01135-2013-0012

BG-Банско: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на оборудване/техника по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на 5 броя GPS-GSM нашийници, 12 бр. Фотокапани; Обособена позиция № 2 – Доставка на 24 бр. Фотокапани, 12 бр. Снегоходки; Обособена позиция № 3 – Доставка на 4 бр. Уреди за нощно виждане, 2 бр. Термална камера за нощно виждане, 2 бр. Зрителна тръба с вграден фотоапарат, 15 бр. Бинокли, 1 бр. Цифров огледалнорефлексен фотоапарат – тяло, 1 бр. Универсален обектив, 1 бр. Телеобектив, 1 бр. Макрообектив, 5 бр. Аудиоплейъри, 30 бр. Изкуствени гнездилки; Обособена позиция № 4 – Доставка на 50 бр. Капани за улов на дребна риба – винтер, 5 бр. Хидробиологичен сак, 5 бр. Гумен гащеризон, 1 бр. Оксиметър, 4 бр. Електронни термометри; Обособена позиция № 5 – Доставка на 3 бр. GPS, 3 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 6 – Доставка на Електрофишер 1 бр.; Обособена позиция № 7 – Доставка на 5 бр. GPS, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 8 – Доставка на 7 бр. GPS, 2 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи; Обособена позиция № 9 – Доставка на противопожарни дрехи и защитни дрехи за работа с БМТ, Обособена позиция № 10 – Доставка на противопожарни инструменти и техника.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Банско, сградата на ДНП „Пирин” – гр. Банско, ул. „България” № 4
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на оборудване/техника по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на 5 броя GPS-GSM нашийници, 12 бр. Фотокапани; Обособена позиция № 2 – Доставка на 24 бр. Фотокапани, 12 бр. Снегоходки; Обособена позиция № 3 – Доставка на 4 бр. Уреди за нощно виждане, 2 бр. Термална камера за нощно виждане, 2 бр. Зрителна тръба с вграден фотоапарат, 15 бр. Бинокли, 1 бр. Цифров огледалнорефлексен фотоапарат – тяло, 1 бр. Универсален обектив, 1 бр. Телеобектив, 1 бр. Макрообектив, 5 бр. Аудиоплейъри, 30 бр. Изкуствени гнездилки; Обособена позиция № 4 – Доставка на 50 бр. Капани за улов на дребна риба – винтер, 5 бр. Хидробиологичен сак, 5 бр. Гумен гащеризон, 1 бр. Оксиметър, 4 бр. Електронни термометри; Обособена позиция № 5 – Доставка на 3 бр. GPS, 3 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 6 – Доставка на Електрофишер 1 бр.; Обособена позиция № 7 – Доставка на 5 бр. GPS, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 8 – Доставка на 7 бр. GPS, 2 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи; Обособена позиция № 9 – Доставка на противопожарни дрехи и защитни дрехи за работа с БМТ, Обособена позиция № 10 – Доставка на противопожарни инструменти и техника. Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38112100, 32344200, 37413230, 37411300, 31500000, 38651600, 38650000, 38651000, 38631000, 38651100, 32320000, 39293000, 18930000, 18140000, 18100000, 35111000, 39300000, 38412000, 43320000, 39540000, 44810000, 18230000, 18400000, 35111200, 35110000, 44510000

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
Радиоприемници
Капани
Полярни дрехи и екипировка
Осветителни уреди и електрически лампи
Цифрови камери
Фотографско оборудване
Фотографски апарати
Бинокли
Фотографски обективи
Телевизионно и аудиовизуално оборудване
Изкуствени продукти
Сакове и торбички
Аксесоари за работни дрехи
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Противопожарно оборудване
Различно оборудване
Термометри
Строително оборудване
Различни дебели, среднодебели, тънки въжета и мрежи
Бои
Различни връхни дрехи
Дрехи със специално предназначение и аксесоари
Противопожарна екипировка
Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност
Инструменти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на следното оборудване/техника: Обособена позиция № 1 – Доставка на 5 броя GPS-GSM нашийници, 12 бр. Фотокапани; Обособена позиция № 2 – Доставка на 24 бр. Фотокапани, 12 бр. Снегоходки; Обособена позиция № 3 – Доставка на 4 бр. Уреди за нощно виждане, 2 бр. Термална камера за нощно виждане, 2 бр. Зрителна тръба с вграден фотоапарат, 15 бр. Бинокли, 1 бр. Цифров огледалнорефлексен фотоапарат – тяло, 1 бр. Универсален обектив, 1 бр. Телеобектив, 1 бр. Макрообектив, 5 бр. Аудиоплейъри, 30 бр. Изкуствени гнездилки; Обособена позиция № 4 – Доставка на 50 бр. Капани за улов на дребна риба – винтер, 5 бр. Хидробиологичен сак, 5 бр. Гумен гащеризон, 1 бр. Оксиметър, 4 бр. Електронни термометри; Обособена позиция № 5 – Доставка на 3 бр. GPS, 3 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 6 – Доставка на Електрофишер 1 бр.; Обособена позиция № 7 – Доставка на 5 бр. GPS, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 8 – Доставка на 7 бр. GPS, 2 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи; Обособена позиция № 9 – Противопожарни дрехи, комплекти – трудно горими (панталон, яке) – 42 броя комплекти., Трудно горими -обувки – 42 броя, Каски – 43 броя, Трудно горими -ръкавици , 41 броя, Специализиран костюм за работа с БМТ, комплект включващ (панталон, яке обувки, ръкавици и каска), който да отговарят на стандарт БДС EN 381-5, или еквивалентен стандарт – 37 броя; Обособена позиция № 10 – Доставка на: Бензино- моторен трион – среден клас, оборудван с набор от клинове, лостове за поваляне на дървета, 7 броя; Бензино- моторен трион – за кастрене с приспособление за обтягане на веригата без инструменти, за бърза и лесна регулировка, 13 броя; Олекотени бензиномоторни помпи, който да отговарят на стандарт EN 14466 или еквиваленти, шлангове – 8 броя; Алуминиеви самари (вид раница за закрепяне на противопожарно оборудване) – 12 броя; Челник за глава с алкални батерии – 55 броя; Лопати - 40 бр.; Брадви - 13 бр.; Железни Гребла - 32 бр.; Копачи - 40 бр.; Мотики - 12 бр.; Цапини - 10 бр.; Противодимни маски + филтър - 30 бр.; Пръскачки 22л. - 14 бр.; Тупалки (брезентови) - 54 бр.;

Прогнозна стойност без ДДС
265300 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят се отказва от правото си да изисква гаранция за участие от участниците на основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора се представя по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за изпълнение, тя следва да е със срок на валидност съответсващ на срока на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на ДНП „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане (приложимо за всички обособени позиции): 1. Заплащането на доставеното оборудване по договора се извършва в български лева, по банков път чрез платежно нареждане, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката в мястото на изпълнение на поръчката, а именно: Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. "България" № 4, срещу представяне на следните документи: оригинална фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Във фактурата по т. 1 задължително трябва да присъства наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и дата на договора за доставка, по който е извършено плащане. Фактурата или приложения към нея протокол трябва да съдържат подробна информация за извършената доставка - вид, количество и единична цена.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че участник представи ценова оферта с по-високи обща или единични цени от посочените в техническата спецификация от документацията за участие (за съответната обособена позиция), то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща и декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3. Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие/. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение - за всеки един член на обединението. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.; 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника - съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а - д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП; 8. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител.; 9. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо). Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6, от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката.Плик № 3 – “Предлагана цена” , съдържащ ценовата оферта на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информация за оборота от сходни с предмета на поръчката доставки (по съответната обособена позиция, за която участниците подават оферта) за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да докажат оборот от доставки, сходни с предмета на обособената позиция (на подобни или идентични артикули), за която участват, за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер, равен или по-голям от максималния размер на прогнозната стойност за съответната обособена позиция, за която участват. Участниците прилагат към офертата си отделна информация за оборота от сходни с предмета на съответната обособена позиция доставки за всяка обособена позиция за която участват. Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението. Информацията за оборота от сходни с предмета на поръчката доставки за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) се представя само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато е предвидено участие на подизпълнители, изискването се прилага по отношение на тях, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на успешно изпълнените в рамките на последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, договори с предмет, сходен спредмета на поръчката (за съответната обособена позиция, за която участниците подават оферта) с приложени референции към договорите.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил минимум един договор за доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката за съответната обособена позиция (на подобни или идентични артикули), за която участва. Списъкът трябва да съдържа най-малко: предмет на договора, обект, стойност, датата на започване и приключване, име на получателя. Когато участникът е обединение, списъкът е общ за договорите, сключени от всеки от участниците, като в отделна колонка трябва да се посочи членът в обединението, който е бил страна по договора. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат информация за предмета и срока на изпълнение на договора. Препоръките се представят в оригинал или копие, заверено «Вярно с оригинала» от участника. В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, и предметът на отделните обособени позиции за които участва е сходен (касае доставки на подобни или идентични артикули), то изискването за броят на договорите не се прилага сумарно, т.е. достатъчно е участникът да има изпълнен минимум един договор за доставка с предмет, сходен с предмета на съответните обособените позиции. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.10.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.10.2013 г.  Час: 12:00
Място

в сградата на Дирекция Национален парк "Пирин" в гр. Банско

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" www.pirin.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.pirin.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 5 броя GPS-GSM нашийници, 12 бр. Фотокапани
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на 5 броя GPS-GSM нашийници, 12 бр. Фотокапани.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38112100, 37413230

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
Капани

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 1 – Доставка на 5 броя GPS-GSM нашийници, 12 бр. Фотокапани;

Прогнозна стойност, без ДДС
37000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 24 бр. Фотокапани, 12 бр. Снегоходки
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на 24 бр. Фотокапани, 12 бр. Снегоходки.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37413230, 37411300

Описание:

Капани
Полярни дрехи и екипировка

3) Количество или обем

За обособена позиция № 2 - Доставка на 24 бр. Фотокапани, 12 бр. Снегоходки;

Прогнозна стойност, без ДДС
23000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 4 бр. Уреди за нощно виждане, 2 бр. Термална камера за нощно виждане, 2 бр. Зрителна тръба с вграден фотоапарат, 15 бр. Бинокли, 1 бр. Цифров огледалнорефлексен фотоапарат – тяло, 1 бр. Универсален обектив, 1 бр. Телеобектив, 1 бр. Макрообектив, 5 бр. Аудиоплейъри, 30 бр. Изкуствени гнездилки
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на 4 бр. Уреди за нощно виждане,2 бр. Термална камера за нощно виждане, 2 бр. Зрителна тръба с вграден фотоапарат, 15 бр. Бинокли, 1 бр. Цифров огледалнорефлексен фотоапарат – тяло, 1 бр. Универсален обектив, 1 бр. Телеобектив, 1 бр. Макрообектив, 5 бр. Аудиоплейъри, 30 бр. Изкуствени гнездилки.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31500000, 38651600, 38650000, 38651000, 38631000, 38651100, 32320000, 39293000, 39300000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Цифрови камери
Фотографско оборудване
Фотографски апарати
Бинокли
Фотографски обективи
Телевизионно и аудиовизуално оборудване
Изкуствени продукти
Различно оборудване

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 3 – Доставка на 4 бр. Уреди за нощно виждане, 2 бр. Термална камера за нощно виждане, 2 бр. Зрителна тръба с вграден фотоапарат, 15 бр. Бинокли, 1 бр. Цифров огледалнорефлексен фотоапарат – тяло, 1 бр. Универсален обектив, 1 бр. Телеобектив, 1 бр. Макрообектив, 5 бр. Аудиоплейъри, 30 бр. Изкуствени гнездилки;

Прогнозна стойност, без ДДС
77900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 50 бр. Капани за улов на дребна риба – винтер, 5 бр. Хидробиологичен сак, 5 бр. Гумен гащеризон, 1 бр. Оксиметър, 4 бр. Електронни термометри
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на 50 бр. Капани за улов на дребна риба – винтер, 5 бр. Хидробиологичен сак, 5 бр. Гумен гащеризон, 1 бр. Оксиметър, 4 бр. Електронни термометри

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37413230, 18930000, 39300000, 38412000, 18100000, 18140000

Описание:

Капани
Сакове и торбички
Различно оборудване
Термометри
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 4 – Доставка на 50 бр. Капани за улов на дребна риба – винтер, 5 бр. Хидробиологичен сак, 5 бр. Гумен гащеризон, 1 бр. Оксиметър, 4 бр. Електронни термометри;

Прогнозна стойност, без ДДС
6350 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 3 бр. GPS, 3 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи, 20 бр. Цветни спрейове
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на 3 бр. GPS, 3 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи, 20 бр. Цветни спрейове.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38112100, 43320000, 39540000, 44810000

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
Строително оборудване
Различни дебели, среднодебели, тънки въжета и мрежи
Бои

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 5 – Доставка на 3 бр. GPS, 3 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи, 20 бр. Цветни спрейове;

Прогнозна стойност, без ДДС
2940 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Електрофишер 1 бр
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на Електрофишер 1 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39300000

Описание:

Различно оборудване

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 6 – Доставка на Електрофишер 1 бр.;

Прогнозна стойност, без ДДС
8500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 5 бр. GPS, 20 бр. Цветни спрейове
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка 5 бр. GPS, 20 бр. Цветни спрейове.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38112100, 44810000

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
Бои

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 7 – Доставка на 5 бр. GPS, 20 бр. Цветни спрейове;

Прогнозна стойност, без ДДС
4200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 7 бр. GPS, 2 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на 7 бр. GPS, 2 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38112100, 43320000, 39540000

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
Строително оборудване
Различни дебели, среднодебели, тънки въжета и мрежи

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 8 – Доставка на 7 бр. GPS, 2 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи;

Прогнозна стойност, без ДДС
5910 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Доставка на противопожарни дрехи и защитни дрехи за работа с БМТ
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на противопожарни дрехи и защитни дрехи за работа с БМТ.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18230000, 18400000, 35111200

Описание:

Различни връхни дрехи
Дрехи със специално предназначение и аксесоари
Противопожарна екипировка

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 9 – Противопожарни дрехи, комплекти – трудно горими (панталон, яке) – 42 броя комплекти., Трудно горими -обувки – 42 броя, Каски – 43 броя, Трудно горими -ръкавици , 41 броя, Специализиран костюм за работа с БМТ, комплект включващ (панталон, яке обувки, ръкавици и каска), който да отговарят на стандарт БДС EN 381-5, или еквивалентен стандарт – 37 броя;

Прогнозна стойност, без ДДС
45310 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Доставка на противопожарни инструменти и техника
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдe извършена доставка на противопожарни инструменти и техника.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44510000, 35110000, 35111000

Описание:

Инструменти
Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност
Противопожарно оборудване

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 10 – Доставка на: Бензино- моторен трион – среден клас, оборудван с набор от клинове, лостове за поваляне на дървета, 7 броя; Бензино- моторен трион – за кастрене с приспособление за обтягане на веригата без инструменти, за бърза и лесна регулировка, 13 броя; Олекотени бензиномоторни помпи, който да отговарят на стандарт EN 14466 или еквиваленти, шлангове – 8 броя; Алуминиеви самари (вид раница за закрепяне на противопожарно оборудване) – 12 броя; Челник за глава с алкални батерии – 55 броя; Лопати - 40 бр.; Брадви - 13 бр.; Железни Гребла - 32 бр.; Копачи - 40 бр.; Мотики - 12 бр.; Цапини - 10 бр.; Противодимни маски + филтър - 30 бр.; Пръскачки 22л. - 14 бр.; Тупалки (брезентови) - 54 бр.;

Прогнозна стойност, без ДДС
54190 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20