00991-2013-0007

BG-гр.Ловеч: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К" АД - гр. Ловеч, ул."Райна Княгиня" Nо 1-А, За: Марина Бороджиева, Рeпублика България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651142, E-mail: m.borodjieva@wss-lovech.bg, m.borodjieva@gmail.com, Факс: 068 651113

Място/места за контакт: "В и К" АД - гр. Ловеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wss-lovech.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.wss-lovech.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"В и К" АД - гр. Ловеч, ул."Райна Княгиня" Nо 1-А, За: Калинка Николова, Република България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651112

Място/места за контакт: стая № 204 деловодство на "ВиК" АД, гр.Ловеч

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на ПЕВП тръби и фитинги за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Доставката на тръби и фитинги се извършва от Изпълнителя до централната складовата база на „В и К” АД в гр. Ловеч, ул.”Баховско шосе” или до складовите бази на Възложителя – в гр.Луковит, гр.Тетевен, гр.Ябланица и гр.Угърчин - определени в предварителната писмена заявка за доставка на стоките.
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставката на ПЕВП тръби и фитинги включва: Доставка на ПЕВП тръби за аварийни нужди и изграждане на подземни тръбопроводи за пренос на питейна вода под налягане, а именно: а) на рула по 100 м, за налягане PN 10 bar и външни диаметри от 25 мм до 90 мм б) на пръти по 12 м, за налягане PN 10 bar и външни диаметри от 75 мм до 400 мм в) на пръти по 12 м, за налягане PN 16 bar и външни диаметри от 90 мм до 315 мм г) на пръти по 12 м, за налягане PN 6 bar и външни диаметри от 90 мм до 200 мм съгласно Техническа спесификация № 1. Доставка на ПЕВП фитинги инжекционно ляти за челно заваряване към ПЕВП тръби с външни диаметри от 75 мм до 400 мм и за налягания PN 10 bar и PN 16 bar по видове и размери съгласно Техническа спесификация № 2. Доставка на РР фитинги за бърза връзка чрез механично притягане (клемофитинги) към ПЕВП тръби с външни диаметри от 20 мм до 160 мм и за налягане PN 10 bar съгласно Техническа спесификация № 3. Доставка на ПЕВП фитинги с елекросъпротивителен елемент за електрозаваряване към ПЕВП тръби с външни диаметри от 25 мм до 400 мм и за налягания PN 10 bar и PN 16 bar съгласно Техническа спесификация № 4.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44163000

Описание:

Тръбопроводи и принадлежности

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставката на ПЕВП тръби и фитинги включва: Доставка на ПЕВП тръби за аварийни нужди и изграждане на подземни тръбопроводи за пренос на питейна вода под налягане, а именно: а) на рула по 100 м, за налягане PN 10 bar и външни диаметри от 25 мм до 90 мм б) на пръти по 12 м, за налягане PN 10 bar и външни диаметри от 75 мм до 400 мм в) на пръти по 12 м, за налягане PN 16 bar и външни диаметри от 90 мм до 315 мм г) на пръти по 12 м, за налягане PN 6 bar и външни диаметри от 90 мм до 200 мм съгласно Техническа спесификация № 1, като видовете продукти са 35 бр. обединени по технически параметри в 4 групи. Доставка на ПЕВП фитинги инжекционно ляти за челно заваряване към ПЕВП тръби с външни диаметри от 75 мм до 400 мм и за налягания PN 10 bar и PN 16 bar по видове и размери съгласно Техническа спесификация № 2, като видовете продукти са 133 бр. обединени по технически параметри в 5 групи. Доставка на РР фитинги за бърза връзка чрез механично притягане (клемофитинги) към ПЕВП тръби с външни диаметри от 20 мм до 160 мм и за налягане PN 10 bar съгласно Техническа спесификация № 3, като видовете продукти са 207 бр. обединени по технически параметри в 12 групи. Доставка на ПЕВП фитинги с елекросъпротивителен елемент за електрозаваряване към ПЕВП тръби с външни диаметри от 25 мм до 400 мм и за налягания PN 10 bar и PN 16 bar съгласно Техническа спесификация № 4, като видовете продукти са 61 бр. обединени по технически параметри в 3 групи. Възложителят с предварителна писмена заявка ще заявява за доставка необходимите стоки по количество и вид съобразно своите нужди в рамките на осигурените от него средства за срока на договора.

Прогнозна стойност без ДДС
95000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не предвижда представяне на гаранция за участие. Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение – в размер на 2% от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представят в една от следните форми: - Парична сума внесена в касата на “В и К” АД, гр. Ловеч (адрес гр. Ловеч, ул.”Райна Княгиня” № 1-А, стая № 206) или по сметката на Възложителя: Бенефициент: „В и К” АД – гр. Ловеч; Банка: „Първа Инвестиционна Банка”АД - клон Ловеч; IBAN: BG30 FINV 9150 1015 7885 33 BIC: FINV BGSF и представяне на документ оргинал или копие. - Банкова гаранция в полза на „В и К” АД - гр. Ловеч, оригинал, безусловна и неотмeняема, обхваща целия срок на действие, както следва: Начален срок: не - по късен от датата на сключване на договора и краен срок: не по - ранен от крайния срок на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно разпоредбите на чл. 63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства. Начин на плащане - Заплащането на всяка отделна доставка се извършва от Възложител в лева, чрез банков превод по сметката на Изпълнителя в срока предложен от Него, след постъпването на стоките в складовете на Възложителя, въз основа на надлежно издадени и представени от Изпълнителя оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срок на плащане – участниците предлагат в документа „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ разсрочено плащане в дни на всяка отделна доставка. Участниците могат да предложат разсрочено плащане – до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издадена от Изпълнителя оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, но така определеният участник следва да спазва разпоредбата на чл.49 от ППЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: 1.Оферта - образец, оригинал; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника -образец, оригинал; 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата процедурата - оригинал, (представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия или представлявания участника, а от изрично упълномощен негов представител; 4.Регистрационни документи на участника: Копие на документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ;Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено, като документът бъде преведен на български език в официален превод по смисъла на §1, т.16а от ЗОП (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);Копие от документ за самоличност, ако участникът е физическо лице. 5. Административни данни – образец, оригинал; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б.“а-д“ от ЗОП - примерен образец, оригинал; 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - примерен образец, оригинал; 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - примерен образец, оригинал; 9.Декларация за участие на подизпълнители - образец, оригинал; 10.Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедурата – образец, оригинал /ако е приложимо/ ; 11. Документ за създаване на обединение за участие в процедурата /ако е приложимо/– представя се в случай, че участва обединение, което не е юридическо лице – оригинал или нотариално заверено копие; 12.Документ, от който да е видно, че участника има право да предлага изделията на производителя предмет на поръчката (представя се при условие, че участника е различен от производителя)- свободен текст, оригинал или заверено копие; 13. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката: съгласно т. III.2.3 от обявлението; 14. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - образец, оригинал; 15.Декларация за срока на изпълнение на поръчката – образец, оригинал ; 16.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец, оригинал, с приложени таблици – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Техническа спецификация №№ 1, 2, 3 и 4”, образец оригинал, които са неразделна част от техническото предложение; 17. Предлагана цена – образец, оригинал, с приложени - 4 бр. „Ценови таблици” – образец, оригинал, които са неразделна част от ценовото приложение. От участие в процедурата се отстранява участник при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1, б.“а-д“,т.2, т.3 от ЗОП и чл.47, ал. 5 от ЗОП. Участник, който представи оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията и изискванията за участие и провеждане на тази процедура описани в документацията за участие се отстранява от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се предвиждат.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя – заверено копие; Минимално изискване: Обхватът на сертификатите да има отношение към предмета на обществената поръчка и да е в срок на валидност. 2. Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент на участника – заверено копие; Минимално изискване: Обхватът на сертификатите да има отношение към предмета на обществената поръчка и да е в срок на валидност. 3. Валиден сертификат за съответствие с всички приложения към него – издаден съгласно „Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни продукти” (обн. ДВ 106/2006 г). – заверено копие; Минимално изискване: Сертификатите за съответствие се представят за тръби и фитинги, предмет на настоящата обществена поръчка съгласно Техническите спецификации. 4. Хигиенна оценка за хигиенно-токсилогична безопасност на тръби и фитинги, издадено Министерството на здравеопазването – заверено копие; 5. Образец на маркировката върху тръбите, предлагани от участника, за всички производители. Образецът от маркировката се представя на хартия с ясно видима маркировка и легенда за съкращенията на стандартизираните изписвания; 6. Каталог/зи и ръководство/а за съхранение на склад, полагане и монтаж (съединяване или заварка), хидравлично изчисление на предложените тръби и фитинги. Каталозите и ръководствата да са на български език или ако в оригинал езикът е различен от български, придружени с превод на български език и да са с техническите данни на продуктите, предмет на обществената поръчка; Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, изисканите сертификати по т.1, 2, 3, се представят за участници в обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в докумената за създаване на обединението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.10.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на „В и К” АД – гр. Ловеч, ул.„Райна Княгиня” № 1-А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (пълномощното се представя на комисията и остава за Възложителя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала” подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертие и действията на комисията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганата цена. Информация относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, Комисията ще оповестени публично само в интернет страницата на „В и К”АД, гр. Ловеч на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg, (Рубрика – Обществени поръчки- Профил на купувача/Процедури по ЗОП/съответната поръчка).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата е безплатна, като се предоставя пълен достъп до нея по електронен път на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg /Рубрика – Обществ. поръчки- Профил на купувача /Процедури по ЗОП/съответната поръчка. Разясненията на Възложителя по документацията ще бъдат своевременно публично оповестени само в интернет страницата на „ВиК” АД, гр.Ловеч на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg, /Рубрика – Обществ.поръчки- Пр-л на к-ч/Процедури по ЗОП/ съответната поръчка. Критерий за оценка на офертите: „Най - ниска цена“. За целите на оценката на настоящата процедура за „ цена” на участника се счита получената от него оценка, означена с К. На първо място се класира офертата на участника, получил най-висока оценка К, изчислена по формулата: К= 20%*К1+ 25%*К2 +15%*К3+ 10%*К4+ 20%*К5 +10%*К6 - за начина на определяне на оценка К виж т.8.5. от документа "Указание за подготовка на офертата и условия за участие в процедурата" от документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ