Версия за печат

00246-2013-0081

BG-с. Ковачево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: технически въпроси - инж.Петър Петров; въпроси по процедурата - Галя Георгиева - търговски агент ТО, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662428; 042 662910, E-mail: g.stancheva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: Търговски отдел, Конструктивно технологичен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tpp2.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: инж. Петър Петров - Технолог КТО, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662428, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: Конструктивно технологичен отдел

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: Галя Георгиева, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662910, E-mail: g.stancheva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: Търговски отдел

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.tpp2.com.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: Христина Димитрова - Танева - Завеждащ "Регистратура обществени поръчки", Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662717, E-mail: tec2@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: Регистратура Обществени поръчки

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4" по две обособени позиции: - Първа обособена позиция - “Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4”, съгласно спецификация; - Втора обособена позиция - “Доставка на износоустойчиви брони за котлоагрегати тип ПК 38-4”,съгласно спецификация;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31161700

Описание:

Части за парогенераторни котли

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата са посочени в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
309990 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие (представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП) в размер на: - Първа обособена позиция - 2250.00 /две хиляди двеста и петдесет/ лева. - Втора обособена позиция - 840.00 /осемстотин и четиридесет/ лева. 2. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3% от стойността му. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 15 месеца от датата на сключване на договор по първа обособена позиция и до 30 дни след изтичане на 16 месеца от датата на сключване на договор по втора обособена позиция, и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. 3. Ако гаранциите са парична сума, то те се внасят по сметката на Възложителя, а именно: IBAN BG49 KORP 9220 1002 3181 01, BIC: KORPBGSF, при „Корпоративна Търговска Банка” гр. Раднево. В основанието за плащане да бъде посочено: "Гаранция за участие /изпълнение/ по ОП № ...............". 4. Ако гаранциите са банкови, то те се представят по приложените в документацията за участие образци и са със следните срокове на валидност: - за участие - 180 дни от датата на отваряне на офертите; - за изпълнение на договора: -- Първа обособена позиция - 16 месеца от датата на сключване на договор; -- Втора обособена позиция - 17 месеца от датата на сключване на договор;

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е със собствени средства. Плащането се извършва /за всяка доставка/ до 60 дни от представяне на фактура - оригинал издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срокът на плащането тече от датата на последно представения документ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не. Преди подписване на договора определения за Изпълнител представя документите посочени в чл.49, ал.1 и ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

ІІІ.1.4) Други особени условия

Гаранционен срок - 12 месеца от датата на монтаж, но не повече от 18 месеца от доставка. Крайният срок за доставка на различните позиции от спецификациите е от 60 до 120 дни, съгласно документацията за участие. Предлаганите изделия трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в документацията за участие. Те могат да бъдат еквивалентни на заявените, което участникът следва да докаже, съгласно чл.33, ал.3 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всеки участник представя в офертата си: 1.Удостоверение за актуално състояние или заверено извлечение от Търговския регистър. 2. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47 ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.5 и ал.5 ЗОП – представят се декларации по приложен в документацията за участие образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.5 се отстранява от участие. 3. Всички изискуеми документи по чл.56 от ЗОП, съгласно обявлението и документацията за участие. Непредставяне на някой от посочените документи е основание за отстраняване на участника от процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изисква.

ІІІ.2.3) Технически възможности

За доказване на техническите си възможности и квалификация всеки участник представя в офертата си: - Съгласно чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП - Списък на основните договори за доставки, с предмет аналогичен на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години /2010, 2011 и 2012/, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение. Възложителят изисква участникът да е изпълнил минимум един договор с предмет сходен или еквивалентен на предмета на обособената позиция за която участва, през последните 3 години, придружен с референция; - Съгласно чл.53, ал.1 от ЗОП -производителят да има въведена собствена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно. Удостоверява се със заверено от участника копие на сертификата. Ако сертификатът не е на български език, то следва да бъде преведен. - Участникът да декларира производителя и страната производител на резервните части. - Участникът по втора обособена позиция да представи документ от производителя /декларация/, удостоверяващ, че метода на наваряване на износоустойчивите брони е наваряване по метод на открита електродъгова дъга, дъгов металургичен процес при който доставяните изделия ще отговарят на следните изисквания: -твърдост: 720 830 HV -минимално съдържание на C – 5,8 % -минимално съдържание на Cr – 24 % -минимално съдържание на Nb – 6 % -наличие на Mn -работна Т = 350C При непредставяне на някой от горепосочените документи, участникът се отстранява.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

13090

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.10.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

Цената е без ДДС. Документацията се получава отучастника или негов представител всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 12:30 до 15:30 часа в Търговски отдел на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД след представяне на бланка с данните на участника /телефон, факс, мобилен телефон, адрес/ и фактура за закупена документация. Плащането се извършва в касата на дружеството или по банков път: банкова сметка IBAN BG49 KORP 9220 1002 3181 01, BIC код на банката - KORPBGSF при КТБ, гр.София.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.10.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на търговски отдел в "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

1.Участници в процедурата или техни упълномощени представители. 2. Представители на средства за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.120 и сл. от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4
1) Кратко описание

Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4, съгласно спецификация и технически изисквания

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31161700

Описание:

Части за парогенераторни котли

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
225790 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на износоустойчиви брони за котлоагрегати тип ПК 38-4
1) Кратко описание

Доставка на износоустойчиви брони за котлоагрегати тип ПК 38-4, съгласно спецификация и технически изисквания

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31161700

Описание:

Части за парогенераторни котли

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
84200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120