Версия за печат

00435-2013-0114

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Софийска вода" АД, район Младост, ж.к.Младост 4, ул. Бизнес парк №1, сграда 2А, За: Камелия Георгиева, България 1766, София, Тел.: 0281 22457, E-mail: [email protected], Факс: 028122 588

Място/места за контакт: отдел Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofiyskavoda.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ, стомана, PVC и етернит, преходни жиба /етернит/РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: складове на “Софийска вода” АД, находящи се на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на Възложителя Доставчикът доставя на други обекти на територията на гр. София.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка е разделен на четири обособени позиции. Обща прогнозна стойност, която не е гарантирана и е само за информация: 570 000 лв. без ДДС. Обособена позиция 1: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм- 220 000 лв. без ДДС. Обособена позиция 2: Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ, стомана, PVC и етернит – 140 000 лв. без ДДС; Обособена позиция 3: Доставка на преходни жиба /Етернит-РЕ/ – 60 000 лв. без ДДС. Обособена позиция 4: Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци - 150 000лв. без ДДС.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197110, 44531400, 44531600, 44167110, 44163200

Описание:

Скоби
Болтове
Гайки
Фланци
Тръбни фитинги

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност без ДДС
570000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: За Обособена позиция 1: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм – 2 200лв; За Обособена позиция 2 : Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ, стомана, PVC и етернит - 1 400лв. За Обособена позиция 3: Доставка на преходни жиба /Етернит-РЕ/- 600 лв За Обособена позиция 4: Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци - 1 500 лв. Размер на гаранцията за изпълнение – 3 % от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция. Условията на гаранцията са упоменати в договора. Вид на гаранциите: Парични суми, внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай, че размерът на гаранцията е под 15 000 лв.; Парични суми, внесени по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение), номерът на процедурата, както и обособената/ите позиция/и, за която/които се участва; Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за участие/изпълнение със срок, посочен в договора за всяка една обособена позиция, за която участникът участва. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. За всяка една обособена позиция, за която участва, участникът трябва да представи отделна гаранция (за участие/за изпълнение). Възложител: “Софийска вода” АД, отдел “Снабдяване”, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, ръководещ процедурата: Камелия Георгиева, тел: +359 2 81 22 457, Факс: +359 2 81 22 588/ 589.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т. 1, 2, 2а, 3, 5, ал.5 и чл.48 от ЗОП. Участникът трябва да представи оферта, отговаряща на изискванията на документацията за участие; Стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да отговарят на изискванията посочени в Раздел А: Техническо задание предмет на договора за доставка. Стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да отговарят на всички изисквания по действащото в Република България законодателство. Всички стоки от първа обособена позиция, с които Участниците участват в процедурата трябва да бъдат от един производител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Отделен запечатан плик №1 „Документи за подбор”, който трябва да съдържа следните документи: Документи, които трябва да бъдат представени от всички Участници: Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/; Юридически сведения за Участника /по образец/; Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.Декларация (и) по чл. 47, ал.1, т. 1 (а, б, в, г, д), ал. 2, т.2, т.5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществени поръчки /по образец/;Декларация (и) по чл. 47, ал.1, т. 2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а и т.3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки /по образец/;Декларация от Участника за автономност на офертата /по образец/;Оригинал на банкова гаранция или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за участие;Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното участие. Изпълнителят изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл.56, ал.2 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие; Копие(я) от валиден сертификат(и) по ISO 9001 или еквивалент на производителя(ите) на Стоките, за които Участникът е заявил участие. Декларация от Участника, съдържаща списък на изпълнени от него поръчки (договори) за Доставка на стоките от съотвената обособена позиция за която участва, за предходните 3 години, считано до крайния срок за подаване на офертите. Списъкът трябва да съдържа предмет на доставката, дата на изпълнение, стойност на доставeните през предходните три години стоки и възложител;Минимум една референция от възложител за изпълнени доставки за стоките, с които Участникът участва в процедурата. От същите трябва да е видно, че участникът изпълнява и/или е изпълнил цитираните доставки на стоките, с които участва в процедурата, в съответствие с изискванията на възложителя. Референциите трябва да съдържат лице за контакт и актуални телефони. Декларация за експлоатационните показатели на стоките, за които има хармонизирани технически спецификации, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 и/или Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в настоящата документация), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, придружена от Сертификата за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).. Представените от Участника декларации/сертификати за съответствие трябва да са за Стоките, с които участва в процедурата. За стоките, които влизат в пряк контакт с питейна вода и за които няма хармонизирани технически спецификации, участникът трябва да представи копие от здравна оценка за приложимост на продукти, съгласно изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода, издадена от Министерство на здравеопазването или друг български акредитиран орган към Министерство на здравеопазването; Списък на документите, съдържащи се в Плик № 1 ”Документи за подбор”, попълнен и подписан от Участника /по образец/.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Отделен за всяка обособена позиция, за която Участникът участва запечатан непрозрачен Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който трябва да съдържа следните документи, попълнени на съответните места: Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики на Стоките, с които Участникът участва в процедурата. Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание – предмет на договора. В техническото предложение на Участника следва да бъдат посочени производител и модел на съответните Стоки. Техническото предложение да съдържа потвърждение на участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител и при сключване на договор, срокът за доставка на стоките от Ценовите таблици и гаранционният срок на стоките, предмет на договора ще бъдат в съответствие със заложеното в проекта на договора. Участникът задължително трябва да представи каталог (каталожни страници) на български език на предлаганите от него стоки от предмета на поръчката със съответни размери, като в случай, че в каталога (каталожните страници) са посочени цени, същите следва да бъдат заличени. Каталогът трябва да включва всички стоки, посочени в Ценовите таблици и при желание и по преценка от страна на участника и други стоки с различни от оферираните в Ценовите таблици размери, модели и т.н. В представения каталог (каталожни страници), техническите параметри на предлаганите от участника стоки от Ценовите таблици, следва да съответстват на техническите параметри, описани в техническото му предложение, както и на изискванията на Възложителя, описани в Раздел А. В случай, че по отношение на стоките от Ценовите таблици има несъответствие на техническото предложение на участника, и/или на техническите параметри в каталога (каталожните страници) с изискванията на възложителя, описани в Раздел А от документацията, участникът може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Оферирането на допълнителни стоки в Ценова листа, които не са включени в Ценовите таблици, съответно представянето на каталожни страници за тях, не е задължително. Декларация с попълнена таблица "Максимален срок на доставка на стоките от Ценовата листа” (в случай че има такава), по образец от Документацията за участие. Списък на документите, съдържащи се в ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, подписан от Участника (по образец от документацията). Офертата следва да съдържа всички изискуеми в документацията за участие документи.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ТТ001216

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.12.2013 г.  Час: 23:59
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.01.2014 г.  Час: 09:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.01.2014 г.  Час: 10:30
Място

град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк", сграда 2А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридичесли лица с нестопанска цел. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридичесли лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие и приложенията към нея се получават чрез изтегляне на файловете от електронната страница на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg, раздел „Профил на купувача, обществени поръчки и покани за оферти". Всички клаузи от договора, касаещи гаранционната поддръжка на Стоките предмет на договора, остават в сила до изтичане на гаранционния срок на съответната стока. Максималната стойност на договорите, която няма да бъде надвишавана, е в размер на заложената прогнозна стойност по обособените позиции.Офертата следва да съдържа всички изискуеми в документацията за участие документи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм
1) Кратко описание

Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197110

Описание:

Скоби

3) Количество или обем

Не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без ДДС
220000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Всички стоки от първа обособена позиция, с които Участниците участват в процедурата трябва да бъдат от един производител.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ, стомана, PVC и етернит
1) Кратко описание

Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ, стомана, PVC и етернит

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44163200

Описание:

Тръбни фитинги

3) Количество или обем

Не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без ДДС
140000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на преходни жиба /Етернит-РЕ/
1) Кратко описание

Доставка на преходни жиба /Етернит-РЕ/

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44163200

Описание:

Тръбни фитинги

3) Количество или обем

Не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без ДДС
60000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци
1) Кратко описание

Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44531400, 44167110, 44531600

Описание:

Болтове
Фланци
Гайки

3) Количество или обем

Не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12