Версия за печат

00606-2013-0028

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103002253

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, ул. "Прилеп" №33, За: инж. Юлиян Трендафилов - главен енергетик, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 974204, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 740031

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://vikvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://vikvarna.com/bg/profile/1.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, ул."Прилеп" №33, Централно управление, За: Деловодство, България 9010, Варна, Тел.: 052 746023

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници, за нуждите на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Варна
Код NUTS: BG331
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници, за нуждите на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. Срокът за изпълнение на поръчката е две години, считано от датата на подписване на договорите за изпълнение. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции: 1. „Доставка на електрически апарати и съоръжения”, с прогнозна стойност 500 000 лева без ДДС; 2. „Доставка на електроинсталационни материали”, с прогнозна стойност 200 000 лева без ДДС; 3. „Доставка на кабели и проводници”, с прогнозна стойност 300 000 лева без ДДС. Техническите характеристики на видовете изделия по отделните обособени позиции са подробно описани в документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

31214100, 31221000, 38341300, 31680000, 31321210, 31321220

Описание:

Прекъсвачи
Електрически релета
Уреди за измерване на електрически величини
Електрически принадлежности и аксесоари
Кабел за ниско напрежение
Кабел за средновисоко напрежение

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност на поръчката (общо за трите обособени позиции) - 1 000 000 лева без ДДС за срока на изпълнение

Стойност, без да се включва ДДС
1000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят като парична сума или банкова гаранция. Гаранциите се внасят по банков път, с платежно нареждане по сметка BG83BUIN95611000160971; SWIFT: BUINBGSF; "Алианц Банк България" АД - клон Бизнес център "Владислав" - Варна или се представя оригинал на неотменима безусловна банкова гаранция. 1. Гаранция за участие в процедурата – 1% от прогнозната стойност на обособената позиция, за която се подава оферта: По обособена позиция №1 - 5 000лв; По обособена позиция №2 - 2 000 лв; По обособена позиция №3 - 3 000 лв; 2. Гаранция за изпълнение на договора: 2% от прогнозната стойност на съответната обособена позиция в лева, без ДДС) В случай, че участникът представя банкова гаранция за участие или изпълнение на договора, трябва да представи оригинала на издадената банкова гаранция. Банковата гаранция за участие трябва да отговаря на изискванията по чл.61 от ЗОП и да покрива срока на валидност на офертата /180 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите/. Банковата гаранция за изпълнение на договора трябва да има валидност минимум 25 /двадесет и пет/ месеца, считано от датата на сключването на договора. Условията за задържане и сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в Проекта на договор към документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане - в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне на подписан двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка и фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Участниците следва да предлагат пълната номенклатура изделия в Приложение №3 (Описание предмета на поръчката), за обособената позиция за която подават оферта; Оферираните изделия трябва да отговарят на напълно на посочените технически параметри. Предложенията на участниците по отделните позиции от номенклатурата трябва да съответстват на посочените стандарти или еквивалентни на тях.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Административни данни на участника – попълнено, подписано и подпечатано Приложение №14 от документацията за участие; 2. Списък на документите с подробно описани в него документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език - документът се представя от участник/член на обединение/подизпълнител; 4. Документ за гаранция за участие в процедурата /парична сума или оригинал на банкова гаранция/, платена, преведена или депозирана не по-късно от крайния срок за представяне на оферти; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 /по образец/; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 2 /по образец/; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 /по образец/; 8. Декларация за използване на подизпълнител /по образец/; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/; 10. Документ за закупена документация за участие в процедурата - копие заверено от участника; Забележки: 1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за който са налице обстоятелствата посочени в чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2а, 3, 4, 5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки; 2. Всички документи на чужд език в офертата на участника да бъдат придружени с превод на български език;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Минимални изисквания към участниците: Участниците по отделните обособени позиции да имат реализиран оборот от доставки на стоки, сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си както следва: 1. За участници по обособена позиция №1 – оборот от доставки на електрически апарати и съоръжения не по-малък от 1 000 000 (един милион) лева без ДДС; 2. За участници по обособена позиция №2 – оборот от доставки на електроинсталационни материали не по-малък от 400 000 (четиристотин хиляди) лева без ДДС; 3. За участници по обособена позиция №3 – оборот от доставки на кабели и проводници не по-малък от 600 000 (шестстотин хиляди) лева без ДДС; Изискуеми документи: Информация (декларация) за оборота от доставки на стоки, сходни с предмета на обществената поръчка, според предмета на обособената позиция за която се подава оферта.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Изискванията към участниците относно технически възможности и изискуемите документи по отделните обособени позиции са посочени в посочени в Приложение Б "Информация относно обособените позиции" от настоящото обявление.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

Решение №РШ-64 от 12.12.2013г. на управителя на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за откриване на процедурата.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.01.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

Посочената цена на документацията за участие е с включен ДДС. Документация за участие в процедурата се получава от деловодството на "В и К - Варна" ООД, ул. Прилеп №33, ЦУ-партер, срещу представен платежен документ. Плащането се извършва на касата на "В и К - Варна" ООД, гр. Варна, ул. Прилеп №33, ЦУ-партер или по банков път по сметка на възложителя BG83BUIN95611000160971; SWIFT: BUINBGSF; "Алианц Банк България" АД - клон Бизнес център "Владислав" - Варна. Комплект офертни документи може да бъде получен и чрез куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено искане с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложено копие на платежен документ за преведена сума за закупуване на документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
30.01.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "ВиК-Варна" ООД, гр. Варна, ул. "Прилеп" №33, ЦУ, зала Колегиум

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.12.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на електрически апарати и съоръжения
1) Кратко описание

Доставките ще се извършват франко склада на възложителя гр.Варна, ул.”Прилеп” №33, след предварителна писмена заявка до изпълнителя. Заявките ще се подават периодично, според конкретните нужди на възложителя.Техническите характеристики на изделията предмет на обособената позиция са подробно описани в Приложение №3.1 от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

31214100, 31221000, 38341300

Описание:

Прекъсвачи
Електрически релета
Уреди за измерване на електрически величини

3) Количество или обем

Прогнозна стойност - 500 000 лева без ДДС

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
500000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Изискванията към участниците относно технически възможности и изискуемите документи за обособена позиция №1: 1. Оторизационно писмо (или друг еквивалентен документ) от производителя/производителите и/или от негов изключителен представител, (ако участника не е производител), че е упълномощен да предлага стоките от предмета на поръчката 2. Валиден сертификат за въведена от производителя/производителите система за управление на качеството ISO 9001: 2008 (или еквивалент), относим към предмета на поръчката, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 3. Валиден сертификат за въведена от участника система за управление на качеството ISO 9001: 2008 (или еквивалент), относим към предмета на поръчката, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 4. Списък на основните договори за доставка на електрически апарати и съоръжения, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение /референции/; Минимално изискване – наличие на най-малко 3 /три/ броя успешно изпълнени договори за доставка на електрически апарати и съоръжения за посочения период, доказани с референции в които да бъде посочена информация за: предмет на договора; периода на изпълнение; стойност на договора; качество на изпълнение. 5. Сертификати за произход на предлаганите от участника изделия – заверени от участника копия; 6. Декларация за съответствие с изискуемите стандарти на предлаганите от участника изделия – заверени от участника копия; Предложенията на участниците по отделните позиции от номенклатурата трябва да съответстват на посочените стандарти или еквивалентни на тях. 7. Техническа документация за предлаганите изделия, каталози и други информационни материали, в които да е отбелязано съответствието на информацията с позицията от Приложение №3.1 «Описание предмета на поръчката» от документацията за участие в процедурата.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на електроинсталационни материали
1) Кратко описание

Доставките ще се извършват франко склада на възложителя гр.Варна, ул.”Прилеп” №33, след предварителна писмена заявка до изпълнителя. Заявките ще се подават периодично, според конкретните нужди на възложителя.Техническите характеристики на изделията предмет на обособената позиция са подробно описани в Приложение №3.2 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

31680000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари

3) Количество или обем

Прогнозна стойност - 200 000 лева без ДДС

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Изискванията към участниците относно технически възможности и изискуемите документи за обособена позиция №2: 1. Документ, удостоверяващ че участника е производител, вносител или оторизиран дистрибутор на електроинсталационните материали - предмет на поръчката; 2. Валиден сертификат за въведена от производителя/производителите система за управление на качеството ISO 9001: 2008 (или еквивалент), относим към предмета на поръчката, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 3. Валиден сертификат за въведена от участника система за управление на качеството ISO 9001: 2008 (или еквивалент), относим към предмета на поръчката, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 4. Списък на основните договори за доставка на електроинсталационни материали, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение /референции/; Минимално изискване – наличие на най-малко 3 /три/ броя успешно изпълнени договори за доставка на електроинсталационни материали за посочения период, доказани с референции в които да бъде посочена информация за: предмет на договора; периода на изпълнение; стойност на договора; качество на изпълнение. 5. Сертификати за произход на предлаганите от участника изделия – заверени от участника копия; 6. Техническа документация за предлаганите изделия, каталози и други информационни материали, в които да е отбелязано съответствието на информацията с позицията от Приложение №3.2 «Описание предмета на поръчката» от документацията за участие в процедурата.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на кабели и проводници
1) Кратко описание

Доставките ще се извършват франко склада на възложителя гр.Варна, ул.”Прилеп” №33, след предварителна писмена заявка до изпълнителя. Заявките ще се подават периодично, според конкретните нужди на възложителя.Техническите характеристики на изделията предмет на обособената позиция са подробно описани в Приложение №3.3 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

31321210, 31321220

Описание:

Кабел за ниско напрежение
Кабел за средновисоко напрежение

3) Количество или обем

Прогнозна стойност - 300 000 лева без ДДС

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Изискванията към участниците относно технически възможности и изискуемите документи за обособена позиция №3: 1. Оторизационно писмо (или друг еквивалентен документ) от производителя/производителите и/или от негов изключителен представител, (ако участника не е производител), че е упълномощен да предлага стоките от предмета на поръчката 2. Валиден сертификат за въведена от производителя/производителите система за управление на качеството ISO 9001: 2008 (или еквивалент), относим към предмета на поръчката, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 3. Валиден сертификат за въведена от участника система за управление на качеството ISO 9001: 2008 (или еквивалент), относим към предмета на поръчката, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 4. Списък на основните договори за доставка на кабели и проводници, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение /референции/; Минимално изискване – наличие на най-малко 3 /три/ броя успешно изпълнени договори за доставка на кабели и проводници за посочения период, доказани с референции, в които да бъде посочена информация за: предмет на договора; периода на изпълнение; стойност на договора; качество на изпълнение. 5. Сертификати за произход на предлаганите от участника изделия – заверени от участника копия; 6. Техническа документация за предлаганите изделия, каталози и други информационни материали, в които да е отбелязано съответствието на информацията с позицията от Приложение №3.3 «Описание предмета на поръчката» от документацията за участие в процедурата.