмет на инвестицията; -Декларация от всеки доставчик, че активите - предмет на инвестиция, не са втора употреба; - Обобщен приемно-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи; - Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12) и други необходими актове и протоколи, които характеризират изпълненото строителство, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.); - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.); - Екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти по чл.175 от ЗУТ; - Протоколи от приемни изпитвания при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.); - Разрешение за ползване на строежа.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лице. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или заверено копие на споразумението, с което е създадено обединението. С това споразумение следва по изричен начин да се удостовери, че участниците в обединението носят пред Възложителя солидарна отговорност за изпълнение на обществената поръчка. Споразумението следва да съдържа задължително долу изброените клаузи, които гарантират, че: 1/ Всички партньори (членове) на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка. 2/ Определя се партньор (член) на обединението, който се упълномощава и задължава да получава указания за и от името на всеки член на обединението. 3/ Определя се партньор (член) на обединението, който носи отговорност за плащанията по време на изпълнение на поръчката. 4/ Всички партньори (членове) на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка. 5/ След подаване на офертата не се допускат промени в състава на обединението. 2.3.При участници обединения се представя документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта – Приложение №1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение № 2; 3. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие), издаден от банка); 4. Административни сведения за участника - Образец № 1; 5. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им - Образец № 2; 6. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1, от б. "а" до б. "д", т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и ал. 5 от ЗОП – по Образец № 3, по Образец № 4 и по Образец № 5, с посочените в образците обстоятелства за отстраняване; 7. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Образец №6, с информация за вида на работите и дела на участие на подизпълнителите; 8. Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/, за съгласие на участник - Образец № 7; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП, Участниците могат да получат необходимата информация на ел. адрес www.mlsp.government.bg - закрила на заетостта и условията на труд /Министерство на труда и социалната политика/,които са в сила в Р България при извършване на строителство - Образец № 8 /попълва се от всеки член в обединението, който ще извършва строителна дейност, както и от подизпълнителя/; 10. Регистрационни документи на участника Документ за регистрация на Участника съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1 от ЗОП и чл. 24 ППЗОП Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице * Когато документите са копия, следва да бъдат заверени от участника. Когато участникът в откритата процедура или участник в обединението е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи в т. 11 трябва да са: • издадени от компетентния орган в страната на участника; • да бъдат издадени/заверени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 11. Оригинал или заверено копие на документ (споразумение) за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв; 12. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал), в случай, че лицето, което представлява участника не е негов законен представител. 13. Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); При участие на чуждестранно лице е необходимо то да представи еквивалентен документ на съответния орган в държавата, в която е установен. 14. Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец № 11; 15. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и инвестиционния проект – Образец № 12;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът представя Справка-Декларация за общия оборот и оборота от строителство за последните три финансово приключени години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Заверени от участника копия на Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите от Годишен финансов отчет за последните три финансово приключени години, за участници юридически лица, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове (при наличие на ЕИК не се прилага), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Ако участникът е физическо лице - представят годишни данъчни декларации и/или други официални документи, удостоверяващи дохода им за последните три години в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2. Участникът представя заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2013 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.) и декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят изисква допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 3. Участникът представя документи, издадени от банка (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка), които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия и/или друга приемлива форма на разполагаеми средства в указания размер.
Минимални изисквания: 1. В процедурата могат да участват лица, които общо за последните три финансово приключени години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот не по-малко от 2 500 000,00 лв. (два милиона и петстотин хиляди) без ДДС. В процедурата могат да участват лица, които общо за последните три финансово приключени години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали оборот от строителство не по-малко от 2 000 000,00 лв. (два милиона) без ДДС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. Участник, обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 3. В процедурата могат да участват лица, които притежават свободен финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малко от 540 000,00 лв. (петстотин и четиридесет хиляди лева). Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания, след прилагане на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът представя Списък-декларация на договорите за строителство на обекти, с предмет изграждане и/или реконструкция на водопроводна мрежа и/или канализационна мрежа на населени места през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, като към списъка участникът трябва да представи и препоръки за добро изпълнение от съответните възложители, надлежно оформени с издател, съдържащи стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Участникът да е вписан в ЦПР на строителя и има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи от ІV група, втора категория, предмет на настоящата обществена поръчка, като в декларация свободен текст декларира тези обстоятелства и не представя документ за регистрация, тъй като достъпът до този регистър е свободен и вписаната в него информация е достъпна по електронен път. Участникът, установен в друга държава - членка на Европейския съюз, представя сертификат или документ за регистрация от административен орган или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, да осъществява дейности за извършване на строително-монтажни работи обект на настоящата обществена поръчка или декларация от компетентен органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален регистър на държавата, в която е установен. Участник, обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, регистрация следва да притежава всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.
Минимални изисквания: 1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил договор/и/ за строителство с предмет изграждане и/или реконструкция на водопроводна мрежа и/или канализационна мрежа на населени места. 2. Участникът да докаже регистрацията си в някой от професионалните регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания, след прилагане на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение – П1; тежест: 35
Показател: Срок за изпълнение – П2; тежест: 5
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.01.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.01.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.01.2014 г.  Час: 13:30
Място

Заседателна зала , ет. 2, Общинска администрация Кубрат

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени с пълномощно представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел, които могат да се легитимират и да докажат това си качество. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Обществената поръчка се финансира по МЯРКА 321 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013” , подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно сключен Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 17/321/01272/27.11.2012г. сключен между община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие”

VI.3) Допълнителна информация

1. Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.kubrat.bg 2. Достъпът и получаването на документацията е по електронен път от официалния интернет сайт на Възложителя Община Кубрат, Профил на купувача, Текущи процедури - http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_current.php и на сайта на Агенция по обществени поръчки www.aop.bg. от датата на изпращане на настоящото обявление. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 1.който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 2.за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 за обстоятелствата от б. "а" до б. "д" , т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 3.който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4.който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 5.за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за, доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 6.Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни или данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения, ако тези обстоятелства не бъдат отстранени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Кубрат, ул. Княз Борис I №1, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Интернет адрес/и:

URL: www.kubrat.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ