Версия за печат

02538-2013-0328

BG-София: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091301

ВОЕННООКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ, 1000, За: Марияна Шерденкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9216063, E-mail: svop@prb.bg, Факс: 02 9819349

Място/места за контакт: гр.София, ул."Позитано" № 24а

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.prb.bg/vopsofia/bg.

Адрес на профила на купувача: www.prb.bg/vopsofia/bg.

Електронен достъп до информация: www.prb.bg/vopsofia/bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военноокръжна прокуратура – София, съгласно изискванията на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците / обн. ДВ, бл.16/1987г., изм. и доп. Бр.65/1991г., бр.102/1994г., бр. 78/2005г./ и Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей /обн. ДВ, бр.70/2005г./ и във връзка със становището на обслужващата Служба по трудова медицина.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество и обем на поръчката са подробно описани в документацията за участие публикувана на интернет-страницата на Възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
1575 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата е в размер на 15.00 /петнадесет/ лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на възложителя – Военноокръжна прокуратура – София, Банка - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN - BG72UNCR 96603320373113 BIC - UNCRBGSF Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 2.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. /Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложител/ 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Военноокръжна прокуратура - София, Банка - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN - BG72UNCR 96603320373113 BIC - UNCRBGSF В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 2.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране.Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията за участие и сключения договор за изпълнение на поръчката.Възложителя заплаща стойността на извършените услуги на база действително извършените прегледи и изследвания, след представяне с приемо-предавателен протокол на анализ на резултатите от извършените прегледи и оригинална фактура. Стойността на услугата се определя като се сумират общите стойности на всички видове извършени прегледи или изследвания. Стойността за всеки вид медицински преглед или лабораторно изследване се определя като се умножи единичната цена за преглед или изследване на един служител по броя на прегледаните или изследвани служители.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно документацията за участие в процедурата достъп до която Възложителя е предоставил по електронен път на интернет-страницата си: 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1-т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя. /Приложение № 3 и Приложение № 4 към документацията за участие/. 2. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат лечебни заведения за болнична или извънболнична помощ. Лечебните заведения следва да отговарят на регламентираните в Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги. За целта участниците следва да представят заверено копие от Удостоверение за регистрация на лечебното заведение, издадено съгласно разпоредбата на чл.40, ал.9 от ЗЛЗ, в случай че участниците са лечебни заведения за извънболнична помощ или Разрешение за осъществяване на лечебна дейност, в съответствие с чл.48, ал.1, вр.чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗЛЗ случай че участниците са лечебни заведения за болнична помощ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно документацияте за участие в процедурата, достъп до която Възложителя е предоставил по електронен път на интернет-страницата си: Във връзка с минималното изискване на Възложителя участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, сходни с предмета на поръчката– общо за последните 3 (три) приключени финансови години – (2010 г. , 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 2 /два/ пъти от прогнозната стойност на поръчката, участниците следва да представят заверена справка за оборота от услугите сходни с предмета на поръчката за последните три приключени финансови години – 2010г., 2011г. и 2012г., в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическо и финансово състояние. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите които са на чужд език се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, сходни с предмета на поръчката– общо за последните 3 (три) приключени финансови години – (2010 г. , 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 2 /два/ пъти от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно документацияте за участие в процедурата, достъп до която Възложителя е предоставил по електронен път на интернет-страницата си: 1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение, участниците следва да представят Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП, съгласно образец на Възложителя /Приложение № 1.1. от документацията за участие/; 2. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да може да осигури необходимия квалифициран екип от специалисти необходими за точното и качествено изпълнение на услугата съгласно техническата спецификация, следва да бъде представена Декларация удостоверяваща това обстоятелство и Списък на екипа лекари–специалисти и друг медицински персонал, които ще отговарят за изпълнението на услугата; 3. Във връзка с минималното изискване на Възложителя участникът да разполага или да има възможност да осигури необходимото оборудване на изпълнение на услугата, следва да бъде представена Декларация удостоверяваща това обстоятелство. В случай, че участникът използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация, за да докаже че ще има на свое разположение тези ресурси, следва да представи Декларация удостоверяваща това обстоятелство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение. 2. Участникът да може да осигури необходимия квалифициран екип от специалисти необходими за точното и качествено изпълнение на услугата съгласно техническата спецификация. 3. Участникът да разполага или да има възможност да осигури необходимото оборудване за изпълнение на услугата. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация, при условие, че докаже че ще има на свое разположение тези ресурси.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

чл.12, ал.1, вр.чл.11 от Наредбата за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
06.12.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.12.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр.София, ул."Позитано" № 24а, ет.7

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на уридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ