Версия за печат

02538-2013-0327

BG-Тополовград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ 2 от 06.11.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България-Районна прокуратура тополовград, Тополовград ул."Иван Вазов"№2, За: Пепа Ичева Тодорова, Република България 6560, Тополовград, Тел.: 0470 53317, E-mail: rp_topolovgrad@ymb.bg, Факс: 0470 52374

Място/места за контакт: Тополовград ул."Иван вазов"№2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.prb.bg/opyambol/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е за извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура-Тополовград Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности свързани с осигуряване на изпълнение на задълженията на Работодателя,съгласно изискванията на приложение 5,към чл.8,от Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците по чл.9 от Наредба №7 от 15 август 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей,както и препоръка от служба по трудова медицина.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, E-mail: crcadmin@crc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http//wwwcrc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.11.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Неда Иванова Михалева
Длъжност: Административен ръководител,районен прокурор на Районна прокуратура-Тополовград