00087-2013-0186

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" 33, За: Даниела Младенова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, E-mail: dmitkova@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: д-я "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж"3, стая 4 - партер

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" 33, За: фронт офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377506

Място/места за контакт: фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика (ИСУТ) /Intelligent Transport Systems (ITS)/ на територията на Столична община, България.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34923000, 35711000

Описание:

Оборудване за контрол на пътното движение
Системи за управление, контрол и комуникация

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка и монтаж на оборудване за 20 /двадесет/ броя кръстовища на територията на Столина община и 750 /седемстотин и петдесет/ превозни средства на масовия градски транспорт, необходимите за цялостното функциониране на системата компоненти и прилежащ софтуер.

Стойност, без да се включва ДДС
8175369.4 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

23.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

I. гаранция за участие в обществената поръчка „Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика“ на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ" – 81 753 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и три / лева; представена в една от следните форми: - парична сума, внесени по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси";или банкова гаранция; Валидността на гаранцията за участие е до срока на валидност на офертата на участника. II.Гаранция за авансово плащане – представя се от Изпълнителя в срок до 60 календарни дни от подписване на договора, в размер на 20 % от стойността на договора. Гаранцията е във форма, приемлива за Възложителя. Гаранцията за авансово плащане се връща на Изпълнителя след извършена доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика (ИСУТ) /Intelligent Transport Systems (ITS)/ на територията на Столична община, РБългария. ІІI.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността по договора без ДДС, представена преди подписването му, в една от следните форми: -парични сума, внесени по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или - банкова гаранция за срока на договора,издадена в полза на Възложителя; Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол от страните.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цената по договора поетапно както следва: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20 % /двадесет процента/ от стойността на договорената сума в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след подписване на договора и представяне на фактури, придружени с гаранция за аванса във форма приемлива за Възложителя. Гаранцията за авансово плащане се връща на Изпълнителя след извършена доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика (ИСУТ) /Intelligent Transport Systems (ITS)/ на територията на Столична община, РБългария. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на договорената сума в срок до 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока за възражения за констатирани недостатъци по чл. 8 от проекта на договор и представяне на фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след приспадане на преведения аванс.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците в процедурата трябва да представят: Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице копието на документа се представя в официален превод.Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са солидарно отговорни, за изпълнението на целия договора; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението 2. документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6; Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 31.2, т. 31.5, 31.6 и т. 31.7. от документацията за участие, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 буква "а" - "д", т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП.От участие се отстранява и участник за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.2,т.1,т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 буква "а" - "д", т.2 и т.3 , ал. 2 т.1,т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 1 Заверени от участника копия от счетоводния баланс и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2. Справка -декларация за оборота от проектиране, доставка и изграждане на интелигентни системи за адаптивно градско управление на трафика за 2010, 2011 и 2012 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си ( Приложение № 6). Представянето на отчети за приходите и разходите и балансите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. реализиран специфичен оборот от проектиране, доставка и изграждане на интелигентни системи за адаптивно управление на градския трафик или с подобен на настоящата поръчка предмет общо за последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012 г.) – минимум 20 000 000 /двадесет милиона/ лева общо за трите години.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности и квалификация участниците да представят:1. Списък на договори, с който се доказва покриването на минималното изискване по т. 1. (Приложение № 7). Списъкът се придружава от препоръка/и от клиент (референция) в които да бъде посочена цялата информация, доказваща, че поръчката включва:-Система за адаптивно градско управление на трафика за минимум 20 /двадесет/ кръстовища;-Решение за приоритизиране на превозни средства от обществения транспорт за минимум 20 /двадесет/ кръстовища;-Портал за подаване на сигнали от граждани за състоянието на движението по пътищата, за пропуски в организацията на движението и за безопасността на пътната инфраструктурата или система от подобен характер; Участникът следва да е изпълнил договора в качеството му на главен изпълнител или партньор на обединение. 2. Списък на договори, с който се доказва покриването на минималното изискване по т.2. (Приложение № 7). Списъкът се придружава от препоръки за добро изпълнение.3. Списък на договори, с който се доказва покриването на минималното изискване по т.3. (Приложение № 7). Списъкът се придружава от препоръки за добро изпълнение.4. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита за всеки от ключовите експерти:•Списък на екипа от експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 8),придружен от копие на съответните документи изискани за всеки от експертите: саморъчно подписана професионална автобиография; декларация за съгласие от страна на експерта за участие в екипа на участника за времето на целия период на изпълнение на поръчката– с нотариално удостоверяване подписа на експерта. ;препоръки от клиент/и за доказване на опита на конкретния експерт на подобна на изискваната позиция за подобен на поръчката проект; Копия от дипломи – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност;За доказване на професионален опит - копие на трудова /осигурителна/ книжка, удостоверения, препоръки от работодател или др.;Копия на сертификати, удостоверения, дипломи за преминато обучение или документ за издържан обучителен курс;• За Кл. Е № 5: копие на сертификат/диплома за преминат курс на обучение, доказващи квалификацията на експерта, издаден от някой от производителите на технологии за управление на трафика;За квалифицираните работници – списък (Приложение № 9);За проектантите в екипа – и копие на удостоверение за проектантска правоспособност и регистрация в Регистъра на инженерите с проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата, в която са установени, издаден от конкретната институция.5. Списък на техническо оборудване за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение № 10) и доказателства за възможността на участника да използва тази механизация – справка за дълготрайните материални активи-собственост на участника и/или копие от договори /в това число и предварителни/, които осигуряват правото на участника да ползва механизацията за изпълнение на поръчката например договори за наем, за лизинг и други. 6. Копие на валидни сертификати по т.6

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1 опит в областите, свързани с предмета на поръчката: Участникът да е изпълнил мин. 1 договор за детайлно проектиране доставка и изграждане на интелигентна система за адаптивно градско управление на трафика, която трябва да включва: -Система за адаптивно градско управление на трафика за минимум 20 кръстовища;-Решение за приоритизиране на превозни средства от обществения транспорт за минимум 20 кръстовища;-Портал за подаване на сигнали от граждани за състоянието на движението по пътищата, за пропуски в организацията на движението и за безопасността на пътната инфраструктурата или система от подобен характер;за последните 3 год., считано до датата за подаване на офертата. Участникът следва да е изпълнил договора в качеството му на главен изпълнител или партньор на обединение. 2. опит в изготвяне на работни/технически проекти на телекомуникационни обекти, осигуряващи пренос на данни. Участникът да е изпълнил или да изпълнява към момента мин. 1 договор за изготвяне на работни/технически проекти на телекомуникационни обекти, осигуряващи пренос на данни за последните 3 г., считано до датата за подаване на офертата. Участникът следва да е изпълнил договора в качеството му на главен изпълнител или партньор на обединение.3. опит в изпълнението на монтаж на телекомуникационни обекти, осигуряващи пренос на данни. Участникът да е изпълнил миним 1 договор за изпълнение на монтаж на телекомуникационни обекти, осигуряващи пренос на данни за последните 3 г., считано до датата за подаване на офертата. Участникът следва да е изпълнил договора в качеството му на главен изпълнител или партньор на обединение.4. Участникът трябва да осигури екип за изпълнение на поръчката, който да отговаря на следните минимални изисквания:4.1 Кл. Е.№ 1. „Ръководител на проекта“.Квалиф. -Висше образование;-минимум 10 години опит в управлението на проекти,като ръководител или младши ръководител на проект от подобен характер и естество на настоящата процедура;-добри познания, отнасящи се към методологии за решаване на проблеми;-добри познания на управлението чрез методологии на цели;Да притежава дипломи за обучение или сертифициране, референция/и от работодател както и др. по преценка на участника.4.2. Кл. № 2. „Системен архитект“. Квал.-Висше образование;-опит като системен архитект в изпълнението на подобен проект - представя се референция от клиент; напреднала компетенция и познания по архитектурна рамка /architecture framework/ за развитие на корпоративни архитектури; (архитектурна рамка установява обща практика за създаване, интерпретиране, анализ и използване на архитектурни описания в определена област на приложение) да притежава TOGAF или еквивалентен сертификат -напреднала компетенция и познания в методите за оценка и контрол на риска в IT системи да притежава сертификат - Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) или Management of Risk Foundation/Practitioner/, или еквивалент;-добри познания на международна методика на одит на информационни системи- да притежава сертификат Certified Information Systems Auditor или еквивалент;-добри познания, отнасящи се към ИТ добри практики за привеждане на ИТ услуги към реални бизнес нужди да притежава сертификат - IT Infrastructure Library (ITIL) или еквивалент.4.3. Кл. Е. № 3. „Технически координатор“.Квалиф.-Висше образование;-опит като технически координатор в изпълнението на подобен проект- представя се референция от клиент;-да има минимум 3 г. опит в работата със специализиран софтуер за симулация на трафика, който да е 100% съвместим с използваният софтуер от СО - PTV Vissim и да притежава PTV Vissim сертификат/диплома за преминат курс на обучение-да има практически опит с инсталирането и настройката на предлаганите трафик контролери и да притежава сертификат/диплома за преминат курс на обучение,издаден от производителя на предлаганите контролери;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 50
Показател: Оценка по показател „качество на техническото предложение” в т.ч.„решение за подобрение на трафика“;подпоказател „предложено оборудване – контролер на светофарна уредба“;подпоказател „предложено оборудване – бордово устройство“;подпоказател „предложено оборудване – радио модем“; тежест: 47
Показател: „Срок за гаранционна поддръжка”; тежест: 3
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 010 - 012329 от 15.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.01.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, ст. 1, след заплащането и в касата на ул. "Париж" №3, ет. 2, стая № 201. Касата е с работно време от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., а в последния работен ден на всеки месец - от 10.00 ч. до 12.00 ч. Може да се заплати и по банков път, по сметка в лева : IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”. От датата на публикуване в регистъра на Агенция по обществени поръчки ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

ул. "Париж" 3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, ще бъде обявена на интернет страницата на СО-www.sofia.bg, два дни преди тяхното отваряне.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” между Столична община и МРРБ"

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел III т.2.3. Технически възможности: Минимални изисквания 4.4. Кл. Е. № 4. „Експерт по сигурността на приложенията“.Квалиф. -Висше образование; -компетентност, отнасяща се за приложения за сигурност и управлението на информационната сигурност ;-да притежава следните сертификати:Certified Secure Software LifeCycle Professional или еквивалент;Certified Information Systems Security Professional или еквивалент;4.5. Кл.Е № 5. „Координатор за обучението“. Квалиф.-Висше образование; - да притежава квалификация за обучение по управление на трафика (traffic management trainer), обучение по сигурност и обучение за управление на проекти - да притежава сертификат/диплома издаден от Microsoft, Oracle или IBM като оторизиран преподавател по главни IT технологии.-да притежава следните сертификати:EC-Council Certified Ethical Hacker Trainer или еквивалент;Project Management Trainer или еквивалент;4.6. Кл.Е № 6. „Експерт по тестове на сиурността“.Квалиф.-Висше образование; - да притежава необходимата кавалификация за тестове на сигурността;-да притежава следните сертификати:лицензиран Penetration Tester или еквивалент;Offensive Security Certified Professional или еквивалентен;Certified Ethical Hacker или еквивалентен;EC-Council Security Analyst или еквивалентен;4.7. Кл.Е № 7. „Експерт телекомуникации“.Квалиф. -инженер телекомуникации с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; специалност: “Телекомуникации“ или еквивалентна.-Професионален опит: Най-малко 5 год. по специалността, след придобиването на образованието;4.8. Участниците трябва да разполагат с квалифицирани работници, обезпечаващи изпълнението на поръчката: - монтьори електронно телекомуникационно оборудване – минимум 5 лица;- техник кабелни линии – минимум 3 лица.4.9. Участниците трябва да разполагат с минимум по един проектант със следните специалности: “Електрообзавеждане” или еквивалентна и “Електронна и телекомуникационна техника” или еквивалентна. Проектантите трябва да притежават проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата, в която са установени.5. Участниците трябва да притежават необходимото техническо оборудване и приложим софтуер за изпълнението на обществената поръчка:-специализирани автомобили с кран - минимум 1 /един/ брой;-изкопна машина - минимум 1 /един/ брой;-автовишка – минимум 3 /три/ броя-вибрационна плоча за уплътняване – 3 /три/ броя-ръчни къртачи за бетон – 2 /два/ броя-фугорез за изрязване на бетон и асфалт – 2 /два/ броя - софтуер за симулации, съвместим с ползваният от Столична община /PTV Vissim/ - собствен или право за ползване на такъв.6. Участникът да е внедрил следните системи и да притежава валидни сертификати:- ISO 9001:2008 за управление на качеството като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум управлението на ИТ процеси или еквивалент;- ISO 27001:2005 система за управление на сигурността на информацията като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум управлението на ИТ процеси или еквивалент;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване/промяна може да се подава в сроковете и при условията, регламентирани в чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.12.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ