Версия за печат

00616-2013-0002

BG-Якоруда: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, с обща дължина 46.500 км., за експлоатационния сезон 2013/2014 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, с обща дължина 46.500 км., за експлоатационния сезон 2013/2014 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описание на поръчката в приложени в документацията за участие технически спецификации и списък на общинските пътища.

Прогнозна стойност без ДДС
68000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.04.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

А/Гаранция за участие в размер на 680.00лв., внесени по банкова сметка на Община Якоруда, в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF . Или представена банкова гаранция – оригинал, безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, при спазване изискванията на ЗОП, за срок не по-кратък от срока за валидност на офертите. Б/ Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на сключения договор за изпълнение на обществената поръчка , внесени в указаната сметка, или представена банкова гаранция за изпълнение на договора със срок на валидност най-малко 10 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора – оригинал безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, при спазване изискванията на ЗОП, представена преди подписване на договора за възлагане на обществена поръчка със спечелилия участник. Невнасянето на гаранцията за изпълнение се счита за отказ на подписване на договора. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

От бюджета на Община Якоруда

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяка оферта трябва да съдържа: Плик №1 "Документи за подбор" съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „Не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.4 от ЗОП от ЗОП – по приложен в Документацията образец. 4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП – по приложен в Документацията образец 5. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец 6. Декларация по по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите - /по образец/. /Ако не се използват подизпълнители кандидатът изрично декларира че няма да се използват такива/. 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /по образец/- попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя /прилага се само когато участникът ще използва подизпълнители/. 8. Попълнен и парафиран на всяка страница проектодоговор, в който не се попълва цената 9. Документ за внесена гаранция за участие /оригинал или заверено копие/ 10. Документ за закупена документация за участие (оригинал или заверено копиe) 11. Oферта по образец, съдържаща срок на валидност на офертата 12. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и за техническите възможности и/или квалификация на участника - доказва се с документите посочени по - долу в обявлението; Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката" съдържа: 1.Техническо предложение по образец; Плик № 3: „Предлагана цена” съдържа: 1. Ценово предложение по образец .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) Заверено копие от баланса за отчета за приходите и разходите (части от годишните финансови отчети) на участника за последните три години (2010г.; 2011г.; 2012г.); б) Информация за общия оборот и за оборота на услугата, обект на поръчката за последните три години (2010г.; 2011г.; 2012г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има общ годишен оборот за последните 3 /три/ финансови години (2010г.; 2011г.; 2012г.) не по – малко от 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък на договорите, с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010г.; 2011г.; 2012г.), придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки посочват стойността, датата и срока за изпълнение на поръчката, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; б) Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за изпълнението на поръчката, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация; в) Списък - декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка; г) копие от свидетелство за регистрация на МПС, което участника ще използва за изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания: а) Минимум един договор, с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010г.; 2011г.; 2012г.); б) Участникът да има минимум следната необходима техника:1 бр. товарен автомобил, снабден с гребло за снегопочистване; 3 бр. трактори, снабдени с необходимото оборудване за снегопочистване.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.12.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в конкурса се получава от фронт-офиса на общинска администрация - Якоруда, след плащането на посочената цена, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа Община Якоруда предоставя достъп до документацията за участие на интернет адреса на Възложителя: /http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача"

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.12.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

Общнска администрация гр.Якоруда - залата на общински съвет.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти по чл.69а, ал. 3 от ЗОП , могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ