Версия за печат

00856-2013-0009

BG-Търговище: Покупка на изплащане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище, бул. "29-ти Януари" №3, За: Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: urist1@viktg.com, Факс: 0601 67465

Място/места за контакт: Правен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача: http://viktg.com/info/infolist?tid=15&&id=54&&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Покупка и доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: До посочен обект - съгласно нуждите, от Възложителя в област Търговище.
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Покупка и доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”. Фракция-0/4-каменно брашно;Несортиран материал- 0/80;Несортиран материал- 0/40;Над ситов материал-0/200;Фракция-20/40;Фракция-40/80.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14210000

Описание:

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В зависимост от нуждите на Възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Парична сума или банкова гаранция, по избор на участника. Сумите да се превеждат по следната сметка: IBAN BG 30UBBS8501 1010002511:В1С UBBSBGSF npи ОББ-клон Търговище или внесени в касата на дружеството. Гаранция за участие: – 2000 лв /две хиляди лева/. Гаранция за изпълнение: 2% от стойността на поръчката. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията от проекта на договор от документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Съгласно чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Документацията за участие не се заплаща и може да бъде намерена на електронната страница на Възложителя www.viktg.com. Документацията за участие в процедурата е безплатна, но се получава срещу подадено заявление за получаването й. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я получат. При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да предостави на място или да изпрати документацията за сметка на лицето отправило искането. Участник, който иска да получи документация по пощата подава писмено заявление за получаване на същата на факс 0601/67465 или по пощата. В заявлението се посочва начина на предоставяне на документацията, точен адрес, телефон и лице за получаването й. Участник, който не е направил заявление /на място, по факс или по пощата/ за получаване на документация за участие, няма да му бъде приета офертата и няма да бъде допуснат до участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Образец Оферта, с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Административни сведения; 3.Копие от документ за регистрация (Удостоверение за актуално състояние – от фирмено отделение на съответния съд по регистрацията на Участника или от Агенцията по вписванията, което да е актуално към датата на подаване на офертата) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за създаването си и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ); 3.1.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). *Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от участника – за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участникът е записал текста „Вярно с оригинала”, като следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). 4.Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 5.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка. Управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец; 6.Декларация за приемане на условията в проекта на договора; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, посочените изисквания съгласно чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: който не е представил някой от документите по чл.56 от ЗОП; за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и посочените технически спецификации на Възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. Документите трябва да са заверени с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на участника, освен когато трябва да са оригинал или нотариално заверени. 7.Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция, покриваща срока на валидност на офертата от 120 календарни дни. Гаранцията за участие следва да е от името на участника; участник, който е обединение / консорциум следва да представи гаранция за участие от името на обединението / консорциума. 8.Декларация за участие на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 9.Друга допълнителна информация, по преценка на Участника; 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Минимални изисквания: Срок на доставка на инертните материали-до 3 /три/ работни дни след писмена заявка. Условия на отсрочено плащане - минимум 20 /двадесет/ календарни дни от датата на фактурата. 11. Друга техническа информация по преценка на участника; 12.Предлагана цена - Ценово предложение. Общата цена трябва да включва: Цената на материалите - в лева за тон. Цената за транспортиране на материалите с превозни средства на Изпълнителя до посочен обект-съгласно нуждите, от Възложителя-лева за тон/километър.Общата цена се формира от сбора от единичните цените на материалите плюс цената за транспортиране на материалите. На първо място се класира участник, предложил най - ниска обща цена без ДДС. Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен ДДС.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, (при участници обединения се представят само за участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП): 1.1.Копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за последните три (2010; 2011; 2012г.) финансови години, с изключение на новорегистрираните фирми и участниците, упражняващи свободна професия. Участникът, за когото съгласно законодателството не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или на някоя от съставните му части, следва да представи справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години. В случай, че участникът е физическо лице, същият представя заверени копия от подадените годишни данъчни декларации за доходите си за последните три години – 2010; 2011; 2012 г. 1.2.Информация за общия оборот и за оборота на стоките, предмет на поръчката за последните три (2010; 2011; 2012г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Годишният оперативен резултат на участника трябва да бъде положителен сумарно за последните три (2010; 2011; 2012г.) финансови години. Минимално изискване – участникът да е реализирал общ оборот – общо за последните 3 /три/ години (2010, 2011г; 2012г.), не по-малко от : 250 000 лв. /двеста и петдесет хиляди/ лева без ДДС; участникът да е реализирал оборот на стоките, които са предмет на поръчката – общо за последните 3 /три/ години (2010г., 2011г. и 2012г.), не по-малко от : 250 000 лв. /двеста и петдесет хиляди/ лева без ДДС. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изискваните от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, (при участници обединения се представят само за участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП) : 1.1.Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки/услуги, свързани с предмета на поръчката през последните три (2010; 2011; 2012г.) години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки /референции/ за добро изпълнение. Към посочените договори участникът следва да представи и минимум 2 (две) препоръки за добро изпълнение. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 2 (две) поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през последните три (2010; 2011; 2012г.) години. 1.2.Сертификат за съответствие на продуктите. 1.3.Сертификат за производствен контрол. 1.4.Оторизационно писмо за продажба и транспортиране на инертни материали /в случаите когато е приложимо/. 1.5.Декларация (свободен текст) за потвърждаване възможностите за доставка на стоките в необходимите срокове и с необходимото качество.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.12.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.01.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.01.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр.Търговище, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ