Версия за печат

02538-2013-0351

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ-3 от 11.11.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военноокръжна прокуратура - София, ул."Позитано" № 24а, За: Марияна Шерденкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9216063, E-mail: svop@prb.bg, Факс: 02 9819349

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/vopsofia/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/vopsofia/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Поддръжка на софтуера за работната заплата за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

През 2005 година Военноокръжна прокуратура-София е придобила чрез закупуване програмен продукт „Омекс ® 2000”, който е инсталиран и работи в прокуратурата. Версията на „Омекс ® 2000”, която се ползва във Военноокръжна прокуратура – София генерира документи които отговарят на нуждите на ВОП-София. През новата бюджетна година / 2014 г./ е необходимо да се извърши поддръжка на инсталираният софтуер за работна заплата. Програмният продукт е разработка на служители на фирма „Омега Софт” ООД. Компютърните програми, на основание чл.3, ал.1, т.1 и чл.5 от ЗАПСП са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност са създадени. Фирмата притежава всички авторски права върху продукта, а именно правото да го разпространява, да извършва актуализации при промяна в законодателството, да го променя, развива и усъвършенства, съгласно чл.14, във връзка с чл.2 от ЗАПСП. Фирма „Омега Софт” ООД не е предоставяла права на трети страни /юридически и физически лица/ да променят или да развиват софтуера. На основание молба вх. № 53455/31.01.2001г. фирмата е регистрирала собствена търговска марка „Омекс” под регистрационен № 42162/05.06.2002г. в Патентното ведомство на Република България, като на основание чл.20, ал.2 от ЗМГО във връзка с молба вх. № 56/10.11.2010г., търговската марка е подновена за 10 / десет/ години. Във връзка с тези обстоятелства дружеството е предоставило следните документи: Декларация изх. № 312/08.11.2013г. и издадени от Патентно ведомство на Република България Решение за регистрация на заявената марка № 53455/25.06.2002г. и Уведомление за подновяване регистрацията на марката с рег. № 42162 за нов период от 10 години. Във връзка с необходимостта от поддръжка на инсталираният продукт -програмен продукт „Омекс ® 2000”и наличието на авторско право върху същият единственият възможен изпълнител на предмета на настоящата поръчка е дружество „Омега Софт” ООД. Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските му права и права на интелектуална собственост.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Омега Софт” ООД, гр.София, ул."Руски войн" № 4а

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.11.2013 г. 


Възложител

Трите имена: полковник СПАС ТОДОРОВ ИЛИЕВ
Длъжност: Административен ръководител - Военноокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура - София