02538-2013-0249

BG-Елхово: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратура на република България-Районна прокуратура Елхово, Елхово ул.Пирот 2, За: Иванка Великова, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88320, E-mail: rp_elhovo@ymb.prb.bg, Факс: 0478 88320

Място/места за контакт: Елхово Пирот 2

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура Елхово

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Лабораторните изследвания се извършват в гр.Ямбол,а периодичните медицински прегледи в гр.Елхово,Районна прокуратура Елхово-съдебна палата
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за предоставяне на услуги и дейности свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на Работодателя, съгласно изискванията на приложение 5,към чл.8 от Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и чл.9 от Наредба № 7 от 15 август 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, както и препоръка от обслужващата служба по трудова медицина.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85120000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описани в предмета на поръчката от документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
518 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

3

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата e както следва: 5,18/пет лева и осемнадесет стотинки/лева. ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ Е В РАЗМЕР ДО 1 % от прогнозната стойност на поръчката. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 5.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Районна прокуратура -Елхово в банка ОББ АД ,клон Елхово Банков код UBBSBGSF Банкова сметка IBAN: BG35UBBS80023300308810. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. . Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране.Плащането се извършва в български лева,по банков път,по сметка на Изпълнителя,при условията и сроковете,посочени в документацията за участие и сключения договор за изпълнение на поръчката,

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки,коино отговаря на изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл.47,ал.4,ал.1,т.1-т.5 и ал.5 от ЗОП.За целта участниците попълват декларации по образец на Възложителя.Декларации по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1 2 и ал.5 от ЗОП/Приложение 4 и Приложение 5/Когато участникът в процедурата е обединение,което нее юридическо лице,документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението./Приложение 2/Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лицеили техни обединения,документите по тази точка,които са на чужд език,се представят и в превод.Декларация по образец за подизпълнителите,когато участникът предвижда такива,както и видът на работите,които ще извършват и дела на тяхното участие/Приложение6/.Когато участникът предвижда участие на подизпълнител,документите по т.2.2.,т.2,5 и т.2,6,2,7,и т.2,9 се представят за всеки от тях,а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор/Приложение7.Договор за създавани на обединение/когато участникът е обединение/Административни сведения за участника/Приложение 8/Копие от Удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл.40,ал.9 от Закона за лечебните заведения в случай че са лечебни заведениея за извънболнична помощ или заверено копие от Решение за осъществяване на лечебна дейност по чл.46,ал.1 от Закона за лечебните заведения - в случай че участниците са заведения за болнична помощ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците да са реализирали общ оборот а оборот от услугите които са предмет на поръчката в която участват - общо за последните 3/три/ години-2010,2011, и 2012г-2,5/две цяло и пет/ пъти от прогнознатга стойнос т съгласно образец-Приложение 2,1.Прогнозната стойност на поръчката е 518 лева/петстотин и осемнадесет/ без вкл.ДДС.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Във връзка с минималното изискване на Възложителя участникът да е реализирал общ оборот и оборот от услугите,които са предмет на поръчката -общо за последните 3/три/години - 2010,2011 и 2012г.-2,5 пъти от прогнозната стойност.на поръчката.Заверена справка за оборотите от услуги,които са предмет на поръчката,за последните три години 2010,2011,и 2012г. в зависимост от датата ,на която участникът е учреден или започнал дейността си.Когато участникът в процедурата е обединение,което не е юридическо лице,документите по тази точка се представят само за участниците,чрез които участниците доказват съответстн(вието си с критериите за подбор по чл.25,ал.2,т.6 от ЗОП-минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо лицеили юридическо лице,или техни обединения,документите по тази точка,които са на чужд език,се представят в превод,съгласно декларация по образец-Приложение 2.1

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът следва да има техническа възможност за изпълнение на поръчката,като същият следва дао разполага с мобилен икип от специалисти и с необходимата преносима медицинска апаратура за осъществяването на медицински прегледи на място в сградата на съдебна палата Елхово. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ.Лечебните заведения следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги,съгласно Закона за лечебните заведения-доказателство за това е представяне на заверено от участника копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл.40,ал.9 от Закона за лечебните заведения в случай,че са лечебни заведения за извънболнична помощ или заверено копие за осъществяване на лечебна дейност по чл.46,ал.1 от Закона за лечебните заведения – в случай ,че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ.Участниците следва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала,който отговаря за изпълнението на услугата,като представят за същите заверено копие от документи/дипломи,удостоверения,сертификати и др.,удостоверяващи тяхната действителна квалификация/. -От участниците се изисква да имат представителство в административната област , в която се намира Възложителя, където ще бъдат предоставяни услугите- област Ямбол.За доказване на това обстоятелство участниците следва да представят декларация с пълни и точни адреси на представителствата си в съответната област. -Участниците следва да са изпълнили през последните три години-2010,2011,2012, минимум три договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка и с оглед на изпълнението им да са дадени препоръки за добро изпълнение.За доказване на това обстоятелство участниците следва да представят списък по образец утвърден от възложителя, с изпълнените от тях минимум три договора,с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години-2010,2011,2012,придружени от препоръки за добро изпълнение.Приложение №2,2

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Във връзка с минималното изискване на Възложителя през последните 3 години Участникът да е изпълнил минимум 2 договора,сходни с предмета на поръчката,дасе представи списък на основните договори за доставки сходни с предмета на поръчката ,включително стойности,дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение,съгласно декларация по образец-Приложение 2,2.Във връзка с минималното изискване на Възложителя,-участниците следва да бъдат лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ,като същите следва да отговарятна регламентираните в закона условия за придобиванито на правоспособностза осъществяване на предоставените от тях медицински услуги,съгл.Закона за лечебните заведения-доказателство за това е представяне от участника на копие от Удостоверение за извършване на лечебна дейностпо чл.40,ал.9 от Закона за лечебните заведения-в случай че са лечебни заведения за извънболнична помощ,или заверено копие от Разришение за осъществяване на лечебна дейност по чл.46ал.1 от Закона за лечебните заведения- в случай че учаднвиците са заведения за болнична помощ.Във връзка с минималните изисквания на Възложителя-участниците следва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала,който отговаря за изпълнението на услугата,като прадстави за същите заверени копия от документи/дипломи,удостоверения и 9др./,удостоверяващи тяхната действителна квалификация.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.11.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.11.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.11.2013 г.  Час: 10:00
Място

Районна прокуратура Елхово -стая 206

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично .На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомявани.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.10.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ