Версия за печат

00662-2013-0027

BG-Раднево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раднево, ул. Митьо Станев № 1, За: инж. Петър Петров, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 82072, E-mail: obshtina@radnevo.net, Факс: 0417 82280

Място/места за контакт: ръководител проект

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Боздуганово, с. Коларово и с. Знаменосец, Община Раднево
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Работите включват - 1. Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Коларово Община Раднево; 2. Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Боздуганово Община Раднево и 3. Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Знаменосец, Община Раднево.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността на обществената поръчка е лимитирана в размер съответно до 4 642 798 /четири милиона шестотин четиридесет и две хиляди седемстотин деветдесет и осем лева / без ДДС, за отделните населени места като цяло и по междинни плащания са: 1. Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Боздуганово, община Раднево -междинно плащане - 286482,00лв., 2.Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Знаменосец, община Раднево -междинно плащане-323100,00лв., 3.Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Коларово, община Раднево -междинно плащане - 273826,00лв., 4.Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Боздуганово, община Раднево – окончателно плащане-1148226,00лв., 5.Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Знаменосец, община Раднево– окончателно плащане- 1480788,00лв., 6.Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Коларово, община Раднево – окончателно плащане - 1083082,00лв., 7. За непредвидени разходи за СМР -47294,00лв. Посочените суми са без вкл. ДДС. Дължината на водопроводната система в трите села, подлежаща на рехабилитиране и предмет на настоящата поръчка е по проект 35050,45м.

Прогнозна стойност без ДДС
4642798 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 46000,00лева.Гаранцията се представя в една от следните форми:-депозит на парична сума по сметка на възложителя;-банкова гаранция в полза на възложителя с условията посочени в образец,включен в документацията за участие.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие под формата на парична сума,същото следва да се извърши по банков път,по следната сметка на община Раднево:IBAN: BG79SOMB9130 33 39706801,BIC: SOMBBGSF,Общинска банка АД.Платежното нареждане за внесена парична сума трябва да бъде оригинал.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция,то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в настоящата процедура със срок на валидност не по–малко от 180 (сто и осемдесет) к.дни,считано от крайния срок за получаване на офертите и се представя в оригинал.Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника.При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в процедура с иден.№ ..”, като се посочва идентификационния номер на поръчката,даден от Възложителя от обявлението,а когато не е посочен такъв в обявлението се посочва номера на Решението за откриване на процедурата,което е приложено в настоящата документация.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата,за която се представя гаранцията.Участниците,които не са представили платежно нареждане или документ за банкова гаранция или са представили банкова гаранция,която не отговаря на изискванията,ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка,ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено,че тя е безусловна и неотменима,че е в полза на Община Раднево,че е със срок на валидност минимум 180 к.дни считано от крайния срок за получаване на офертите,и че е за настоящата обществена поръчка.Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника.Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така,че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.В документа следва да се отбележи предмета на поръчката.Участникът,определен за изпълнител на обществената поръчка,представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,тогава в нея трябва да бъде изрично записано,че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Раднево,и че е със срок на валидност със срок най–малко за 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора съгласно условията на проекто-договора.В случай на представяне на банкова гаранция да се ползват образеца или условията включени в него,който е приложен към документацията за участие.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора,за който се представя гаранцията.Условията,при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи документ за гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане - в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора без ДДС; 2.Междинни плащания – в размер на 44% (четиридесет и четири процента) от стойността на договора без ДДС, съгласно завършените 1ви етапи на строителните обекти. т. 2.1. За първо междинно плащане при извършване на следните обеми работа: т.2.1.1. Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Боздуганово, община Раднево - включени за изпълнение СМР поКлон 11, Клон 12, Клон 14, Клон 16, Клон 17, Клон 20, Клон 21, Клон 24, Клон 22, Сградни отклонения 65 броя с пределна сума в лева286 482,00. т. 2.2.2. Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Знаменосец, община Раднево -включени за изпълнение СМР по клон 10, Клон 10-1, Клон 11, Клон 12, Клон 12-1, Клон 13, Клон 13-1, Клон 14-4, Клон 15, Клон 16, Клон 19 с пределна сума в лева323 100,00; т. 2.2.3. Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Коларово, община Раднево -включени за изпълнение СМР по Клон 5, Клон 6, Клон 10, Клон 12, Клон 14, Клон 15, Клон 16, Клон 19, Клон 20, Клон 39, Клон 64, Водопроводни отклонения 98 броя с пределна сума в лева273 826,00. т. 2.2. За второ междинно плащане при достигане на останалият обем работа, но не повече от 44% (четиридесет и четири процента) от стойността на договора без ДДС общо за двете междинни плащания. т. 3 Окончателното разплащане, след приемане и въвеждане на обекта в експлоатация - с подписването на окончателен приемо-предавателен протокол, респ. Акт – образец № 15 по смисъла на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За окончателното плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава проформа фактура. След одобрение от Държавен фонд „Земеделие” на извършените СМР и окончателния размер на финансовата помощ и след осигуряване на безлихвен заем и предоставянето на тази сума в Община Раднево, се извършва окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера, одобрен от Държавен фонд „Земеделие”. С изплащане сумата на окончателното плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той издава оригинал на фактура. Дължимото ДДС се изплаща след одобряване от ДФЗ и постъпване по сметките на Община Раднево.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и обявените от възложителя условия, офертите на участниците задължително съдържат три отделни запечатани,непрозрачни и надписани плика,както следва:Плик 1 – „Документи за подбор”,в който се поставят:1.Списък на документите,съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника по образец,оригинал подписан от участника;2.Кратка анотация – кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката;3.Съпроводително писмо към оферта по образец,оригинал подписан от участника;4.Административни сведения по образец,оригинал подписан и подпечатан;5.Декларация за приемане условията на договора и поръчката – управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по образец;6.Регистрационни документи на участника-Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, заверено “Вярно с оригинала” с подпис и печат, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице – копие от документа за самоличност.За юридически лица и ЕТ, които не са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР) се представя:-копие от документа за първоначална съдебна регистрация;-валидно удостоверение за актуално състояние - оригинал;-Когато участникът не представи ЕИК,освен копие от документа за регистрация,прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър).Чуждестранните лица представят съответен документ, еквивалентен на посочените,издаден от съдебен или административен орган в държавата,в която са установени, който се представя в официален превод.В случай,че съответното национално законодателство на участника не предвижда еквивалентен документ,участникът представя декларация за липсата на еквивалентен документ;7.Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка,когато участникът е обединение,което не е юридическо лице;8.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея 9.“Служебна бележка за извършен оглед на място” за удостоверяване на това, че представител на участника е посетил обектите предмет на поръчката и се е запознал на място с условията на строителство–оригинал;10.Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка заверено “Вярно с оригинала”, с подпис и печат или оригинал на банковата гаранция за участие;11.Декларация по чл.47,ал.1,т.1 (без б. „е”),ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП (оригинал)– попълва се,подписва се и се подпечатва по образец;12.Декларация чл.47,ал.1,т.2 и 3,ал.2,т.1,3 и 4 и ал.5,т.2 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по образец;13.Декларация съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Съвета на ЕС, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза-по образец; 14. Доказателства за икономическото и финансово състояние(т.ІІІ.2.2.); Продължава в р-л VІ.3)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът представя: 1. 1.Заверени копия на Отчета за приходите и разходите (Отчет за доходите), с приложена към него Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности, Баланс за предходните три финансови години (2010, 2011 и 2012г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.2.Попълнени данни в Образец с информация за реализирани обороти; Прилагането на Баланси и Отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър за което участника прилага декларация. 2. Заверено копие на валидна застрахователната полица или еквивалент. Когато участникът е обединение/консорциум, който не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгл. чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът предвижда подизпълнители, застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила в срока на валидност на офертата. В случай, че срока на застраховката изтича в периода, участникът, респективно всеки подизпълнител или всеки един от членовете в обединението/консорциума трябва да декларират, че ще удължат срока й. В случай, че участникът /подизпълнител/ партньор в обединението е чуждестранно физическо или юридическо лице и се предвижда да вземе участие в строителството, то следва да представи Застрахователна полица или еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно физическо и/или юридическо лице, представят еквивалентен документ, в зависимост от националното им законодателство. Документът следва да е придружен с превод на български език. 3. Декларация, подписана от участника или от представляващия участника със задължението за осигуряване на застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия срок на договора, в случаите когато валидната застраховка не покрива целия срок на изпълнение на поръчката. 4. Представя се оригинал на Удостоверение от банка за наличие на собствени средства (извлечения от собствени банкови сметки) или кредитен ресурс на участника (под формата на гарантирана неотменима кредитна линия), отпусната от банката, издадено не по рано до 1 (един) месец преди датата на подаване на офертите в настоящата процедура. Участникът може да приложи и други доказателства за достъп до кредитен ресурс и/или собствени средства, които по недвусмислен начин да доказват разполагаемост с изискуемия капитал. Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът е обединение/консорциум, който не е юридическо лице, документът - заверено копие на Застраховката за професионална отговорност се представя само за участниците, за които е необходимо, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите се представят от всеки подизпълнител.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има минимален общ реализирен оборот от дейността за предходните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 12 000 000,00 (дванадесет милиона) лeвa без включен ДДС и минимален оборот от строителни дейности, за предходните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 9 000 000,00 (девет милиона) лeвa без включен ДДС. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, за професионална отговорност на лицето/лицата, което/които ще осъществяват строителството за вреди причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора. Застраховката трябва да е с минимален праг, съответстващ на групата и категорията на строежа, предмет на поръчката 3. Участникът следва да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 500000,00 (петстотин хиляди) лева под формата на гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка или извлечения от собствени банкови сметки, доказващи минимално разполагаеми средства в размер на не по-малко от 500000,00 (петстотин хиляди) лeвa или друга приемлива форма, гарантираща наличие и/или разполагаемост с изискуемия размер финансови средства.Настоящото изискване има за цел да осигури на възложителя финансово обезпечен изпълнител, който да разполага с такава част от сумата, необходима за изпълнението на настоящата обществена поръчка, която да осигури успешно и качествено изпълнение на работите (обезпечен със собствени финансови средства за оперативно финансиране за закупуване на материали и съоръжения, заплащане на труд, механизация и др.) без прекъсвания, забавяния, изчаквания на плащания от възложителя и нарушаване на графика за изпълнение по причини на липса на средства. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания, след прилагане на чл.68 ,ал.8 и ал.9 от ЗОП
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За изпълнени и приети се приемат обекти, посочени в Обр. – Списък с изпълнени договори от документацията за участие, за които са издадени съответно Протокол/акт обр. 19 – за извършени СМР, и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверение за въвеждане в експлоатация и/или др.документи, които доказват успешното изпълнение на договорите. 2. Препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти посочени в списъка по предходната точка, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания - доказва се със заверени копия на препоръки. 3. Заверени копия на сертификати за внедрени ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството“ или еквивалент, ISO 14001:2004 - "Системи за управление на околната среда" или еквивалент или еквивалентни, или други доказателства за еквивалентни мерки.Всички сертификати се представят и в превод на български език. 4. Образец - "Списък и данни на ръководния инженерно-технически състав, който ще управлява изпълнението на поръчката", придружени с автобиографиите им, съгласно Обр. от документацията, Декларации за за ангажираност от експертите и документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на лицата : - копия от дипломи за завършено образование; - копия от длъжностни характеристики, трудови/служебни/осигурителни книжки и други удостоверяващи професионалния опит на лицата. - препоръки и референции издадени на предложените експерти (от други работодатели или възложители ). Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите се представят от всеки подизпълнител.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има през последните 5г. (считани от датата на подаване на офертата) или от датата на учредяване/започване на дейността, изпълнени /самостоятелно или в консорциум/обединение/ договори за обекти, сходни с предмета на поръчката, за изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на водопроводни системи и съоръжения. Минимално изискване е участникът да има изпълнен един или повече договори за изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на водопроводни системи и съоръжения през последните 5 год. /2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г./, считано към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, на обща стойност не по-малко от 4 500 000.00 лв. /четири милиона и петстотин хиляди лева/ без ДДС и изпълнени най-малко общо 20 000 /двадесет хиляди/ линейни метра водопроводни мрежи. 2. Участникът трябва да притежава сертификати за внедрени ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството“, ISO 14001:2004-"Системи за управление на околната среда" или еквивалентни сертификати на посочените или други доказателства за еквивалентни мерки.Обхватът на внедрените системи трябва да е за дейности в областта на строителството. 3.Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на задачите, описани в техническите спецификации, както следва: 3.1.Ръководителят на екипа (ключов експерт 1) – 1брой и трябва да отговаря на следните изисквания: - Да има инженерно-техническо образование или еквивалентно – образователно квалификационна степен „магистър“ по специалност ВиК/ПГС/ССС/ХТС или ХМС или еквивалентна; - Да има най-малко 10 год. опит по специалността; - Да има опит в управлението и/или изпълнението на поне два инвестиционни проекти „сходни на предмета на поръчката – за изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на водопроводни системи и съоръжения” или „във водния сектор”. 3.2. Технически ръководител на обекта (ключов експерт 2) – минимум 3 броя и всеки от тях трябва да отговаря на следните изисквания: - Да има минимум завършено образование – съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ; - Да има най-малко 5 год. опит като технически ръководител на строителни обекти във воден сектор.3.3. Отговорник за контрола на качеството (ключов експерт 3) – минимум 1брой и трябва да отговаря на следните изисквания: - Да има инженерно-техническо образование или еквивалентно – образователно-квалификационна степен „магистър“; - Да има най-малко 2 год. опит в контрол по качеството на строителни обекти; - Да притежава удостоверение за контрол по качеството или еквивалентно.3.4. Координатор по безопасност и здраве в строителството (ключов експерт 4) – минимум 1 брой и трябва да отговаря на следните условия: - Да има удостоверение за ,,Координатор по безопасност и здраве в строителството'' или еквивалентно; - Да има най-малко 2 год. опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ.Ръководителят на екипа, Техническите ръководители, Отговорникът за контрола на качеството не могат да бъдат едно и също лице. Едно лице може да съвместява отговорностите на ключов експерт 3 и ключов експерт 4. При съвместяване от едно лице за длъжностите на ключов експерт 3 и ключов експерт 4, същият трябва да отговаря на всички изисквания, за съответните длъжности.При използването на експерти – чуждестранни лица, доказване на съответствието с поставените изисквания за образователно-квалификационна степен, се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Продължава в р-л VІ.3)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: финансов показател; тежест: 50
Показател: технически показатели - Срок на изпълнение на поръчката - 30т., Предложен гаранционен срок - 15т. и Технологична последователност на строителните процеси и Управление на риска – 55т.; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.11.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата от 30 (тридесет) лева с ДДС може да бъде внесена в касата на общинска администрация Раднево, адрес: гр. Раднево, ул. "Митьо Станев" № 1,от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, всеки работен всеки работен ден или да бъде внесена по банков път на следната банкова сметка на община Раднево: IBAN: BG 12 SOMB 9130 8442 2786 44, BIC: SOMBBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ: 447000, БАНКА: Общинска банка АД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.11.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2013 г.  Час: 11:00
Място

Община Раднево, ул. "Митьо Станев" №1 , сградата на общинска администрация, етаж 3, Зала 315

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането ще е със средства, предоставени от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация”.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от р-л ІІІ.2.1) 15.Доказателства за техническа възможност и квалификация (т.ІІІ.2.3).15.1. Заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи от ІVгр.-ІІ кат , съгласно изискванията на настоящата документация – по отношение на български лица, а за чуждестранните лица – да представят декларация или удостоверение или еквивалент, за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно националното законодателство за чуждестранните лица, съгл. чл. 49, ал. 1 от ЗОП. 16.Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители,които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие по образец;17. Декларация от подизпълнителя, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва съгласно образец;18.Документ за закупена документация – копие на документа за закупуване на документацията, заверено от участника с „Вярно с оригинала” и печат;19.Плик 2 - Предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП; 20.Плик 3-Предлагана цена. Изискването на Възложителя за полагане печат на документите, е приложимо за участници, които по закон трябва да притежават печат. Възложителят отстранява от участие участник: 1. при който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3 , т. 4 , т.5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП 2. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, включително когато участникът не е използвал приложените към тази документация образци и/или не е спазил указанията за тяхното изготвяне, когато гаранцията за участие е представена от участника под формата на банкова гаранция и е със срок на валидност по-кратък от определения в документацията за участие в тази процедура или не отговаря на посочените в документацията условия, както и когато участникът не отговаря на посочените в документацията за участие изисквания, на посочените в обявлението за обществената поръчка критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото му състояние, техническите му възможности и квалификация, включително и след провеждане на процедурата по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.; 3. когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор в документацията; 5. когато участникът е обединение и негов член /физическо или юридическо лице/ участва в друго обединение, което също е участник в тази процедура; 6. когато лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, подаде самостоятелна оферта. Посочените Образци на съответните документи, изискуеми за участие от всички участници, са приложени в документацията за участие. Продължение от р-л ІІІ.2.3 Технически възможности. Минимални изисквания. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания, след прилагане на чл.68 ,ал.8 и ал.9 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ