Версия за печат

00616-2013-0003

BG-Якоруда: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда ”
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда ”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се количеството на доставеното гориво за отопление за нуждите на Общинска администрация – Якоруда, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда да е около 55 000 литра .

Прогнозна стойност без ДДС
72900 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

А/Гаранция за участие в размер на 730.00лв., внесени по банкова сметка на Община Якоруда, в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF . Или представена банкова гаранция – оригинал, безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, при спазване изискванията на ЗОП, за срок не по-кратък от срока за валидност на офертите. Б/ Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на сключения договор за изпълнение на обществената поръчка , внесени в указаната сметка, или представена банкова гаранция за изпълнение на договора със срок на валидност най-малко 10 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора – оригинал безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, при спазване изискванията на ЗОП, представена преди подписване на договора за възлагане на обществена поръчка със спечелилия участник. Невнасянето на гаранцията за изпълнение се счита за отказ на подписване на договора. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

От бюджета на Община Якоруда

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяка оферта трябва да съдържа: Плик №1 "Документи за подбор" съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „Не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.4 от ЗОП от ЗОП – по приложен в Документацията образец. 4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП – по приложен в Документацията образец 5. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец 6. Декларация по по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите - /по образец/. /Ако не се използват подизпълнители кандидатът изрично декларира че няма да се използват такива/. 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /по образец/- попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя /прилага се само когато участникът ще използва подизпълнители/. 8. Попълнен и парафиран на всяка страница проектодоговор, в който не се попълва цената 9. Документ за внесена гаранция за участие /оригинал или заверено копие/ 10. Документ за закупена документация за участие (оригинал или заверено копиe) 11. Oферта по образец, съдържаща срок на валидност на офертата 12. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и за техническите възможности и/или квалификация на участника - доказва се с документите посочени по - долу в обявлението; Списък - декларация за техническото оборудване; Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката" съдържа: 1.Техническо предложение по образец; Плик № 3: „Предлагана цена” съдържа: 1. Ценово предложение по образец .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите (части от годишните финансови отчети) на участника за последните три години (2010г.; 2011г.; 2012г.); б) Информация за общия оборот и за оборота на услугата, обект на поръчката за последните три години (2010г.; 2011г.; 2012г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има общ годишен оборот за последните 3 /три/ финансови години (2010г.; 2011г.; 2012г.) не по – малко от 200 000лв. /двеста хиляди лева/
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък на основните договори за доставки на стоки,обект на настоящата поръчка през последните три години(2010г.; 2011г.; 2012г.),включително стойностите, датите и получателите;описание на техническото оборудване на кандидата,отнасящо се към поръчката,копие от декларации за съответствие на доставените течни горива по чл.10 от НИКТГУРНТК,списък на наличната или наета специализирана техника за изпълнение на поръчката,копие от необходимите сертификати за качество.
Минимални изисквания: а) Минимум два договор, с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010г.; 2011г.; 2012г.);
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.12.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в конкурса се получава от фронт-офиса на общинска администрация - Якоруда, след плащането на посочената цена, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа Община Якоруда предоставя достъп до документацията за участие на интернет адреса на Възложителя: /http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача"

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.01.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

Общнска администрация гр.Якоруда - залата на общински съвет.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти по чл.69а, ал. 3 от ЗОП , могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ