Версия за печат

02310-2013-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. "акад. Георги Бончев" бл. 21, За: гл. ас. Десислава Тодорова, Република България 1113, София, Тел.: 02 9792676, E-mail: euoroject@abv.bg, Факс: 02 8739952

Място/места за контакт: ул. "акад. Георги Бончев" бл. 21

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ifrg-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.ifrg-bg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Научна и научно-изследователска дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ул. "акад. Георги Бончев" бл. 21
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000, 33100000

Описание:

Химически продукти
Медицинско оборудване

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1

Прогнозна стойност без ДДС
98157.48 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

15


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора, парична сума, платима по банкова сметка или под формата на неотменима банкова гаранция. Кандидатът сам избира формата на гаранцията. При избрана форма на гаранция - парична сума, същата се превежда по набирателната сметка на ИФРГ-БАН в БНБ, гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” № 1. Получател: БАН-ЦУ по сметка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC-BNBGBGSD или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде на български език или в официален превод по смисъла на ДР на ЗОП, §1, т.16а, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в официален превод на български език. Гаранцията трябва да е представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение трябва да е валидна за срок надвишаващ с 3 месеца срока на договора, считано от датата на сключване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

европейско финансиране по Опреативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, а именно: 1.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 1.2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.4. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 1.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), т. 2 и 3 от ЗОП, както и обстоятелствата по т. 1.1 – 1.5 цитирани по-горе в т. 1 от този раздел. 3. Изискуеми документи (извън посочените в настоящото обявление - т. III.1.3, III.2.2, III.2.3 и други): 3.1. За юридическите лица и еднолични търговци: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; удостоверение за актуално състояние на участника – ако е приложимо (оригинал или копие); 3.2. За физическите лица: копие от документа за самоличност; Останалите изисквания към представянето на тези документи са посочени в документацията за участие; 3.3. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 3.4. Декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Чуждестранните физически или юридически лица в допълнение представят и декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които обстоятелства са приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП и се отнасят за държавата, в която лицето е установено. Цитираните декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП трябва да бъдат изготвени по образците от документацията за участие. Останалите изисквания към участниците и другите необходими документи за представяне са посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.), за една или за две от предходните три години (2010, 2011, 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако е посочен ЕИК, участникът не представя копие на отчет за приходите и разходите за съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.).
Минимални изисквания: Участникът трябва да има общо приходи (ако е физическо лице общ доход) за последните три години в размер на два пъти прогнозната стойност на поръчката в лева без ДДС – общо за трите години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството БДС ISO 9001 или еквивалент 2. Разрешително за търговия с медицински изделия. 3. Валиден сертификат за дистрибуция на реагенти и китове. 4. Участникът трябва да представи образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставя. 5. Участникът трябва да представи подписан от Възложителя предавателен протокол за предоставени мостри за позициите описани в техническата спецификация. 6. Участникът трябва да представи доказателства относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти изискващи специални условия за съхранение, съгласно указанията на производителя, както и тези за тяхното транспортиране до Възложителя.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договора през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., включващи доставка на химикали и консумативи подобни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към 31.12.2012 г. и работата е приета от възложителя или получателя по договора.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.11.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се закупува, цена: 18.00 лева с ДДС или 15.00 лева без ДДС. Документацията за участие се получава на адрес: Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 21, Канцелария, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за внесена сума от 18.00 лв. /осемнадесет лева/ по банкова сметка на Възложителя в УниКредит Булбанк както следва: BIC код UNCRBGSF, IBAN: BG64UNCR96603110023810, на името на Институт по физиолигия на растенията и генетика при БАН. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Закупуване на документация за общ. поръчка на ИФРГ-БАН за доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 или ID на поръчката. Сумата от 18.00 лв. може да бъде внесена и на каса в счетоводството на ИФРГ-БАН на адрес: Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 21, ет. 2 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Преди да получи документацията, участникът следва да представи своите данни - име на участника и адрес за кореспонденция, включително телефон и по възможност факс и електронна поща на длъжностното лице в стая – Канцелария, от което се получава документацията. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите (виж точната дата, до която може да се закупува документацията в обявлението за поръчката). Документацията за участие също така ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.bio21.bas.bg/esf-0025/. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата обаче, лицата трябва да закупят документацията за участие при условията и по реда посочени в тези указания, както и в обявлението за обществената поръчка, като също трябва и да се регистрират в стая – Канцелария в сградата на ИФРГ-БАН, че са закупили документация. Възложителят не носи отговорност ако потенциален участник в процедурата не е получил разяснения по документацията за участие, в случай че потенциалният участник не е посочил адрес или данни за кореспонденция при закупуване на документацията. Разясненията по документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения Интернет адрес на Възложителя. При искане от заинтересовано лице, Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето по реда на чл. 28, ал. 4 ЗОП

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.12.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.12.2013 г.  Час: 11:00
Място

гр. София 1113, ул. акад. Георги Бончев, бл. 21, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 'РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ'

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.bio21.bas.bg/, рубрика „Обществени поръчки”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата обаче, лицата трябва да закупят документацията за участие при условията и по реда посочени в указанията към участниците, както и в настоящото обявление, като също трябва и да се регистрират в стая № 223 – Канцелария в сградата на ИФРГ-БАН, че са закупили документация.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ