Версия за печат

01135-2013-0016

BG-Банско: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101459450

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://pirin.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://pirin.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pirin.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. "Бъндерица" до м. Шилигарника.”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Национален парк „Пирин”.
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. "Бъндерица" до м. Шилигарника”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71240000, 71220000, 71320000, 45000000, 39300000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Архитектурно проектиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи
Различно оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Описание на дейностите, предмет на поръчката: Етап 1: Провеждане на проучвателни дейности с оглед установяването на точното местоположение и вид на оборудването и изготвяне (инженеринг) на проект на системата: Дейностите по тази точка включват посещения на място от квалифицирани специалисти по лавини и лавинна безопасност, които трябва да установят оптималния вид оборудване и системна конфигурация и изготвят проект на системата. Етап 2: Провеждане на геоложко проучване: Провеждане на геоложко проучване, целящо установяването на състава и структурата на терена в проектовият периметър. Етап 3: Изготвяне на проект на системните фундаменти: Изготвяне на проект на системните фундаменти на база на резултатите от проведеното геоложко проучване. Етап 4: Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на активна, автоматична система за борба с лавини; Доставката включва транспортирането на системните компоненти от завода на производителя до временен склад , собствен или нает от Изпълнителя и предаване на отговорно пазене на оборудването на лице, наето за конкретната дейност, чрез оформяне на протокол за отговорно пазене. Монтажът включва изграждането на системните фундаменти, монтаж и свързване на системните компоненти от квалифициран технически състав. Въвеждането в експлоатация включва настройка на системата, запознаване на крайните получатели с инструкциите за безопасна експлоатация и провеждане на демонстрация за работа с оборудването. Етап 5: Обучение Изпълнителят трябва да проведе обучение за работа със системата на състав на Възложителя. Дейностите по тази точка се удостоверяват с Протокол за проведено обучение, съдържащ имената на участниците в курса на обучение. Етап 6: Гаранционно обслужване на оборудването за противолавинна защита

Стойност, без да се включва ДДС
1745505 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 10 700 /десет хиляди и седемстотин / лева, а участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % /един процент/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да бъде със срок на валидност със срок на валидност шест месеца след изтичане на най-дългия от предложените гаранционни срокове по договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на Договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Междинно плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на приемане с констативен протокол на междинен доклад за изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Окончателно плащане в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на строително-монтажните работи и приемане с констативен протокол на окончателния доклад за изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4. Преди окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на обектите за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички приложими документи, изискващи се по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ . 5. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строителните обекти. Основание за извършване на окончателното плащане е одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен протокол, придружен от необходимите документи. 6. Извършване на окончателно плащане е допустимо след представяне на: - цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности свързани с направените разходи; - приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, обр.19), подписан от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство на този етап. - фактура издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. - приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на оборудването за противолавинна защита - протокол за проведено обучение на служителите на ДНП «Пирин» за работа със системата за противолавинна защита, съдържащ имената на служителите преминали курс на обучение. - всички документи по ЗУТ за приемане на обектите и спазване на изискванията за тяхното съставяне. 7. Всички документи, свързани с плащанията по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъдат подписвани от Директора на Д „НП Пирин” или от друго, упълномощено от него лице. 8. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В тях трябва задължително да присъства следният текст: Разходът е финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, по проект № DIR-5113325-3-91 “Устойчиво управление на Национален парк “Пирин” и резерват “Тисата”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г., както и номера и дата на договора, по който е извършено плащане. Фактурата и приложеният към нея протокол трябва да съдържа подробна информация за извършената дейност - вид, количество и единична цена.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет за изпълнение на поръчката, посочен в документацията за участие в процедурата и в поле II. 2.1. от настоящото обявление. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците -юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени/копие заверено с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение-за всеки един член на обединението. При участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 4.Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. "а - д",ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 9.Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие; 10.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника); 11. Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ПЪРВА група, строежи от ПЕТА категория или по-висока категория, съгласно ЗУТ, придружено с валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, или представи валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници - Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация; Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1,т.1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката. Плик № 3–“Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Информация за общия оборот за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Заверени от Участника копия на счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години - (2010, 2011 и 2012 год.) когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Физическите лица представят годишни данъчни декларации и/или други официални документи, удостоверяващи дохода им за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случай, че участник е чуждестранно юридическо лице, то следва да представи документи еквивалентни на посочените, когато публикуването им се изисква съгласно националния закон на държавата в която е учреден. В случай, че към момента на подаване на оферта участникът няма изготвени горецитираните части на ГФО за 2012 год, то същият представя справка за общия оборот подписана от представляващия участника и от главния счетоводител. В случай че участникът е посочил ЕИК и Годишните финансови отчети са обявени в Търговския регистър, то той не е необходимо да представя документите – счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите. 3. Заверено копие на валидна застраховка "Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004), за обекти пета категория, или по-висока, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. 4. Заверено копие на валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти пета категория, или по-висока, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 3 500 000 лв. (три милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС. 2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка "Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004), за обекти пета категория, или по-висока, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. 2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка "Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004), за обекти пета категория, или по-висока, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. Важно !!! Проектантите, когато са на граждански договор следва да притежават валидна към момента на подаване на офертата застраховка професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерните им действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 и сл. от ЗУТ, която застраховка професионална отговорност е лична за всеки един проектант. Проектантите, когато са на трудов договор към съответното търговско дружество, участник в обществената поръчка, следва да притежават валидна към момента на подаване на офертата застраховка професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерните им действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 и сл. от ЗУТ, която застраховка професионална отговорност е сключена със самото юридическо лице (търговско дружество). 3. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти пета категория, или по-висока, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на успешно изпълнените в рамките на последните пет години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, договори, сходни с предмета на поръчката с приложени препоръки към договорите. Списъкът трябва да съдържа най-малко: предмет на договора, обект, стойност, датата на започване и приключване, име на Възложителя по договора. Когато участникът е обединение, списъкът е общ за договорите, сключени от всеки от участниците, като в отделна колонка трябва да се посочи членът в обединението, който е бил страна по договора. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат следните задължителни реквизити: предмет на договора; стойност на договора; период на изпълнение на договора; дата на приключване на дейностите по договора; дали договорът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Валидни сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката (проектиране и строителство).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори за проектиране, строителство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи и съоръжения за предпазване от природни опасности и/или изграждане и монтаж на системи и съоръжения на труднодостъпни планински места. Участниците могат да посочат отделни договори свързани с проектиране, строителство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи и съоръжения за предпазване от природни опасности, в този случай участниците следва да имат изпълнени един договор за проектиране, един договор за строителство и един договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи и съоръжения за предпазване от природни опасности. Участниците могат да посочат отделни договори свързани с изграждане и монтаж на системи и съоръжения на труднодостъпни планински места, в този случай участниците следва да имат изпълнени един договор за изграждане и един договор за монтаж на системи и съоръжения на труднодостъпни планински места. 2. Участникът трябва да притежава внедрени системи за управление на качеството съгласно стандарта: ISO 9001:2008, или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката (проектиране и строителство) и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (проектиране и строителство). Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (проектиране и строителство).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 60
Показател: Техническо предложение. Подпоказателите на показателя "Техническо предложение" са: Технологична последователност на строителните процеси – Т1 (тежест 30 т.), Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2 (тежест 30 т.), Предложена програма за мерки за опазване на околната среда – Т3 (тежест 20 т.), Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т4 (тежест 20 т.); тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 178 - 306423 от 13.09.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.12.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.01.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.01.2014 г.  Час: 12:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Продължение от поле III.2.1 - Участникът в настоящата процедура, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ПЪРВА група, строежи от ПЕТА категория. съгласно чл.5, ал.6, т.1.5.2. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се приравнява и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. В случай, че участникът е чуждестранно физическо/юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежаава аналогичен документ, то същият прилага към офертата си декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" http://pirin.bg/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://pirin.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.11.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ