02538-2013-0188

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ-2 от 30.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Районна прокуратура-Ямбол, ул. "Жорж Папазов"1, ет.3, За: Йовка Колева Тагарева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662616, E-mail: rp_yambol@ymb.prb.bg, Факс: 046 660112

Място/места за контакт: Районна прокуратура-Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/opyambol.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е за "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Ямбол". Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на Работодателя, съгласно изискванията на приложение 5 към чл. 8 от Наредба № 3 /обн. ДВ бр.16, 1987 г./ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, и становище от обслужващата Служба по трудова медицина.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Публикувано в регистъра на обществени поръчки под уникален №

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.09.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Дойчин Иванов Дойчев
Длъжност: Административен ръководител-Районен прокурор на РП-Ямбол