01351-2013-0066

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" 66, За: Весела Русева, България 1336, София, Тел.: 02 9396415, E-mail: vruseva@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063

Място/места за контакт: ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" 66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bulgartransgaz.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

"Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" 66, За: Весела Тафраджийска, България 1336, София, Тел.: 02 9396358, E-mail: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063

Място/места за контакт: ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" 66

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

"Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" 66, За: Весела Тафраджийска, България 1336, София, Тел.: 02 9396358, E-mail: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063

Място/места за контакт: ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" 66

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Вътрешнотръбна инспекция на участъци от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование - Вътрешнотръбна инспекция с ЕМАТ технология и технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД от магистрален газопровод DN 711 (28”) в участъците от очисно съоръжение (ОС) Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км. Обособена позиция № 2 с наименование - Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 530 (20”), в участъка от ОС Пиперево - ОС Гюешево от транзитната преносна система с дължина 62 км и в участъка от ОС Осиково - ОС Русе от магистрален газопровод с дължина 60 км. Обособена позиция № 3 с наименование - Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от транзитната преносна система на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 1200 (48”) в участъка от ОС Кардам – ОС Одринци с дължина 44 км и в участъка от ОС Рупча – ОС Лозенец с дължина 45 км.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12

Основно място на изпълнение: Мeстата за изпълнение на инспекцията са следните участъци от националния газопровод: 1. От очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол (обл. Варна) до ОС Лом Черковна (обл. Русе). 2. От ОС Лом Черковна (обл. Русе) - ОС Беглеж (обл. Ловеч); 3. от ОС Осиково (обл. Търговище) - ОС Русе (обл. Русе) и следните участъци от транзитния газопровод: 4. От ОС Пиперево (обл. Кюстендил) - ОС Гюешево (обл. Кюстендил). 5.ОС Кардам (обл. Добрич) – ОС Одринци (обл. Добрич) 6.ОС Рупча (обл. Бургас) – ОС Лозенец (обл. Ямбол). Мястото за представяне на докладите за резултатите от инспекцията е Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, бул. "Панчо Владигеров" 66.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Вътрешнотръбна инспекция на участъци от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Предоставяне на услуга за вътрешнотръбна инспекция с ЕМАТ технология и технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД от магистрален газопровод DN 711 (28”) в участъците от очисно съоръжение (ОС) Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км., която включва изпълнение на полеви работи по участъците, изпълнение на задачи, дейности, изготвяне на доклади, както и извършване на обучение подробно описани в пълно описание на предмета на поръчката заедно с приложенията към него. Обособена позиция № 2 - Предоставяне на услуга за вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 530 (20”), в участъка от ОС Пиперево - ОС Гюешево от транзитната преносна система с дължина 62 км и в участъка от ОС Осиково - ОС Русе от магистрален газопровод с дължина 60 км., която включва изпълнение на полеви работи по участъците, изпълнение на задачи, дейности, изготвяне на доклади, както и извършване на обучение подробно описани в пълно описание на предмета на поръчката заедно с приложенията към него. Обособена позиция № 3 - Предоставяне на услуга за вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от транзитната преносна система на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 1200 (48”) в участъка от ОС Кардам – ОС Одринци с дължина 44 км и в участъка от ОС Рупча – ОС Лозенец с дължина 45 км., която включва изпълнение на полеви работи по участъците, изпълнение на задачи, дейности, изготвяне на доклади, както и извършване на обучение подробно описани в пълно описание на предмета на поръчката заедно с приложенията към него.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71631400 (KA06)

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка на строителни съоръжения (За газовата промишленост )

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Инспекция на участъци от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД, разпределени в три обособени позиции и със следните дължини: 1.Обособена позиция № 1 - участък от ОС Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и участък от ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км. 2. Обособена позиция № 2 - участник от ОС Пиперево - ОС Гюешево с дължина 62 км и участък от ОС Осиково - ОС Русе с дължина 60 км; 3. Обособена позиция № 3 - участък от ОС Кардам – ОС Одринци с дължина 44 км и участък от ОС Рупча – ОС Лозенец с дължина 45 км. Пълният обем на работите, които следва да се извършат, е подробно описан в документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
4474000 BGN
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Срок в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие: Участниците представят отделна гаранция за участие под формата на банкова гаранция или депозит на парична сума по всяка една от обособените позиции, както следва: за обособена позиция №1 в размер на 28 000 лева или тяхната равностойност в евро по фиксинга на БНБ в деня на извършване на плащането или издаването на банковата гаранция, по обособена позиция № 2 в размер на 8 800 лева или тяхната равностойност в евро по фиксинга на БНБ в деня на извършване на плащането или издаването на банковата гаранция, по обособена позиция № 3 в размер на 7 500 лева или тяхната равностойност в евро по фиксинга на БНБ в деня на извършване на плащането или издаването на банковата гаранция. Участниците имат задължение да поддържат валидност на банковите гаранции за участие за срок до сключване на договор за изпълнение на поръчката и ако в случай на необходимост за удължаване на гаранциите не бъде представена банкова гаранция за удължаване на нейната валидност в срок до три дни преди изтичане на валидността на действащата гаранция, то Възложителят ще пристъпи към усвояване на действащата гаранция. Усвоената сума ще бъде трансформирана в депозит, като гаранция за участие и същата ще бъде задържана при хипотезите на чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т 2 от Закона за обществените поръчки, съответно освободена при наличие на предпоставки съгласно чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение - участникът, определен за изпълнител, следва при подписване на договора за поръчка да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, под формата на депозит на парична сума или банкова гаранция, в размер на 3% от стойността на поръчката. Условията и изискванията по отношение гаранцията за изпълнение на договора са определени в проекта на договор, от документацията за участие в процедурата. Банковите гаранции за участие в процедурата и за изпълнение на договора трябва да бъдат издадени от търговска банка или клон на чуждестранна банка, регистрирана в Р. България и получила лиценз от БНБ да осъществява дейност в Р. България. Банковите гаранции се представят на български или английски език. В случай, че гаранцията е представена на английски език, то към него се прилага документа и в превод. Банковите разходи по откриването и по евентуалното усвояване на гаранциите са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е от "Булгартрансгаз" ЕАД и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията от проекта на договор от документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Офертата за всяка обос. позиция съдържа: - Плик № 1 "Документи за подбор" - отделен плик за всяка обос. п-я:Оферта и списък на документи, съдържащи се в офертата Обр. O-1: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код от удостоверението за актуално състояние, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни ЮЛ представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идент. номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. От представените документи следва да е видна информацията по отношение на лицата, които представляват дружеството (вкл. за прокуристите) и начина на представителство; Заверено Копие на Договор за създаване на обединение (в случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ), съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ или посочване на БУЛСТАТ номер. Чуждестранни обединения представят заверено копие на договор за създаване на обединение и съответен еквивалентен документ на БУЛСТАТ номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата за регистрация на обединението в случай, че такава е предвидена по местното законодателство;- Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител;- Документ за гаранция за участие в процедурата за обос. п-я (оригинал на банкова гаранция Обр. О-2 или копие на платежно нареждане);-Декларации по чл. 47,ал.1 и ал.5 от ЗОП от съответните лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (оригинал на Обр. О-5 и Обр. О-6);- Документ за закупена документация за участие (копие);- Изискуеми сертификати по чл.53,ал.1 от ЗОП: Участникът (или участникът в обединението, който ще извършва услугата) следва има внедрени системи за управление на качеството по следните стандарти:Заверено копие на валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството при изп. на услугата, на участника (или участника в обединението, който ще извършва услугата) стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент;- Заверено копие на валиден Сертификат на участника (или участника в обединението, който ще извършва услугата) OHSAS 18001:2007 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на услугата, която ще изпълнява в поръчката.;- Документи, съгласно т. ІІІ.2.3) от обявлението; - Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец О-3); - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (оригинал, Обр. О-9), подписана от лицето/та съответно по т. 11 или т. 13, подписало офертата.;- Декларация от участника, че същият има техническа възможност за извършването на дейностите по инспекцията по съответната обос. позиция в период, допълнително съгласуван с Възложителя (оригинал на декларация в свободен текст). - Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал на Обр. О-10) с приложение 1 към него - отделен плик за всяка обос. позиция; - Плик № 3 "Предлагана цена за изпълнение на поръчката" (оригинал на Обр. О-11) с приложения към нея (единични цени) - отделен плик за всяка обос. позиция. При подаване на оферта от чуждестранен участник, горепосочените документи се представят при съответно съобразяване с чл. 56, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документи се представят в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП.В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят при съобразяване с чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности

Следва да се представят документите, посочени в чл. 51, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 9 от ЗОП, а именно:1.Списък (отделен за всяка обос. п-я) на основните договори за услуги от подобно естество (вътрешнотръбни инспекции на газопроводи) с този на предмета на съответната обос. п-я, изпълнени през последните 3 год. (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), вкл. стойностите, датите и получателите (оригинал на декларация по Обр. О-7-1 или О-7-2 или О-7-3), придружен от препоръки за добро изпълнение за посочените в списъка договори (заверено копие); Задължително е списъкът да бъде изготвен и представен, съгласно изискванията чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и съответния образец на декларация към документацията за участие в процедурата, както и да бъдат представени препоръки за добро изпълнение.Мин. изисквания за техн. възможности за обос. п-я № 1, поставени на осн. чл. 25, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП: Участникът и/или деклариран подизпълнител/и следва да докажат опит в изпълнение на услуги от подобно естество с предмета на обос. п-я №1, като декларира дължина на инспектираните от него газопроводи равна или по-голяма от сумарната дължина на участъците по обос. п-я № 1 през последните 3 год. (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) с диаметър равен или по-голям от DN 711 (28”), с използването на технологии и бутала, идентични със заложеното в предмета на обос. п-я № 1 от настоящата обществена поръчка.Мин. изисквания за техн. възможности за обос. п-я № 2 поставени на осн. чл. 25, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП:Участникът и/или деклариран подизпълнител/и следва да докажат опит в изпълнение на услуги от подобно естество с предмета на обос. п-я № 2, като декларира дължина на инспектираните от него газопроводи равна или по-голяма от сумарната дължина на участъците по обос. п-я № 2 през последните 3 год. (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) с диаметър равен или по-голям от DN 530 (20”), с използването на геометрично бутало и бутало или комбинация от бутала с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна.Мин. изисквания за техн. възможности за обос. п-я № 3 поставени на осн. чл. 25, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП:Участникът и/или деклариран подизпълнител/и следва да докажат опит в изпълнение на услуги от подобно естество с предмета на обос. п-я №3, като декларира дължина на инспектираните от него газопроводи равна или по-голяма от сумарната дължина на участъците по обос. п-я № 3 през последните 3 год. (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) с диаметър равен или по-голям от DN 1200 (48”), с използването на геометрично бутало и бутало или комбинация от бутала с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна.Под услуги от подобно естество за всяка от трите обос. позиции се разбира изпълнение на вътрешнотръбни инспекции на газопроводи с използване на бутала със съответните технологии.Удостоверяването на изискването е чрез представяне на Списък-декларация на договорите за услуги от подобно естество с тези от предмета на съответната обос. п-я, за която участва (оригинал на декларация по Обр. О-7-1 или О-7-2 или О-7-3), изпълнени през последните 3 год. (2010 г., 2011 г. и 2012 г.). Списък на ръководните служители (отделен за всяка обос. п-я) на полевия екип за извършване на вътрешнотръбна инспекция и на лицата, отговорни за анализ и оценка на данните, (оригинал на Списък по Обр. О-8), съдържащ информация за имена, квалификация, предишен опит и трудови правоотношения на лицата с участника.Декларация (оригинал, свободен текст отделна за всяка обос. п-я) за техн. оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката по съответната обос. п-я (задължително се посочва дали оборудването е собствено или наето).

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

130-161

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2013/S 45 - 072795 от 05.03.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.11.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
18 BGN
Условия и начин на плащане

По сметка на "Булгартрансгаз" ЕАД се заплащат 18 лева (цената на документацията с включен ДДС) за всички обособени позиции. Банкови реквизити на "Булгартрансгаз" ЕАД: "УниКредит Булбанк" АД - BIC CODE: UNCRBGSF; IBAN в лева - BG52UNCR 7630 1078 4357 01; IBAN в евро - BG88UNCR 7630 1476 0610 42. Банковите такси по извършване на превода са за сметка на участника.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.11.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.11.2013 г.  Час: 10:30
Място

Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, ж.к. "Люлин" 2, бул. "Панчо Владигеров" 66

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите и ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език. • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език. • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. • За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност и копие от актуалното състояние. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност, пълномощно и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответното юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Сертификатите по т. ІІІ.2.1) от настоящото обявление трябва да отговарят на следните условия: Сертификатите на участника (или участниците в обединението) трябва да обхващат дейностите, свързани с инспекции на газопроводи. Удостоверяването на изискването е чрез представяне на заверени копия на валидни сертификати. Сертификати, които са на чужд език се представят и в превод на български език. 2. Условията и документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител са съгласно описаните в раздел ІІІ. Изисквания за сключване и изпълнение на договор от Указания за подготовка на офертата в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки. 3. Настоящото обявление е изпратено до регистъра на Агенцията по обществени поръчки чрез упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следният интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg, рубрика “Процедури и търгове” – “Обществени поръчки”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Вътрешнотръбна инспекция с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на магистрален газопровод DN 711 (28”) в участъците ОС Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км.
1) Кратко описание

Вътрешнотръбна инспекция с ЕМАТ технология и технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД от магистрален газопровод DN 711 (28”) в участъците от очисно съоръжение (ОС) Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км., която включва изпълнение на полеви работи по участъците, изпълнение на задачи, дейности, изготвяне на доклади, както и извършване на обучение подробно описани в пълно описание на предмета на поръчката заедно с приложенията към него.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71631400 (KA06)

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка на строителни съоръжения (За газовата промишленост )

3) Количество или обем

Вътрешнотръбна инспекция на участък от ОС Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и на участък от ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
2835000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна на два участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 530 (20”), в участник от ОС Пиперево - ОС Гюешево от транзитната преносна система с дължина 62 км и в участък от ОС Осиково - ОС Русе от магистрален газопровод с дължина 60 км.
1) Кратко описание

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 530 (20”), в участъка от ОС Пиперево - ОС Гюешево от транзитната преносна система с дължина 62 км и в участъка от ОС Осиково - ОС Русе от магистрален газопровод с дължина 60 км., която включва изпълнение на полеви работи по участъците, изпълнение на задачи, дейности, изготвяне на доклади, както и извършване на обучение подробно описани в пълно описание на предмета на поръчката заедно с приложенията към него.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71631400 (KA06)

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка на строителни съоръжения (За газовата промишленост )

3) Количество или обем

Вътрешнотръбна инспекция в участник от ОС Пиперево - ОС Гюешево от транзитната преносна система с дължина 62 км и в участък от ОС Осиково - ОС Русе от магистрален газопровод с дължина 60 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
889000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна на два участъка от транзитната преносна система, с външен диаметър DN 1200 (48”) в участъка от ОС Кардам – ОС Одринци с дължина 44 км и в участъка от ОС Рупча – ОС Лозенец с дължина 45 км
1) Кратко описание

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от транзитната преносна система на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 1200 (48”) в участъка от ОС Кардам – ОС Одринци с дължина 44 км и в участъка от ОС Рупча – ОС Лозенец с дължина 45 км., която включва изпълнение на полеви работи по участъците, изпълнение на задачи, дейности, изготвяне на доклади, както и извършване на обучение подробно описани в пълно описание на предмета на поръчката заедно с приложенията към него.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71631400

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка на строителни съоръжения

3) Количество или обем

Вътрешнотръбна инспекция на участък ОС Кардам – ОС Одринци с дължина 44 km и на участък от ОС Рупча – ОС Лозенец с дължина 45 km

Прогнозна стойност, без ДДС
750000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване