Версия за печат

00423-2013-0014

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I" №121, За: инж. Маргарита Георгиева; инж. Красимира Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9212044 ; 02 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 02 9877892

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://metropolitan.bg/bg/procurement/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Метрополитен" ЕАД, ул."Княз БорисI" №121, За: Аделина Стоичкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9212012

Място/места за контакт: Деловодство, ет.2

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на луминесцентни лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър и буферни паркинги

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.София, Метрополитен ЕАД
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на луминесцентни лампи за нуждите на «Метрополитен»ЕАД със следните технически параметри: - Луминесцентни лампи 18 W, G13,L=590 mm,светлина студено-бяла 6500К; живот-часове 20000часа; - Луминесцентни лампи 36 W, G13,L=1200 mm,светлина студено-бяла 6500К; живот-часове 20000часа; - Луминесцентни лампи 58 W, G13,L=1500 mm,светлина студено-бяла 6500К; живот-часове 20000часа; -Луминесцентни лампи 80 W, G5,L=1449 mm,светлина студено-бяла 6500К; живот-часове 20000 - 45000 часа. Доставката е DDP „Метрополитен”ЕАД. Всяка отделна доставка на луминесцентни лампи ще бъде съгласно конкретна заявка на Възложителя посочваща технически характеристики и количество. Доставените изделия трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и да бъдат придружени с декларации за съответствие за всички стандарти, на които отговарят, декларация за произход и условия за съхранение. Фабричната опаковка е задължение на доставчика. Тя трябва да гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад. Доставчика трябва да даде указания за правилното съхранение на всеки артикул.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31532100

Описание:

Тръбни лампи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът на настоящата обществена поръчка включва доставка на необходимите за нуждите на „Метрополитен” ЕАД количества луминесцентни лампи. Необходимите количества луминесцентни лампи с тeхните технически характеристики са следните: - Луминесцентна лампа 18 W, G13,L=590 mm,студено-бяла 6500К – 6000 броя - Луминесцентна лампа 36 W, G13,L=1200 mm,студено-бяла 6500К – 11600 броя; - Луминесцентна лампа 58 W, G13,L=1500 mm,студено-бяла 6500К – 7600 броя; - Луминесцентна лампа 80 W, G5,L=1449 mm,студено-бяла 6500К – 3000 броя.

ІІ.2.2) Опции

В рамките на срока на договора от 12 (дванадесет) месеца, при необходимост Възложителят предвижда опция – възможност за писмено възлагане на количества в размер на ± 20 % (плюс минус двадесет процента) от количеството за всеки вид луминесцентни лампи при оферираните единични цени, плащането и другите условия на договора за възлагане на поръчката.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие 1.1. Участникът представя гаранция за участие в обществената поръчка, сума в размер на 850 (осемстотин и петдесет) лева. 1.2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: -банкова гаранция или -парична сума, внесена по сметката на „Метрополитен”ЕАД : в лева: Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян, IBAN: BG34UNCR76301039298950, BIC: UNCRBGSF в евро: Банка: УниКредит Булбанк, IBAN: BG59UNCR76301200204913, BIC: UNCRBGSF 1.3. Участниците сами избират формата на представяне на гаранцията за участие. 1.4. В платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва пълното наименование на поръчката, за която се представя гаранцията. 1.5. Гаранцията за участие се предоставя от името на участника. Когато участникът е обединение, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията, но тя трябва да бъде от името на обединението. 1.6. Гаранцията за участие ако е банкова гаранция следва да бъде представена в оригинал съгласно образец 2 от документацията или в друг образец, който съдържа еквивалентни или по-добри условия за възложителя, или под формата на парична сума, преведена по посочената банкова сметка. 1.7. Срокът на валидност на гаранцията за участие, в случаите когато тя е банкова гаранция, следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертите. 1.8. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: a)отстранените участници: в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; б) класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 1.9. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 1.10.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: a)оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2.Гаранция за изпълнение 2.1.Участникът, определен за изпълнител на поръчката, представя при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора – сума в размер на 3 % от стойността на поръчката, без ДДС. 2.2.Гаранцията за изпълнение се предоставя в полза на Възложителя и представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или парична сума, преведена по посочената в 1.2. банкова сметка. 2.3. Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, тя следва да бъде изготвена съгласно образец 12 от документацията или в друг вид, който съдържа еквивалентни или по-добри условия за възложителя 2.4 В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, банковата гаранция се издава от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава-членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг. 2.5 Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 2.6 Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Валидността на гаранцията следва да е не по-малко от 20 дни след изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за отделната доставка в 10-дневен срок след подписване на приемо-предавателния протокол без забележки и представяне на оригинална данъчна фактура, в която е посочена цената на фактически заявените и доставени количества, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на съставяне на протокола. Плащането се извършва по банков път по сметката на изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимално съдържание споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: -всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора, като задължително се определи представляващия; - точно и ясно трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете на обединението; - избрания за представляващ партньор на обединението да е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Оферта, представена от обединение от две или повече фирми като партньори, трябва да отговаря на следното изискване - всички документи, съставляващи Офертата, трябва да бъдат подписани така, че да бъдат юридически обвързващи за всички партньори.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участник в процедурата: 1. Наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 ( с изключение на т.1 б.”е”) , ал.2 ( с изключение на т.2 и 2а) и ал.5 от ЗОП; 2. Непредставяне на някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП, посочени в обявлението и документацията; 3. Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; 4.Представяне на оферта, която не съдържа Техническа оферта или представяне на Техническа оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 5. Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените минимални изисквания на Възложителя; 6.Представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; 7. Участник, за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. 8. участник, който е представил ценово предложение, надвишаващо прага по чл.14, ал.3, т.2. от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I.Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, могат да участват в процедурата за обществена поръчка и да подават оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен. II. Офертата трябва да съдържа: А. ПЛИК №1 - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или от упълномощено от него лице, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП; 2.Образец 1: Писмо към офертата; 3.Заверено от участника копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец и е регистриран/пререгистриран по реда на ЗТР); заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 5.Оригинал или нотариално заверено копие на документ, подписан от всички лица в обединението, в който е посочен представляващият. 6.Гаранция за участие (Образец 2 – оригинал, ако е банкова гаранция); 7.Образец 3: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5, ал. 5 т. 1 от ЗОП; 8.Образец 4: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП; 9.Образец 5: Декларация за използване на подизпълнители; 10.Образец 6: Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 11.Образец 7: Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 12.Документи, посочени в Раздел III.2.2. и Раздел III.2.3. на обявлението; 13. Образец 10: Декларация от участника, че ще спазва нормативната уредба в Република България при изпълнение на поръчката; 14.Копие на документ за закупена документация за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.3, т.7 и т.8 се представят за всеки член на обединението, а документите по т.12, съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, се представят само от партньорите , чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата и документите, които я формират се представят съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП. Когато участник в процедурата участва самостоятелно /без партньори и подизпълнители/ по т. 5, 9 и 10 от списъка записва „неприложимо”, като на мястото на т.5 от списъка представя декларация /свободен текст/, че няма да ползва подизпълнители. Когато участник предвижда участието на подизпълнители за изпълнение на конкретен вид работа от настоящата поръчка, за тях се прилагат съответните документи,съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Б.ПЛИК №2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 1.Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 12. В.ПЛИК №3 - „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 1.Ценово предложения - Образец 13
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Участникът трябва да има сумарен оборот от подобни видове доставки за последните 3 (три) финансови години /2010, 2011 и 2012г./ в зависимост от датата, на която участникът е възникнал или е започнал дейността си, минимум 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС. Участникът може да докаже изискуемия оборот за по-кратък период, в зависимост от датата на учредяване. „Подобни видове доставки” са доставка на луминесцентни или други видове лампи, и/или осветителни тела . 2. Като доказателства за покриване на изискванията за икономическо и финансово състояние, участникът представя: а) попълнен Образец 8, в който се посочва оборотът за последните 3 (три) финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./, както и специализираният оборот от „подобни видове доставки”, предмет на настоящата поръчка; б) заверени копия на Отчет за приходи и разходи, за 2010, 2011 и 2012 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на отчети за приходите и разходите още не е изтекъл, участникът представя междинни отчети за приходите и разходите или незаверени годишни отчети за приходите и разходите, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 3. Когато участникът е обединение, минималното изискване на Възложителя по т.1 трябва да бъде изпълнено общо от партньорите в обединението. 4. Когато участникът ползва подизпълнители, минималното изискване на Възложителя по т.1 трябва да бъде изпълнено от участника, без включване на оборота на подизпълнителите, а изискването към подизпълнителите е съобразно дела и вида на работите, които ще изпълняват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности: 1. Участникът трябва да има изпълнени през последните три години преди изтичане срока за подаване на оферти минимум 2 (два) договора за извършване на подобни видове доставки, придружени от препоръка за добро изпълнение, издадена от съответния възложител. „Подобни видове доставки” са доставка на луминесцентни или други видове лампи и/или осветителни тела. Изпълнението на минималното изискване по т.1. се доказва със списък на договорите с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години преди изтичане срока за подаване на оферти. Списъка следва да съдържа стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение, издадени от съответните възложители. За покриване на минималното изискване по т.1. Възложителят ще приеме и договор, който Участникът в момента изпълнява, но изпълнението на този договор трябва да е продължило минимум 1 /една/ година, попадаща в периода 2010-2012 година и да е придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от съответния възложител. Договор, за изпълнението на който участникът не е представил препоръка /сертификат/ за добро изпълнение, няма да бъде признат за покриване на минималното изискване на Възложителя по т.1. Препоръките за добро изпълнение за трябва да посочват: -общата стойност на договора; -датата и мястото на доставката; -дали доставката е изпълнена качествено и в съответствие с изискванията на възложителя. Препоръките се представят като копия, заверени с подпис на участника и гриф „вярно с оригинала”. Те трябва да са с изходящ номер, дата и телефон за връзка с Възложителя на изпълнения договор. 2. Когато участникът участва самостоятелно и/или ползва подизпълнители минималните изисквания на Възложителя по т.1. трябва да бъдат изпълнени от самия участник, без да бъде вземан под внимание дела на подизпълнителите. 3. Когато участникът е обединение и/или ползва подизпълнители минималните изисквания на Възложителя по т.1. трябва да бъдат изпълнени общо от партньорите в обединението без да бъде вземан под внимание дела на подизпълнителите. 4. Когато участник предвижда участието на подизпълнители за изпълнение на конкретен вид работа от настоящата поръчка, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП, за тях се прилагат съответните документи, а изискванията към тях по т.1. се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията за технически възможности по т.1. се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите, доказващи съответствието с тези изисквания, се представят за всеки от тях.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.11.2013 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена
24 BGN
Условия и начин на плащане

Заплащането може да се извърши в касата на „Метрополитен”ЕАД, етаж 3, всеки работен ден от 8:30 до 12 часа или по банков път по сметка на "Метрополитен" ЕАД: сметка в лева: банка УниКредит Булбанк, клон Калоян – IBAN BG34UNCR76301039298950; BIC UNCRBGSF, сметка в евро: банка УниКредит Булбанк – IBAN BG59UNCR 7630 1200 204913; BIC UNCRBGSF. Документацията за участие с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка на офертите, на стойност 24 (двадесет и четири) лева с ДДС или тяхната равностойност в евро по централен курс на БНБ, се получава всеки работен ден, на ул. "Княз Борис І" № 121, стая 23, срещу представен документ за заплащането й, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17: 00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.11.2013 г.  Час: 12:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.11.2013 г.  Час: 14:00
Място

гр.София, "Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I"№121, етаж I, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти. Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти минимум два дена предварително на интернет адреса си www.metropolitan.bg.- Профил на купувача.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обществената поръчка е открита с Решение №РД-12-188 от 15.10.2013г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Метрополитен"ЕАД, Главен юрисконсулт, ул."Княз БорисI" №121, Република България 1000, София, Тел.: 02 9212026; 02 9212083

Интернет адрес/и:

URL: www.metropolitan.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ