Версия за печат

01379-2013-0058

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: Матей Матеев - по технически въпроси; Даниела Димитрова - по процедурни въпроси, Република България 1000, София, Тел.: 02 9696853, E-mail: d.dimitrova@eso.bg, Факс: 02 9626189

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.eso.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.eso.bg/default.aspx/page-620/bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: Деловодство, България 1000, София, Тел.: 02 9696884

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Демонтаж, монтаж и транспорт на силови трансформатори в п/ст Курило”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: Транспортиране на трансформатора между п/ст Курило и п/ст Столник.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Демонтиране и натоварване от фундамент на трансформатор тип ТМ 15000/110 зав. № 10257 (дисп. № 3 Гарата), приведен в транспортен вид в п/ст Курило, транспортиране до п/ст Столник и монтаж върху скара за временно съхранение. Демонтиране и натоварване от скара за временно съхранение в транспортен вид на трансформатор тип ТМТРУ40500/110 зав. № 81585 (резервен), транспортиране в ОРУ (около 200 м.) и монтиране върху новоизграден фундамент в п/ст Курило.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
45000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - парична/банкова - в размер на 400 лева. Гаранция за изпълнение на договора - парична/банкова - в размер на 3% от стойността на поръчката. Банкова сметка на възложителя: BIC: KORPBGSF; IBAN: BG28KORP92201009159501 при Корпоративна търговска банка, гр. София.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането е съгласно условията на договора - в размер на 100 %, след изпълнението на поръчката, в срок до 25 календарни дни.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Документ за внесена гаранция за участие. 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени от участника копия). 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП. (оригинал). 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП. (оригинал). 5.Декларация от участника по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП. (оригинал) 6.Декларация от Участника, че спазва изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. (оригинал) 7.Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката (оригинал). 8. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите за изпълнение на поръчката. (оригинал или заверено от участника копие). 9. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

----

ІІІ.2.3) Технически възможности

----

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Реф. № 2013/ 133

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.10.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български език

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

на адреса на Възложителя

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП - Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на своя интернет адрес: www.eso.bg(профила на купувача http://tso.bg/default.aspx/page-620/bg). На същия интернет адрес възложителят ще публикува писмено поискани, съгласно чл. 29 от ЗОП, разяснения по документацията за участие, с което се счита, че заинтересованите лица са уведомени.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ