Версия за печат

02899-2013-0005

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010196

Командване на Военноморски сили, ул. "Преслав" № 16, За: Велико Трифонов, България 9000, Варна, Тел.: 052 552467, E-mail: adop2@mbox.contact.bg, Факс: 052 603259

Място/места за контакт: сектор "Договори и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.navy.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: www.navy.mod.bg.

Електронен достъп до информация: www.navy.mod.bg/?page_id=272.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Командване на Военноморски сили, юридическо лице по чл.60 д от ЗОВС

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на военни формирования от Военноморските сили" "

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Варна и гр. Бургас
Код NUTS: BG331, BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка е доставка /покупка/ на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 5 военни формирования от Военноморските сили. Военните формирования са присъединени към мрежа СрН, 2 (две) от тях са в гр. Варна, 1 (едно) в с. Приселци, област Варна и 2 (две) в гр. Бургас (Атия и ов. св. Анастасия). Цената трябва да включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителя няма да заплаща такса за участие в балансираща група.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества консумирана електрическа енергия на ниво средно напрежение за двете години на поръчката са 19 892 000 kWh. Същите са ориентировъчни и не са предмет на договора като количества, неустойки, плащания и т.н.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата и за изпълнение на договора. 1. Гаранция за участие - Оргинал на банкова гаранция за участие в процедурата или парична сума, внесена по сметката на в.ф. 34400 в SG „Експресбанк” IBAN – BG58TTBB94003115068788, BIC – TTBBBG22 в размер на 22000 (двадесет и две хиляди) лева. Гаранцията за участие представена под формата на банкова гаранция следва да бъде изготвена по образец, приложение № 3 от документацията за участие в процедурата. Условията на задържане и освобождаване на гаранцията за участие са съгласно чл. 61 и чл. 62 от ЗОП; 2. Гаранцията за изпълнение на договора - При подписване на договора участникът, избран за изпълнител трябва да представи оригинал на банкова гаранция по сметка, посочена от Възложителя в размер на 2.5% от стойността на договора, формирана от предложената цена за 1 МWh, съгласно прогнозните количества за срока на договора - Приложение №4 от документацията. Условията на задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно чл. 63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва от военни формирования 32140- Варна, 32020-Варна и 32890-Бургас, по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне надлежно оформена фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на ЗОП, актове по прилагането му , както и условията и изискванията на документацията. Обстоятелства, наличието на които водят до отстраняване на Участни в процедурата: 1.Наличие на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, а за чуждестранно юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е наличие на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП. 2. Участник декларирал съгласие да участва като подизпълните в оферта на друг Участник и представи самостоятелна оферта. 3. Непредставяне на някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП, посочени в обявлението и документацията на Възложителя. 4. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. 5. Представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП. 6. Участник, за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: I. В Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" се представят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т 1 - 6, 8, 11- 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор: 1. Копие (заверено) от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 2. Административни данни за участника: наименование на фирмата, адрес на управление, № и дата на решението за съдебна регистрация, данъчен номер, БУЛСТАТ, данни за лицето представляващо участника ( трите имена, ЕГН, № на личната карта ), лице за контакт, телефони и факс за контакти, съгласно Приложение №2 от документацията за участие; 3. Доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификацията на участника: 3.1. Икономическо и финансово състояние - с представяне на документи в т. III. 2.2. от настоящото обявление; 3.2. Технически възможности за изпълнение на поръчката - с представяне на документите, посочени в т. III.2.3. от настоящото обявление. 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложение №6 от документацията за участие; 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 4, ал.8 от ЗМИП - съгласно Приложение №7 от документацията за участие; 6. Декларация за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ - съгласно Приложение №8 от документацията за участие; 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП - съгласно Приложение №5 от документацията за участие; 8. Декларация за участието или липсата на подизпълнители, съгласно Приложение №9 от документацията за участие; При участие на подизпълнители, се посочва процента от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Документите по раздел V, т.2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.9., 2.3.10., 2.3.11. от документацията за участие се представят за всеки от тях; 9. Декларация от подизпълнителите (при участие) - Приложение №10 от документацията; 10. Срок на валидност на офертата - съгласно изискванията, посочени в раздел V, т. 2.7. от документацията за участие; 11. Заверени копия на валидни лицензи за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, издадени от ДКЕВР; 12. Заверена "вярно с оргинала" разпечатка от интернет страницата на ЕСА ЕАД, удостоверяваща, че участикът е регистриран координатор на стандартна балансираща група и към крайния срок за представяне за представяне на оферти притежава статус "Активен" в регистъра на координаторите на балансиращи групи; 13. Заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 за търговска дейност с електрическа енергия и координатор на балансираща група или еквивалент.; 14. Документ за платена гаранция за участие в процедурата ( оргинал )- съгласно Приложение №3 от документацията за участие; 15. Пакт за почтенност, съгласно Приложение №16 от документацията за участие, подписан от участника. 16. Общи принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група; 17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. II. В Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т.7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката. Документите необходими за включване в този плик, са посочени в раздел V, т. 2.4. от документацията за участие и Приложение №14. III. В Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", се поставя ценовото предложение на участника съгласно образец - Приложение №15 от докумнтацията за участие. Разясненията по този плик, са посочени в раздел V, т. 2.5. от докунтацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Минималния годишен оборот на участника за последните три години (2010г., 2011г., 2012г.), в зависимост от датата на която е регистриран участникът, трябва да е 500000 лева. Минималният срок на предложението за отложено плащане да не е по-малко от 30 (тридест) дни. Участникът да е регистриран по ДДС и да няма задължения към държавата. Документи доказващи икономическите и финансови възможности, поставени в Плик №1: 1. Декларация за общия оборот и за оборота от извършени дейности по предмет, подобен на предмета на поръчката, за последните три години (2012 г., 2011 г., 2010 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си (Приложение 11) - оригинал. 2. Заверено копие от отчета за приходите и разходите на участника за предходните три финансово приключени години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) - ако е приложимо.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Годишният оборот за услугата, предмет на договора да не е по-малък от 500000 лв. При не изпълнение на това условие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците да са лицензирани за "търговия с електрическа енергия", включващо дейността "координатор на балансираща група" в съответствие със ЗЕ и др. относими нормативни актове. Участниците да имат възможност за доставки на цялото количество електроенергия за срока на поръчката и с необходимото качество. При участие на обединение доказателствата за техническите възможности се представят за участниците (съдружниците), чрез които обединението доказва съответствието си с критериите по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП. При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Изискуемите документи поставени в Плик №1 са: 1. Декларация - списък на основните договори, отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2012 г., 2011 г. и 2010 г.) и препоръки за добро изпълнение - Приложение №12. 2. Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или близка до консумацията на Възложителя - свободен текст, оригинал. 3. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия за срока на договора и с необходимото качество. 4. Общи принципи (методика за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група) - оригинал или заверено копие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.01.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

военно формирование 34400 гр. Варна

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Пред комисията за защита на конкуренцията - гр. София 1000, бул. "Витоша" № 18. Крайният срок е съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП - 10-тия ден, считано от датата на уведомяване за съответното решение или действие по процедурата.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Командване на Военноморските сили, Преслав № 16, България 9000, Варна, Тел.: 052 552467, E-mail: adop2@mbox.contact.bg, Факс: 052 603259

Интернет адрес/и:

URL: www.navy.mod.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.12.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ