Версия за печат

01135-2013-0015

BG-Банско: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pirin.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://pirin.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Област Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71247000, 71312000

Описание:

Контрол на строителните работи
Консултантски инженерни услуги в строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидени за изпълнение са следните дейности: „Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” на следните подобекти (дейности, съгласно одобреното проектно предложение): 1. Изграждане и оборудване на Посетителско - информационен център на Национален парк „Пирин” в гр. Сандански. 2. Проектиране, изграждане и оборудване на Посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско). 3. Ремонт на ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна”. 4. Ремонт и възстановяване на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк - Ролбан. 5. Ремонт на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла. Ремонт на изградените досега образователни екопътеки на територията на парка. 6. Проучване, изработване и поставяне на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове. 7. Проучване, проектиране и изграждане на КИП-ове на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”; х. “Демяница”; х. “Яворов” м. "Кулиното"; х. “Синаница”; х. “Пирин”; м. "Дългата поляна"; заслон Тевно езеро; х. “Безбог”; м. “Сухото езеро” (над с.Брезница). 8. Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица", КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле. 9. Проучване, проектиране и изграждане на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера, одобрени по съответния ред проекти, авторски и строителен надзор, оборудване. 10. Ремонт, оборудване, заснемане и вписването в КК и КР на съществуващите туристически заслони - "Кончето", "Казана", "Караманица", "Бункера ". 11. Ремонт, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите пастирски заслони - ПЗ "Черната вода", ПЗ "Зиденицата", ПЗ "Безбог", ПЗ "Беговица", ПЗ "Баш мандра", ПЗ "Башлийца". 12. Възстановяване на дървени мостове - 3 бр. в ПР "Каменица", 4бр. в ПР "Синаница", 2бр. в ПР "Вихрен" на територията на парка, проектиране, съгласуване на проектите и изпълнение на мостовете. 13. Заснемане, проектиране и ремонт на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура съответно в следните паркови райони - ПР "Каменица": м. "Разкола"-х. "Беговица" - 4,200км; м. "Трите реки"-х. "Пирин" - 2 км, ПР "Баюви дупки - Джинджирица": м. "Бетоловото"- х. "Яворов" - 10км; м. "Янкулово колиба" - м. "Циганска колиба" - 5 км, ПР "Безбог": м. "Оджеко" - х. "Безбог" - 9км, ПР "Вихрен": от ПС на МС до м. "Армане" - 6 км; м. "Босово бърдо" - м. "Елиова поляна" - 2,700км; м. "Усипо" - м. "Караманица" - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина, ПР "Синаница": м. "Крайни поляни" - х. "Загаза" - 13км. 14. Обезопасяване на доказано опасни участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м. Ремонт и възстановяване на металния парапет по Кончето - 400м нов по наклона и ремонт и укрепване на останалия - проучване, проектиране, изпълнение. 15. Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. "Тодорка" в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. "Бъндерица" до м. "Шилигарника". 16. Премахване на 19 стари сгради и съоръжения на територията на парка, застрашаващи живота на туристите и възстановяване на терена след това 17. Маркиране на границите на Национален парк Пирин, резерватите "Баюви дупки-Джинджирица", "Юлен" и "Тисата" и на буферната зона на Световното природно наследство-ЮНЕСКО, с трайни знаци на терен 18. Разработване, проектиране и внедряване на ведoмствена комуникационна система с възможност за осъществяване на наблюдение и охрана

Прогнозна стойност без ДДС
108424 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 1 000 /хиляда/ лева, а участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да бъде със срок на валидност 25 (двадесет и пет) работни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност по договора в срок до 30 работни дни след сключване на Договора и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 80 % (осемдесет процента). Междинно плащане се извършва след приемане с констативен протокол на всеки един ежемесечен доклад за напредък. Междинно плащане се извършва в срок от 14 календарни дни след датата на одобрение на ежемесечния доклад за напредък от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок от 14 календарни дни след датата на приемане с констативен протокол на обобщаващия доклад за изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото и междинните плащания. Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора. 4. Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора. 5. Размерът на междинните плащания се определя ежемесечно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно посочените единични цени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в съответствие с обема на реално извършените строителни дейности.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет в размер на 108 424. 00 (сто и осем хиляди четиристотин двадесет и четири) лева без включен ДДС. От участие в процедурата се отстранява и участник, предложил по-високи цени от максимално допустимите единични цени, посочени в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие, както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени/копие заверено с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение-за всеки един член на обединението. При участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 4.Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. "а - д",ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 9.Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие; 10.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника); Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1,т.1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката. Плик № 3–“Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информация за оборота свързан с упражняване на инвеститорски контрол и/или сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има реализиран оборот свързан с упражняване на инвеститорски контрол и/или сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 300 000 (триста хиляди) лева. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет упражняване на инвеститорски контрол и/или сходни с предмета на поръчката услуги, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура. Списъкът трябва да съдържа най-малко: предмет на договора, обект, стойност, датата на започване и приключване, име на получателя. Когато участникът е обединение, списъкът е общ за договорите, сключени от всеки от участниците, като в отделна колонка трябва да се посочи членът в обединението, който е бил страна по договора. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат информация за предмета на договора. В препоръките задължително трябва да са посочени: датата и мястото на изпълнение на договора, наименование и стойност на договора, както и дали договорът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания – представя се заверено от участника копие. 2. Сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, OHSAS 18001:2007 за разработена и внедрена система за управление на здраве и безопастност или еквивалентен и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен. 3. Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец, копия на трудови/осигурителни книжки, копия на дипломи и/или референции, и др. документи доказващи съответствието с изискванията на възложителя, декларация за ангажираност с изпълнение на договора от всеки един експерт, съдържаща се в автобиографията).
Минимални изисквания: 1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат изпълнени минимум два договора за упражняване на инвеститорски контрол и/или сходни с предмета на поръчката услуги. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. 2. Участниците трябва да притежават внедрени системи за управление на качеството съгласно стандарта: ISO 9001:2008, или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката , OHSAS 18001:2007 за разработена и внедрена система за управление на здраве и безопастност или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 3. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка. В екипа на участника трябва да има най-малко следните експерти: Архитект- Архитектът трябва да отговаря на следните минимални изисквания: • да е дипломиран архитект с образователна степен „магистър” или еквивалентна специалност; • да има не по-малко от 5 год. трудов стаж по специалността „Архитектура“ или еквивалентна; • да има не по-малко от 3 год. практически опит в осъществяването на инвеститорски контрол и/или строителен надзор; Строителен инженер – ПГС (промишлено и гражданско сторителство), ССС (сторителство на сгради и съоръжения) - Строителният инженер ПГС (ССС) трябва да отговаря на следните минимални изисквания: • да е дипломиран строителен инженер с образователна степен „магистър”, специалност „ПГС“ или еквивалентна специалност; Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 30
Показател: Техническо предложение - Подпоказателите на показателя "Техническо предложение - П1" са: Обосновка на участника – П.1.1, с тежест 35 т. и Стратегия на участника по отношение на изпълнението на договора – П.1.2, с тежест 35 т.; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ 564354 от 11.10.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.12.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.12.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.12.2013 г.  Час: 12:00
Място

в сградата на Дирекция Национален парк "Пирин" в гр. Банско

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Продължение от поле III.2.3 - • да има не по-малко от 5 год. трудов стаж по специалността „ПГС“ или еквивалентна специалност.; • да има не по-малко от 3 год. практически опит в осъществяването на инвеститорски контрол и/или строителен надзор; Инженер транспортно строителство - Строителният инженер ТС (Транспортно строителство) трябва да отговаря на следните минимални изисквания: • да е дипломиран строителен инженер с образователна степен „магистър” , специалност „ТС“ или еквивалентна специалност; • да има не по-малко от 5 год. трудов стаж по специалността „ТС“ или еквивалентна специалност; • да има не по-малко от 3 год. практически опит в осъществяването на инвеститорски контрол и/или строителен надзор; Геодезист - Геодезистът трябва да отговаря на следните минимални изисквания:• да е дипломиран инженер геодезист с образователна степен „магистър” или еквивалентна специалност;• да има не по-малко от 5 год. трудов стаж по специалността „Геодезия“;• да притежава свидетелство за извършване на дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър или еквивалентно.; Експерт по стр. материали, влагани в строежите - Експертът „Инженер по материалите” трябва да отговаря на следните минимални изисквания: • да е дипломиран строителен инженер или инженер-химик степен магистър или еквивалентна специалност; • да има не по-малко от 5 год. общ трудов стаж в проектирането и/или строителството и/или строителния надзор; • да притежава актуално Удостоверение за упражняване на дейността по контрол на строителните материали или уквивалентно; • да има не по-малко от 3 години трудов стаж в строителна лаборатория или подобна институция, свързана с изпитвания на строителни материали. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискванията посочени по-горе се прилагат за обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискванията съобразно вида и дела на участието си. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" http://pirin.bg/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://pirin.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ