02538-2013-0188

BG-гр.Ямбол: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090778

Районна прокуратура-Ямбол, ул. "Жорж Папазов"1, За: Йовка Колева Тагарева, България 8600, гр.Ямбол, Тел.: 046 662616, E-mail: rp_yambol@ymb.prb.bg, Факс: 046 660112

Място/места за контакт: гр. Ямбол,ул. "Жорж Папазов"1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/opyambol.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/opyambol.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/opyambol.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Ямбол"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Районна прокуратура, гр.Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 1, ет.3
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Ямбол". Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на Работодателя, съгласно изискванията на приложение 5 към чл. 8 от Наредба № 3 /обн. ДВ бр.16, 1987 г./ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, и становище от обслужващата Служба по трудова медицина.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описани в пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
1073 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е както следва: 10.73 лв. /десет лева и 73 стотинки/. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1 Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а/ парична сума, платима по следната банкова сметка на РП-Ямбол: Банка ДСК - ЕАД - ФЦ Ямбол Банков код BIC: STSABGSF Банкова сметка IBAN: BG 17 STSA 93003385043510 Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията. б/ безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя съгласно образец /Приложение № 3.1/, представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на валидност на офертите.Образецът е примерен и в случай, че съответната банка собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2 Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от Възложителя при условията на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. 2.1 Гаранцията може да бъде представена, в едно от следните форми: а/ парична сума, платима по следната банкова сметка на РП-Ямбол, Банка ДСК - ЕАД - ФЦ Ямбол Банков код BIC: STSABGSF Банкова сметка IBAN: BG 17 STSA 93003385043510. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението, за определяне изпълнител на поръчката; б/ оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец /Приложение 3.2/, представен към настоящата документация и валидна най-малко 30/тридесет/ дни след прекратяване на договора. 2.2 Гаранцията за изпълнение на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условия и срокове, посочени в документацията за участие и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1- т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения – представя се в случай, че участниците в поръчката са лечебни заведения за извънболнична помощ или заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – предоставя се в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ.;Останалите изискуеми документи по чл.56 от ЗОП са посочени подробно в документацията за провеждане на процедурата, достъп до която възложителят е осигурил по ел. път на интернет страницата си.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно условията за участие, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката в която участва – общо за последните 3 (три години) – (2010 г., 2011г. и 2012 г.) – 2.5 (две цяло и половина) пъти от прогнозната стойност.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно условията за участие, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнение през последните три години - 2010г., 2011 г. и 2012 г. минимум два договора сходни с предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.11.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.11.2013 г.  Час: 14:00
Място

Районна прокуратура, гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 1, ет.3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предствавители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се представя безплатно и е достъпна на интернет-страницата на Възложителя http://prb.bg/opyambol/bg/,след регистрация на op_yambol@ymb.prb.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.09.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ