Версия за печат

01135-2013-0017

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 91 от 10.12.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: Страхил Христов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони - среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони - среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион. Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

18100000, 39300000, 18400000, 35111200, 35110000, 44510000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Различно оборудване
Дрехи със специално предназначение и аксесоари
Противопожарна екипировка
Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност
Инструменти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 80 от 26.11.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-571632
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1135-2013-17
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

571632

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.11.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Вместо:

Бензиномоторен трион – за кастрене с приспособление за обтягане на веригата без инструменти, за бърза и лесна регулировка - 13 броя.

Да се чете:

Бензиномоторен трион – за кастрене - 13 броя.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция - Доставка на бензиномоторни триони - среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион Поле 3) Количество или обем

Вместо:

Бензиномоторен трион – за кастрене с приспособление за обтягане на веригата без инструменти, за бърза и лесна регулировка - 13 броя.

Да се чете:

Бензиномоторен трион – за кастрене - 13 броя.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
27/12/2013 17:00
Да се чете:
10/01/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
20/12/2013 17:00
Да се чете:
03/01/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
07/01/2014 12:00
Да се чете:
13/01/2014 12:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.12.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Росен Методиев Баненски
Длъжност: Директор на ДНП "Пирин"