Версия за печат

00568-2013-0033

BG-Созопол: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000057236

Община Созопол, гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2, За: Петя Чапевова-зам.кмет, Божана Вълкова-Чампарова и Галина Георгиева- юристи, България 8130, Созопол, Тел.: 0550 22294, E-mail: sozopol_obshtina@abv.bg, Факс: 0550 22294

Място/места за контакт: гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sozopol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=230&Itemid=155.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

СТРОИТЕЛСТВО НА ВИК МРЕЖА И КПС В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Черноморец, община Созопол
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата процедура е: "Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на гр. Черноморец” със следните под-обекти: • КПСт 1 и напорен тръбопровод • КПСт 2 и напорен тръбопровод • КПСт II подем и напорен тръбопровод • Колектори и канализационна мрежа в т.ч.: Гл. колектор І – битов; Колектор "Черноморец"; Колектор ІІ – битов; Колектор ІІІ (от ОК 6 до включване в ПСт.1,) Профил 86 към Колектор Черноморец" Колектор "Златна рибка".

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да изгради ВиК мрежа и КПС в землището на гр. Черноморец, в т.ч.: • КПСт 1 и напорен тръбопровод с дължината 2 217 м • КПСт 2 и напорен тръбопровод с дължина на канализационната мрежа 2 110 м • КПСт II подем и напорен тръбопровод с дължина на канализационната мрежа 3 702 м • Колектори и канализационна мрежа с обща дължината 5 711 м, в т.ч.: Гл. колектор І – битов; Колектор "Черноморец"; Колектор ІІ – битов; Колектор ІІІ (от ОК 6 до включване в ПСт.1,) Профил 86 към Колектор Черноморец" Колектор "Златна рибка".

Стойност, без да се включва ДДС
11797405.5 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена/учредена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 110 000.00 лв. (сто и десет хиляди лева). Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (по образец на банката) или парична сума, внесена по сметка на община Созопол: BIC: IORTBGSF IBAN: BG 66 IORT 7378 3311 1563 00 БАНКА: “ИНВЕСТБАНК” АД . Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва: на отстранените участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; на класираните на първо и второ място участници след сключване на договор за обществена поръчка; на останалите класирани участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция по образец на банката, която я издава) или парична сума, внесена по сметка на община Созопол: BIC: IORTBGSF IBAN: BG 66 IORT 7378 3311 1563 00 БАНКА: “ИНВЕСТБАНК” АД Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Созопол и със срок на валидност, надвишаващ с 30 дни срока на изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път или в касата на общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Участникът определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, заплаща Гаранцията за участие и/или изпълнение, чрез превод или внасяне по платежна сметка, в случай, че стойността и е равна на или надвишаваща 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв., съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата обществена поръчка, се осигурява съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C032. Посоченият договор от своя страна е финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”. Условия на плащане по договора: В срок от 10 дни, считано от подписването на договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 20 % от цената за изпълнение на Договора без ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 20 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Междинните плащания се извършват въз основа на: 1. количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция; 2. Сметка-опис за СМР по образец, който съдържа и информацията съгласно условията на Договора, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР; 3. данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на документите от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Първото междинно плащане за СМР и всяко следващо междинно плащане се извършва при реализиране на поне 5% от цената за изпълнение на Договора. Преди подаване на искане за междинно плащане се уведомява Възложителя, който преценява дали е налице изпълнение на достатъчен обем СМР, за които да направи плащането. Междинното плащане се извършва след представяне на необходимите документи и след одобрение от страна на Възложителя. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% от стойността на Договора. Окончателно плащане в размер на 20% от стойността на Договора се извършва след изпълнение на всички задължения на Изпълнителя по Договора и приемане на работата от Възложителя. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. При подписването и одобряването на представената от Изпълнителя фактура за окончателно плащане, задължително следва да се представят: • Констативен протокол за извършени СМР между изпълнителя и Възложителя с детайлно описание на извършените видове работи; • Декларация от Изпълнителя, че използваните материали и суровини, при изпълнението на дейностите от предмета на договора не са втора употреба; • Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12) и други необходими актове и протоколи, които да характеризират изпълненото строителство, подлежащо на актуване, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Акт образец 15 /Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) • Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) където е приложимо; • Екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти по чл. 175 от ЗУТ; • Обобщен приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи. Сумите по междинните и окончателно плащания се извършват в 10 (десет) дневен срок, считано от датата на представяне на фактурата.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят поставя изискване, когато избраният за изпълнител е такова обединение, преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, да представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна регистрация, а за сдруженията на чуждестранни лица - еквивалентни документи за регистрация от държавата, в която са установени, както и документа да формиране на обединението - с нотариална заверка на подписите.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Открита процедура е процедурата за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтерeсовани лица могат да подадат оферта. Заинтерeсовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от Възложителя условия. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката. Участниците в обединението/консорциума трябва да посочат в споразумението/договора дяловото разпределение на участниците, както и вида на дейност, която ще извършват. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато в споразумението за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи оферта с приложими документи в обхвата, посочен в чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както следва: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Административни сведения за участника; Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката; Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец, документа за регистрация на чуждестр. лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физ. лице - копие от документа за самоличност. Kогато не посочат ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР, участниците – юрид. лица или ЕТ, прилагат към офертите си и удостоверения за актуално състояние. Чуждестр. юрид. лица вместо документ за актуално състояние прилагат еквив. документ на съдебен или административен орган на държавата, в която са установени; Документите се представят и от всяко физ. или юрид. лице, включено в обединение, което не е юр. лице, както и за всеки подизпълнител на участника. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физ. или юрид. лице или техни обединения, док. по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в офиц. превод; Документ за закупена тръжна документация (оригинал или заверено копие от участника); Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция за участие; Декларации за липсата на обстоятелствата по: чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а, б, в, г и д и чл. 47, ал. 2, т. 5 от ЗОП; чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП; чл. 47, ал. 5 от ЗОП; Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника е регистриран по ЗДДС); Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; Декл. за участието на подизпълнители с информация за дела на участието и вида на работите, които те ще извършват; Декл. от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; Декл. от членовете на обединението за солидарно участие в изп. на дог.; Декл. за оглед на обекта; Декл. за спазването на изискванията за закрила на заетостта, вкл. и за мин. цена и условията на труд - представя се само от участниците, които ще изпълняват строителството; Участникът следва да има регистрация в ЦПРС, съгласно ЗКС за изпълнение на строежи минимум от ІV група, втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държавата, в която са установени. Доказва се със заверено копие от Удостоверението за регистрация за вписване в ЦПРС, съгласно ЗКС за изпълнение на строежи минимум от ІV група, втора категория или еквивалентни документи за чуждестранните лица и декларация, че данните са валидни към датата на подаване на офертата. Когато се предвижда участие на подизпълнители, за тях трябва да представят документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11 от Закон за обществените поръчки (ЗОП); Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т.1, т. 3 и т. 5 води до отстраняване на участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансово си състояние, участниците следва да представят: 1.Справка за оборота от строителство последните три приключили финансови години (2010 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си и заверени копия на Отчет за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; В случай на представен ЕИК и при положение, че годишния финансов отчет за изискуемите години е видим в сайта на Търговския регистър на Агенцията по вписванията не е необходимо представянето му, а само неговото позоваване. За участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 2.Удостоверение от банка за достъп до свободни средства по кредитна линия или собствен финансов ресурс за финансиране на работите под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства – издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура – оригинал. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 3.Копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството и/или проектирането. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

• Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010г., 2011г. и 2012г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) общ оборот от дейността си в размер не по-малко в размер не по-малко от 33 000 000 лв. /тридесет и три милиона лева / без ДДС и специализиран оборот от строителство – не по-малко от 4 000 000 лв. /четири милиона лева/ • За осигуряване на ритмичност по време на изпълнение на договор, участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитна/и/ линия/и/ в размер не по малко от 2 200 000,00 лв. (два милиона и двеста хиляди лева). Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. • Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им при изпълнение на дейностите по строителство и проектиране. За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности и квалификация, участниците следва да представят: 1.Списък на основните договори, изпълнени през последните пет години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си), придружен от поне една препоръка (референция) за добро изпълнение. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 2.Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват ремонт и строителство на ВиК мрежи.Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 3.Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват ремонт и строителство на ВиК мрежи, отговарящ на предмета на поръчката – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 4.Автобиографии на ключовите експерти по образец и документи, удостоверяващи обстоятелствата в тях (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт по образец. Допуска се включване в екипа на участника и на лица със специалности, приравнени към посочените по-горе (Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност по посочените по-горе). Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите и съответните им специалности и правоспособност, съгласно законодателството на държавата, където е установен и регистриран участника, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод на български език. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 5.Декларация по образец за техн. оборудване и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор за наем/лизинг или предварителен договор за ползване от трети лица, от които произтича правото на участника да ползва оборудването. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

• През последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне два обекта, сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката следва да се разбира поне един обект за строителство/рехабилитация на ВиК мрежи с обща дължина не по-малко от 10 км. и поне един обект за строителство/рехабилитация на канални помпени станции и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. • Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката, посочен в настоящата документация. • Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката, посочен в настоящата документация за участие. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на строителството, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва: 1. Ръководител проект - строителен инженер специалност ВиК с образователна степен „магистър” или еквивалентна; 5 години опит в изпълнение на инфраструктурни проекти. 2. Технически ръководител - строителен инженер специалност ВиК или ХТС с образователна степен „магистър” или еквивалентна; 3 години по специалността и опит в изпълнението поне на 1 инфраструктурен проект . 3. Строителен инженер специалност „Геодезия” с образователна степен „магистър” или еквивалентна; 3 години опит по специалността. 4. Инженер специалност „Хидрогеология” образователна степен „магистър”или еквивалентна; 5 години опит по специалността. •Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнението на поръчката: - Колесен или верижен багер с тегло 12–16 т. и кофа за земни почви с широчина до 0.90 м. – 1бр. - Багер съоръжен с хидравличен чук - 1бр. - Комбиниран багер-товарач – 1бр. - Бетоновози V=5.0м3 – 2 бр. - Самосвал 8 – 12 т – 5 бр. - Ел. агрегат 12 Kva – 2 бр. - Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби - 2 бр. - Машина за електродифузна заварка на ПЕВП тръби – 1бр. - Потапяща помпа Q=6 – 12л/с и Н = 8 -2 бр. - Фугорезачна машина – 2 бр. - Комбинирана укрепваща система – тип „Укрепващ бокс”

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Технология на строителните процеси ; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 10
Показател: Управление на риска ; тежест: 20
Показател: Ценово предложение ; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.12.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата следва да бъде внесена в касата на община Созопол, пл. "Хан Крум" № 2, от 9:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден или по банков път, на следната сметка на община Созопол: Банка: ”Инвестбанк”АД IBAN:BG 75 IORT 7378 3311 1563 00 BIC:IORT BG SF Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят на следния адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, Център за услуги и информация на граждани от 9:00 часа до 16:30 часа. Комплект от документацията за участие се получава на адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, Център за услуги и информация на граждани от 9:00 часа до 16:30 часа, след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена. Документацията за участие може да бъде изпратена на съответния участник по куриер за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.12.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. Созопол

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка е в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № DIR-51011116-C032, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ