Версия за печат

00285-2013-0009

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Николай Тахов, Христо Сапунджиев, Вера Лазарова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885515; 0888 414193; 073 588561, E-mail: op@swu.bg, vera.lubenova@abv.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.swu.bg/information-for/public-procurement.aspx.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Бензиностанциите и газстанциите на изпълнителя.
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на горива по позиции: автомобилен бензин А-98 Н, евродизел Б5, газ пропан-бутан за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09132100, 09134200, 09122000

Описание:

Горива
Безоловен бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозни количества: автомобилен бензин А-98 Н - 4 000 литра, евродизел Б5 - 130 000 литра, газ пропан-бутан - 1 700 литра.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер за различните горива, както следва: за бензин А-98Н – 60 лв.; за евродизел Б5 – 1000 лв.; за газ пропан-бутан – 10 лв., а гаранцията за изпълнение е: бензин А-98Н – 100 лв.; за евродизел Б5 – 2000 лв.; за газ пропан-бутан – 20 лв. Гаранцията за участие следва да е внесена по банковата сметка на Югозападен университет ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград; Първа инвестиционна банка, клон Благоевград: BGN – BG33FINV91503315415591; BIC: FINVBGSF - клон Благоевград. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на приблизителното количество гориво по всяко Приложение, с което кандидатът участва в поръчката и се внася по посочена банкова сметка на Възложителя преди сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на доставяното гориво за месеца се извършва в лева, по банков път, след представяне на фактура от продавача, в срок от 15 дни след представянето й.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът, или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, се представя в официален превод. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). 2.Удостоверение за актуално състояние. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ. Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата. 3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП, по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 3 от ЗОП. 5. Участниците трябва да представят сведения за участника по образец от документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информация за общия оборот и за оборота от договори, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с посочване на оборота за всяка година поотделно (в оригинал), по приложение –образец от документацията. Ако кандидатът е обединение/консорциум, информацията за оборотите следва да бъде представена от всеки от участниците в обединението/консорциума. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по-горе той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените по-горе документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.
Минимални изисквания: Участниците трябва да са реализирали оборот в размер не по-малък от 2 000 000 (два милиона) лв. без вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) от продажбата на горива, предмет на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните изпълнени договори за доставка на горива, същите или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), по приложение –образец от документацията. За договорите, посочени в справката-декларация, следва да се представят препоръки. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и в тях трябва да са вписани видовете доставяни горива, годината на доставката и дали договора е изпълнен качествено и в съответствие с изискванията.; 2. Справка - декларация за техническото оборудване, с които разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка /по образец/ – списък на бензиностанциите и газстанциите, с които разполага кандидатът. 3. Копия от сключени договори с производител или техен дистрибутор за доставка на горивата.; 4. Декларация, че кандидатът има система за безкасово плащане, /по образец от документацията/.; 5. Декларация, че кандидатът ще представя информация на Възложителя за продаваното гориво по отношение на деня, часа и датата на зареждане, единичните цени, количеството гориво и превозното средство на Възложител с държавния контролен номер, /по образец от документацията/; 6. Декларация, че доставяните от кандидата горива отговарят на изискванията на българските държавни стандарти; да са висококачествени, гарантиращи безпроблемно запалване при ниски температури; да са без възможни добавки за третиране на горивата – ГСМ; горивата да имат ефикасно изгаряне /по образец от документацията/; 7. Сертификат от производителя, гарантиращ произхода на доставяното гориво.
Минимални изисквания: 1. Кандидатите да притежава минимум по една бензиностанция и една газстанция на територията на гр.Благоевград и по една на територията на всяка област в страната.; 2. Кандидатите трябва да са реализирали продажби на горива най-малко по 2 договора на година със съответни Възложители.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.10.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Внесени в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, Ректорат, новата сграда, стая 206. Документацията е публикувана на сайта на Университета в профила на купувача: http://www.swu.bg/information-for/public-procurement.aspx

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.10.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, бул. Иван Михайлов, 66, Ректорат, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Автомобилен бензин А-98 Н
1) Кратко описание

Доставка на автомобилен бензин А-98 Н.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09132100

Описание:

Горива
Безоловен бензин

3) Количество или обем

4 000 литра.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Евродизел Б5
1) Кратко описание

Доставка на евродизел Б5.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09134200

Описание:

Горива
Дизелово гориво

3) Количество или обем

130 000 литра.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Газ пропан–бутан
1) Кратко описание

Доставка на газ пропан–бутан.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09122000

Описание:

Горива
Пропан и бутан

3) Количество или обем

1 700 литра.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24