02538-2013-0249

BG-Елхово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 15.10.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - Районна прокуратура Елхово, Елхово ул.Пирот 2, За: Иванка Тодорова Великова, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88320, E-mail: rp_elhovo@ymb.bg, Факс: 0478 88320

Място/места за контакт: Елхово Пирот 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.prb.bg/opyambol/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е за извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура Елхово.Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности свързани с осигуряване на изпълнението на задълженията на Работодателя,съгласно изискванията на приложение 5, към чл.8, от Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците по чл.9 от Наредба №7 от 15август 2005г. за минималните изисквания зя осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей,както и препоръка от служба по трудова медицина.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, E-mail: crcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http//wwwcpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.10.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Стойко Иванов Иванов
Длъжност: Административен ръководител,районен прокурор на Районна прокуратура Елхово