Версия за печат

00087-2013-0144

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Станислава Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки и търгове", ул. "Париж" № 3, стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377505, Факс: 02 9807315

Място/места за контакт: фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти в заведения за социални услуги, по обособени позиции: 1.Дом за стари хора „Дълголетие”- кв. „Дървеница”; 2.Дом за стари хора „Горна баня”; 3.Дом за стари хора Зона Б-5; 4.Дом за слепи лица; 5.Дом за възрастни с умствена изостаналост, с. Подгумер; 6.Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София-заведения за социални услуги
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти в заведения за социални услуги, по обособени позиции: 1.Дом за стари хора „Дълголетие”- кв. „Дървеница” 2.Дом за стари хора „Горна баня” 3.Дом за стари хора Зона Б-5 4.Дом за слепи лица 5.Дом за възрастни с умствена изостаналост, с. Подгумер 6.Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ориентировъчните количества на хранителните продукти за домовете са посочени в документацията и са неразделна част от нея.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

Възложителят си запазва правото да възложи допълнителни доставки на избрания кандидат за изпълнител за срок от 6 /шест/ месеца в случай , че в срока посочен в договора е открита процедура, но все още няма избран изпълнител и сключен договор.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Документ за внесена гаранция за участие за всяка обособена позиция, както следва: Обособена позиция 1 – 7666 (седем хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева Обособена позиция 2 – 3833 (три хиляди осемстотин тридесет и три) лева. Обособена позиция 3 – 1666 (хиляда шестстотин шестдесет и шест) лева . Обособена позиция 4 – 750.00 (седемстотин и петдесет) лева Обособена позиция 5 – 2166 (две хиляди сто шестдесет и шест) лева . Обособена позиция 6–1250.00 (хиляда двеста и петдесет) лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, Дирекция “Финанси”; или банкова гаранция за срока на валидност на предложението /оригинал/. 2. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранция за добро изпълнение се определя в размер на 2 /два / % от ориентировъчната стойност на договора, без ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора във вид на банкова гаранция /оригинал/ или парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, Дирекция “Финанси”, валидна за срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се извърши от бюджета на всяко от заведенията за социални услуги.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че участникът е обединение, изброените изисквания в раздел III.2.3. от обявлението ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло. Участниците в процедурата трябва да представят: регистрационни документи на участника: 1. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника. Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението. 2. Декларация по чл. 47, ал. 1,т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4, декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Когато участникът предвижда при изпълнението на поръчката да ползва подизпълнители, в офертата посочва подизпълнителите, които ще участват, дела на тяхното участие, вида на работите, които ще се извършват и данните по чл. 24, ал. 2 от правилника за прилагане на ЗОП, посочените документи се представят за всеки от подизпълнителите. Декларация за подизпълнителите. Декларация от подизпълнителите 4. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни солидарно за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; - участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника; - не се допускат никакви промени в състава на обединението, след подаването на офертата и за срока на договора; - Когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата, участникът представя копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности и квалификацията, участниците представят: 1. Заверено от участника копие на валиден сертификат за разработена и внедрена НАССР система за анализ на опасностите и критичните контролни точки и копие на валиден сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен. В случай, че участникът представи копие на валиден сертификат за безопасността на храните ISO 22000:2005 или еквивалентен с област на приложение, продажба и доставка на хранителни продукти, не е необходимо да има документ удостоверяващ, че участника има разработена и внедрена НАССР система. 2. Участниците да представят заверено копие на „Удостоверение за регистрация” на обект за производство и търговия с храни, съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от ОДБХ - на името на участника и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че обектът не е собствен се прилага копие от договор за наем, в който да е удостоверено, че той ще е на разположение за срока на поръчката. 3. Списък /Образец № 6/ с не по-малко от 3 изпълнени договора за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително до датата на подаване на офертите за участие с посочени стойности, дати и получатели - придружен с минимум 3 /три/ броя референции за добро изпълнение, към договорите посочени в списъка, с отбелязан телефон и адрес за контакти, изходящ номер, подпис и печат. 4. Списък-декларация с всички транспортни средства, които са на разположение на кандидата за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността, както и „Удостоверение за регистрация” на автомобилите за превоз на храни, издадено от ОДБХ. В случай, че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем или лизинг, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката. 5. Декларация за ангажираност от лицето което ще отговаря за контрола на качеството на доставките. Декларацията се представя в свободен текст.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участниците да имат разработена и внедрена НАССР система за анализ на опасностите и критичните контролни точки и внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен. В случай, че участникът представи сертификат за безопасността на храните ISO 22000:2005 или еквивалентен, с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти, не е необходимо да има документ удостоверяващ, че кандидата има разработена и внедрена НАССР система. 2. Участниците да разполагат с обект за производство и търговия с храни, съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от ОДБХ - на името на участника и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че обектът не е собствен - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че той ще е на разположение за срока на изпълнение на поръчката.. 3. Участниците да имат опит в извършването на подобни доставки- да са изпълнили не по-малко от 3 договора за доставки, сходни с предмета на поръчката, през последните три години, включително до датата на подаване на офертите за участие, придружени с минимум 3 /три/ броя референции за добро изпълнение за доставка на хранителни продукти, с отбелязан телефон и адрес за контакти, изходящ номер, подпис и печат. 4. Участниците да имат минимум 2 /два/ броя собствени или наети хладилни автомобила за превоз на хранителни продукти от животински произход и минимум 2 /два/ броя собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход, удостоверени с разрешително за превоз на хранителни продукти. 5. Участникът да има лице, което да отговаря за контрола на качеството на доставките. В случай, че участникът е подал оферти за повече от една позиция, лицето може да бъде едно и също.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 021 - 032548 от 30.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, ст. 1, след заплащането и в касата на ул. "Париж" № 3, ет. 2, ст. 201. Касата е с работно време от понеделник до петък от 10.00, до 12.00 ч. и от 14.00, до 16.00 ч., а в последния работен ден на всеки месец - от 10.00, до 12.00 ч. Документацията може да се заплати и по банков път, по сметка в лева: IBAN BG 81 SOMB 9130 31 33 00 83 01, BIC код SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" №6, на името на Столична община, Дирекция "Финанси".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.10.2013 г.  Час: 11:00
Място

ул. "Московска" № 33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на офертите ще бъдат обявени на сайта на Столична община, на адрес: www.sofia.bg, най-малко един ден преди тяхното отваряне.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

18 месеца

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Офертите на участниците ще бъдат оценявани по критерия най- ниска цена: най- голям процент отстъпка, най- малък процент надценка от цените, обявени в бюлетината на "САПИ" ЕООД към деня на подаване на офертите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересувано лице в 10 /десет/ дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.10.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Дом за стари хора „Дълголетие”- кв. „Дървеница”
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти в Дом за стари хора „Дълголетие”- кв. „Дървеница”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

По предварителна заявка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Дом за стари хора „Горна баня”
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти в Дом за стари хора „Горна баня”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

По предварителна заявка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Дом за стари хора Зона Б-5
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти в Дом за стари хора Зона Б-5.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

По предварителна заявка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Дом за слепи лица
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти в Дом за слепи лица.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

По предварителна заявка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Подгумер
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти в Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Подгумер.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

По предварителна заявка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

По предварителна заявка.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24