Версия за печат

00397-2013-0018

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП" - стая 15

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на тръби за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: складова база в кв. Кольо Ганчев, гр.Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на тръби за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора” - поръчката е с две обособени позиции, в зависимост от вида на доставените изделия. Доставките ще се извършват с транспорт на доставчика франко складовата база на Възложителя в кв. Кольо Ганчев (помощно стопанство) в гр.Стара Загора в рамките на един работен ден след връчена заявка. Количествата по всяка една ще се уточняват в текущите писмени заявки от Възложителя. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя – на ръка срещу подпис, по пощата – чрез обратна разписка или по факс.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За обособена позиция № 1 с наименование: „Доставка на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора”. Прогнозна стойност за срока на договора – 400 000 лв. без ДДС. Прогнозно количество – 11 500 м. За обособена позиция № 2 с наименование: „Доставка на вълнообразни полиетиленови тръби за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора”. Прогнозна стойност за срока на договора – 150 000 лв. без ДДС Прогнозно количество – 3 500 м. Общото количество на доставените изделия, обект на поръчката ще зависи от производствените нужди и финансови възможности на Възложител.

Прогнозна стойност без ДДС
550000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 3% от прогнозната стойност на обособената позиция, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД – ФЦ Стара Загора: гр.Стара Загора 6000, бул. Руски № 44, BIC код е SOMBBGSF, IBAN с/ка BG40 SOMB 9130 1035 2042 01 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева след издаване на фактура със срок на отложено плащане до 30 дни. Същата задължително съдържа номера и датата на сключване на договора, както и неговия предмет.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. Възложителят ще отстрани от участие лицата, които не отговарят на изискванията: - на двата показателя за ликвидност: Показатели за финансов анализ: Коефициент на текуща ликвидност (Текущи Активи/Текущи задължения) >1 /да е по-голям от единица/ за последната една година, считано към 30.09.2013г. и Коефициент за абсолютна ликвидност (Парични средства /Краткосрочни задължения) > 0,5 /да е по-голям от нула цяло и пет/, за последната една година, считано към 30.09.2013г. - на които предлаганата цялата гама от PEHD и вълнообразни полиетиленови тръби не е от един призводител. - на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Общият минимален годишен оборот на участника за предходните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, трябва да е за всяка една от обособените позиции, както следва: - за обособена позиция № 1 - в размер минимум 900 000 лева от доставки, отговарящ на предмета на поръчката; - за обособена позиция № 2 - в размер минимум 300 000 лева от доставки, отговарящ на предмета на поръчката. 2. Участникът трябва да отговаря и на двата показателя за ликвидност. Показатели за финансов анализ: Коефициент на текуща ликвидност (Текущи Активи/Текущи задължения) >1 /да е по-голям от единица/ за последната една година, считано към 30.09.2013г. и Коефициент за абсолютна ликвидност (Парични средства /Краткосрочни задължения) > 0,5 /да е по-голям от нула цяло и пет/, за последната една година, считано към 30.09.2013г. Доказват се със заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите за съответната година, както и подробно извлечение от сметка приходи от продажби по видове стоки или продукция за същата. (заверени копия с подпис и печат на участника).

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (по образец приложен в документацията), придружена от препоръки за добро изпълнение. Минимум по един от цитираните за всяка една от трите години договори (2010г., 2011г. и 2012г.) следва да е обвързан с конкретна препоръка за доброто и качественото му изпълнение. 2. Сертификат за качество ISO /или еквивалент/ по предмета на поръчката (по конкретната обособена позиция), издаден от сертифицирани лица за акредитация. 3.Описание на техническите характеристики на изделията, които са предмет на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.11.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.12.2013 г.  Час: 12:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

До 12 месеца.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Най-ниска цена - Предлаганата цена е в български лева за един линеен метър, франко складова база в кв. Кольо Ганчев, гр.Стара Загора, без ДДС; Забележка: Цената се формира като сбор от всички единични цени. Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. Преди да я получат лицата имат право да я разгледат на място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

„Доставка на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора” – Приложение №1 (в документацията на Възложителя). Технически изисквания: Да имат необходимата маркировка - производител, диаметър, дебелина, работно налягане, сериен номер, материал, дата на производство и цветно кодиране на тръби за водоснабдяване. Цялата предлагана гама PEHD да бъде от един призводител!

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

3) Количество или обем

Прогнозно количество – 11 500 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
400000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на вълнообразни полиетиленови тръби за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора”.
1) Кратко описание

„Доставка на вълнообразни полиетиленови тръби за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора” ” – Приложение №2 (в документацията на Възложителя). Вълнообразни (гофрирани) полиетиленови тръби, L = 6м, в комплект с муфи и гумени уплътнители, съгласно стандарт EN 13476-3, при клас на твърдост на пръстените SN4 и SN8 посочени в приложената таблица 2. Цялата предлагана гама на вълнообразни полиетиленови тръби да бъде от един призводител!

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

3) Количество или обем

Прогнозно количество – 3 500 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение