Версия за печат

02538-2013-0216

BG-Ямбол: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090152

Прокуратура на Република България - Окръжна прокуратура - Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1, За: Анелия Андонова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662610, E-mail: op_yambol@ymb.prb.bg, Факс: 046 662613

Място/места за контакт: Окръжна прокуратура - Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/opyambol.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/opyambol.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/opyambol.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура - Ямбол"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Лабораторните изследвания се извършват в гр.Ямбол, а периодичните медицински прегледи - в Окръжна прокуратура - Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1, Съдебна палата, ет.3, съгласно приложение № 1 от документацията за участие.
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура - Ямбол". Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на Работодателя, съгласно изискванията на Приложение 5, към чл. 8 от Наредба № 3 от 28 февруари 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и чл. 9 от Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както и препоръки на обслужващата Служба по трудова медицина.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85120000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описани в Пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
1369 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

3

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата e както следва: 13.69 лв. (тринадесет лева и 69 стотинки). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Окръжна прокуратура гр. Ямбол: БАНКА ДСК – ЕАД – ФЦ - ЯМБОЛ Банков код BIC: STSABGSF Банкова сметка IBAN: BG 14 STSA 9300 3305 1437 91. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията.б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Окръжна прокуратура гр. Ямбол:БАНКА ДСК – ЕАД – ФЦ - ЯМБОЛ Банков код BIC: STSABGSF Банкова сметка IBAN: BG 14 STSA 9300 3305 1437 91. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката.б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията за участие и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1- т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя.Декларации по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2, и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 4 и Приложение № 5). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението (Приложение № 2). Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.Декларация по образец за подизпълнителите, когато участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. (Приложение № 6). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.2, т.2.5., т.2.6, 2.7 и т. 2.9. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 7). Договор за създаване на обединение (когато е приложимо). Административни сведения за участника по образец (Приложение № 8). Копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения - в случай, че са лечебни заведения за извънболнична помощ или заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката в която участва – общо за последните 3 (три години) – (2010 г. , 2011 г. и 2012 г.) – 2.5 (две цяло и половина) пъти от прогнозната стойност съгласно образец – Приложение № 2.1. Прогнозната стойност на поръчката е: 1369.00 лв. (хиляда триста шестдесет и девет лева) без вкл. ДДС.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да е реализирал общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката– общо за последните 3 (три години) – (2010 г. , 2011 г. и 2012 г.) – 2.5 (две цяло и половина) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: Заверена справка за оборота от услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП-минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод - съгласно декларация по образец - Приложение № 2.1.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът следва да има техническа възможност за изпълнение на поръчката, като същия следва да разполага с мобилен екип от специалисти и с необходимата преносима медицинска апаратура за осъществяване на медицинските прегледи на място в сградата на Съдебна палата – Ямбол. Участниците следва да бъдат лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, като същите следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставените от тях медицински услуги, съгласно Закона за лечебните заведения - доказателство за това е представяне на заверено от участника копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения - в случай, че са лечебни заведения за извънболнична помощ или заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ. Участниците следва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнение на услугата, като представят за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения, сертификати и др.), удостоверяващи тяхната действителна квалификация). Участникът да е изпълнил през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получатели, придружени от препоръка за добро изпълнение, съгласно образец - Приложение № 2.2.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години участникът да е изпълнил минимум 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката. включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение, съгласно декларация по образец - Приложение № 2.2. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - участниците следва да бъдат лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, като същите следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставените от тях медицински услуги, съгласно Закона за лечебните заведения - доказателство за това е представяне на заверено от участника копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения - в случай, че са лечебни заведения за извънболнична помощ или заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - участниците следва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнение на услугата, като представят за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения, сертификати и др.), удостоверяващи тяхната действителна квалификация.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.11.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.11.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.11.2013 г.  Час: 13:30
Място

гр.Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1, Съдебна палата, ет.3, стая 307

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се предоставя безплатно и е достъпна на интернет страницата на Възложителя http://prb.bg/opyambol след регистрация на e-mail: op_ yambol@ymb.prb.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.10.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ