Версия за печат

00449-2013-0007

BG-Омуртаг: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул. "Ал. Стамболийски" № 2а, За: Наджие Каракаш- Директор на Дирекция "ХД", Р България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 62311, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Място/места за контакт: Наджие Каракаш- Директор на Дирекция "ХД"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.omurtag.bg/bg/economic_develobment/obsh_porachki.

Адрес на профила на купувача: http://www.omurtag.bg/bg/economic_develobment/obsh_porachki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж при община Омуртаг”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Омуртаг
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж при Община Омуртаг” има за цел снабдяването на бюджетните учреждения в Община Омуртаг с необходимите хранителни продукти, посочени в списъците спецификации, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Продуктите са разпределени в обособени позиции, и всеки от участниците може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Хляб, хлебни изделия, нишесте, нишестени продукти”; Обособена позиция № 2: “Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 3: “Мляко, млечни продукти, растителни масла и мазнини”; Обособена позиция № 4: “Различни хранителни продукти”; Обособена позиция № 5: “Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 6: “Консерви”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15800000, 15811000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хлебни изделия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност за обособена позиция № 1: “ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, НИШЕСТЕ, НИШЕСТЕНИ ПРОДУКТИ”- до 10 875,00 лв. без ДДС. Прогнозна стойност за обособена позиция № 2 “МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА”- до 17 125,00 лв. без ДДС. Прогнозна стойност за обособена позиция № 3: “МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И МАЗНИНИ”- до 3 500,00 лв. без ДДС. Прогнозна стойност за обособена позиция № 4: “РАЗЛИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”- до 3 375,00 лв. без ДДС. Прогнозна стойност за обособена позиция № 5: “ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”- до 4 000,00 лв. без ДДС. Прогнозна стойност за обособена позиция № 6: “КОНСЕРВИ”- до 12 550,00 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
51425 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие в процедурата са следните: 1) за обособена позиция № 1 - 90,00 лв.; 2) за обособена позиция № 2 - 150,00 лв.; 3) за обособена позиция № 3 - 30,00 лв.; 4) за обособена позиция № 4 - 25,00 лв.; 5) за обособена позиция № 5 - 35,00 лв.; 6) за обособена позиция № 6 - 100,00 лв. Гаранциите за участие в процедурата се представят в една от следните форми- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал, с условия, които да са същите или да са по-добри от тези в приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да е не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника. При избор на парична гаранция в платежното нареждане следва да се посочи пълното наименование на обществената поръчка и обособената позиция, за която се отнася гараницията. При парична гаранция се представя заверено от участника копие на платежното нареждане. Когато участникът избере формата на гаранцията да е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на възложителя, както следва: Банков код BIC: CBUNBGSF, Банкова сметка IBAN: BG81CBUN91953300034683, МКБ ЮнионБанк АД, НЦФЦ гр. Омуртаг. Гаранцията за участие се задържа или усвоява по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора за изпълнение без ДДС, за съответната обособена позиция. Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Документът за внесена или учредена гаранция (вносна бележка, преводно нареждане, банкова гаранция) следва да съдържа изрично посочване на обществената поръчка и обособената позиция, за която се отнася. Когато участникът избере формата на гаранцията да е банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията за добро изпълнение трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от възложителя, в случай че: • изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на действие на договора за обществена поръчка. Гаранцията за добро изпълнение се представя при подписване на договора. Гаранцията за добро изпълнение се задържа или освобождава, при условията и в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва от Община Омуртаг- за извършени доставки на Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора, чрез банков превод по сметка на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа най- малко следните документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта по образец; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 4. Документ за гаранция за участие; 5. Доказателства за техническите възможности; 6. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 7. Техническо/и предложение/я за изпълнение на поръчката; 8. Декларация за подизпълнител/и; 9. Декларация от подизпълнител/и (ако е приложимо); 10. Предлагана цена; 11. Декларация за приемане условията в проекта на договор;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да представи заверено копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено от компетентен орган за превоз на групите храни, съответни на хранителните продукти от обособената позиция, за която се участва, на името на участника или подизпълнителя (само в случаите, в които е посочен подизпълнител). 2. Заверено копие за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни, обхващащи всички групи храни, за които участникът подава оферта, съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за храните.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да разполага с регистрирано/и транспортно/и средство/а за превоз на храни с вписани групи храни от обособената/те позиция/и, за които участва. 2. Участникът трябва да е производител и/или търговец на храни в минимум 1 обект за производство и/или търговията на храни, регистриран по реда на Закона за храните.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.11.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.11.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.11.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Общинска администрация- гр. Омуртаг

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Омуртаг, ул. "Ал. Стамболийски" № 2а, Р България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Хляб, хлебни изделия, нишесте, нишестени продукти"
1) Кратко описание

Хляб, брашно, фиде- пакет, козунак. Доставката на хляб трябва да се извършва до 08,30 ч. по съответните обекти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811000

Описание:

Хлебни изделия

3) Количество или обем

Прогнозното количество на артикулите е посочено в документацията на обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
10875 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Месо, месни продукти и риба"
1) Кратко описание

Кайма, кебапчета, сух шпек, салам телешки, наденица варена- малотраен колбас, пиле, свинско месо, телешко месо шол, риба хек, риба скумрия.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Видовете артикули и количество са подробно посочени по обекти в документацията за обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
17125 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Мляко, млечни продукти, растителни масла и мазнини"
1) Кратко описание

Кисело мляко- масленост 2%- 370гр., кашкавал- краве, олио.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Количествата са посочени в документацията за обществена поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Различни хранителни продукти"
1) Кратко описание

Галета- пакет-200 гр., леща, ориз, яйца, оцет 6 % - 600 гр., маслини, сол, копър пакет- 8 гр., джоджен пакет- 8 гр., девисил- 8 гр., дафинов лист пакет- 8 гр., чубрица - 10гр., червен пипер пакет - 80 гр., черен пипер пакет - 10 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Видовете продукти и количествата са подробно посочени в документацията за обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
3375 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Плодове и зеленчуци"
1) Кратко описание

Картофи, боб стар, зеле, спанак, краставици, пипер,моркови, ряпа, копър- връзка, магданоз- връзка, лук стар, чесън.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Видовете и количествата продукти са подробно посочени по обекти в документацията за обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
4000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Консерви"
1) Кратко описание

Гъби- консерва 680гр., грах консерва - 680 гр., зеле- кисело, домати- консерва 680 гр., гювеч-консерва 680 гр., кисели краставици- 680 гр., зелен боб консерва- 680 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15332400, 15331400

Описание:

Консервирани плодове
Зеленчуци в консерва и/или в кутия

3) Количество или обем

Видовете продукти и количествата са подробно посочени в документацията на обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
12550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12