Версия за печат

00277-2013-0032

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

''Топлофикация София" ЕАД, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Станимир Стоянов, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033106, E-mail: d_pakova@toplo.bg, Факс: 02 9582214

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toplo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.toplo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София Работна площадка - франко „Топлофикация София” ЕАД в гр. София, при следните адреси: ТР “София”, ул. “202” № 6 ТР “София Изток”, ул. “Димитър Пешев” № 6 ТР „Земляне”, ул. „Костенец” № 5 ОЦ „Люлин” - гара Волуяк
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

”Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122430

Описание:

Центробежни помпи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът трябва да представи гаранция за участие в размер на 3 750 /три хиляди седемстотин и петдесет лева/ лв. . Гаранцията за участие в открита процедура трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.гаранция за участие под формата на парична сума: - платена в касата на Централно управление, ет. 1, стая 105; - платена в Банка: „Корпоративна ТБ” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация - София” ЕАД: банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF; 2.оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (Приложение № 4). Независимо от формата на представяне, гаранцията за участие трябва да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи в оригинал гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платена в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105 или в банка „Корпоративна ТБ” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация - София „ ЕАД: банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF; 2.оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение № 4 към договора) и със срок на валидност, посочен в проекта на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, освобождава и/или усвоява в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Доставка се заплаща в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на двустранно подписан протокол за окончателно приемане на доставената стока, данъчна фактура и документите посочените в т.6.3. от проект на договор. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1 от Закон за регистър БУЛСТАТ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа информацията и документите, посочени в чл. 56 от ЗОП и в настоящата документация за участие, а именно:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”:Оферта, изготвена по образец, подписана и подпечатана от участника. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.Информационен лист на участника, подписан и подпечатан от участника.Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие от документ за самоличност.Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или заверено копие от документ, удостоверяващ паричен превод за гаранция за участие.Заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, както и за техническите им възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в допълнителните изисквания към тази документация.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образец от документацията.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП и чл. 47, ал. 5, т. 2, във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образец от документацията;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, изготвена по образец от документацията;Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвена по образец от настоящата документация.Когато участникът предвижда подизпълнител, декларация за съгласие се попълва и от него, по образец;Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 4, 8, 9, 10, 11 и 12, се представят за всеки от тях, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията по т. 9 към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;Списък на производители на предлаганата стока, в случай, че участникът в обществената поръчка не е производител;Оригинал или заверено копие от документ за закупена документация, с дата до определения в Обявлението за обществената поръчка краен срок за закупуване на същата.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката”.Срок за изпълнение на поръчката и гаранционен срок, които следва да бъдат посочени в образец „Предложение за изпълнение на поръчката”;Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се в съответствие с Техническите спецификации за изпълнение на поръчката, като участникът трябва да опише своята организация и методология за изпълнение на обществената поръчка;Други документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и допълнително посочените в документацията документи и изисквания описани в раздел „Допълнителни указания за участие”;проект на договор - подписан и подпечатан от участника ;Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”:Предлагана цена, изготвена по образеца от документацията. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има под каквато и да е форма извън този плик. При несъответствие между общата и единичната цена ще се вземат предвид единичните цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците: 1. Участникът да има реализирани приходи от договори за доставки на стоки, сходни с предмета на обществената поръчката /доставка на помпи за транспортиране на течни флуиди/, за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 800 000 (осемстотин хиляди лева) лв. За доказване на икономическото и финансовото си състояние по чл. 50 от ЗОП, участниците представят следните документи: 1. Декларация съдържаща информация за общия оборот и оборота на доставките сходни с предмета на поръчката / доставка на помпи за транспортиране на течни флуиди / за последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците. 1. Участникът да е изпълнил най-малко 3 (три) договора за доставки , сходни с предмета на обществената поръчка /доставка на помпи за транспортиране на течни флуиди / за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Участникът и производителят да имат внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издадена от акредитирана институция. 3. Участникът да има внедрена система за управление на на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, издадена от акредитирана институция. 4. Участникът да има внедрена система за управление на на здравословни и безопасни условия на труд BH OHSAS 18001:2007 или еквивалент, издадена от акредитирана институция. 5. Участникът в случай, че не е производител, да бъде надлежно оторизиран от производителя за доставка на стоката за участие в обществената поръчка. 6. Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база на територията на град София за гаранционно и след гаранционно обслужване. За доказване на техническите си възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, участниците представят следните документи: 1. Декларация, съдържаща списък на договорите за доставки, сходни с предмена на обществената поръчка / доставка на помпи за транспортиране на течни флуиди /, изпълнени от участника през последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно Приложение № 5; 2. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент на участника и производителя, издаден от акредитирана институция; 3. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент на участника, издаден от акредитирана институция; 4. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на на здравословни и безопасни условия на труд BH OHSAS 18001:2007 или еквивалент на участника, издаден от акредитирана институция; 5. Оригинално или нотариално заверено пълномощно, договор или друг документ, от който да е видно, че участникът е надлежно оторизиран от производителя за доставка на стоката и участие в настоящата обществена поръчка, адресирано до Възложителя ; 6. Декларация за собствена/наета сервизна база с посочените адреси на територията на град София и списък на мобилните групи с имена и телефони.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Степен на съответствие на предлаганите стоки с изискванията от техническата спецификация; тежест: 15
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок; тежест: 5
Показател: Предлагана цена; тежест: 70
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.12.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
30 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и може да бъде заплатена, както следва: •по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – “Корпоративна Търговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF за превод в лева или •парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 б, ет. 1, ст. 105 Документацията за участие се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД - ул. „Ястребец” № 23Б, стая 206, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа, срещу представен документ за платената цена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.12.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Ястребец" 23 Б, ет. 4, ст. 412

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ