Версия за печат

00435-2013-0084

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

"Софийска вода" АД, Централен офис на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Камелия Георгиева, България 1766, София, Тел.: 0281 22457, E-mail: kgeorgieva@sofiyskavoda.bg, Факс: 0281 22588

Място/места за контакт: отдел "Снабдяване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofiyskavoda.bg.

Електронен достъп до информация: www.sofiyskavoda.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка” ТТ001177

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
складове на “Софийска вода” АД, находящи се на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на Възложителя, Доставчикът доставя на други обекти на територията на гр. София.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет:„Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка” Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции. Обособена позиция 1: Доставка на фланшови спирателни кранове Обособена позиция 2 Доставка на фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000 Обособена позиция 3: Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270

Описание:

Спирателни кранове

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

На Доставчика не са гарантирани количествата на поръчваните стоки.

Стойност, без да се включва ДДС
2360000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие: За Обособена позиция 1: Доставка на фланшови спирателни кранове - 20 000лв; За Обособена позиция 2 : Доставка на фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000- 3000лв; За Обособена позиция 3 : Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка- 600лв. Гаранция за изпълнение на договора: 3% от прогнозната стойност по обособени позиции.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в 45 дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно попълнена фактура в резултат на подписан от Възложителя без възражения приемо- предавателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изисквания към Участниците и техните предложения, неизпълнението на всяко от които води до отстраняване на Участника: Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т. 1, 2, 2а, 3, 5, ал.5 и чл.48 от ЗОП. Участникът трябва да представи оферта, отговаряща на изискванията на документацията за участие; Стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да отговарят на изискванията посочени в Раздел А: Техническо задание предмет на договора за доставка. .Стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да отговарят на всички изисквания по действащото в Република България законодателство. Участникът трябва да има опит в изпълнението на поръчки (договори) за доставка на стоките, предмет на настоящата процедура, за предходните 3 години, считано до крайния срок за подаване на офертите. Участникът трябва да представи минимум две референции от различни възложители за изпълнени поръчки (доставки) от списъка по горната точка. От същите трябва да е видно, че участникът изпълнява и/или е изпълнил цитираните доставки в съответствие с изискванията на възложителя. Минималният изискуем обем за последните три години, отразен в референциите, следва да бъде в размер над прогнозните стойности по обособени позиции на настоящата поръчка. Референциите трябва да съдържат лице за контакт и актуални телефони. Производителят на стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да притежава за тях валиден сертификат ISO 9001 или еквивалент за производство на същите стоки. За стоките, с които участва в процедурата за обществена поръчка, Участникът трябва да разполага с валиден сертификат(и) за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). Производителят на стоките, с които Участниците участват в процедурата и за трите обособени позиции, трябва да притежава за тях валиден сертификат от GSK (Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити кранове и фитинги) или еквивалент за покритието на произведените Стоки. Производителят на стоките, предмет на обществената поръчка, за които има хармонизирани технически спецификации, трябва да притежава декларация за експлоатационните показатели на тези стоки, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011. За стоките, за които липсват хармонизирани технически спецификации участникът трябва да разполага с Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в документацията за участие), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по НСИСОССП..Участникът трябва да притежава здравна оценка за приложимост на продуктите, съгласно изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода, издадена от Министерство на здравеопазването или друг български акредитиран орган към Министерство на здравеопазването. Изискуеми документи: Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/; Юридически сведения за Участника /по образец/; Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Участникът следва да предостави всички изискуеми в Документацията за участие документи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът предоставя още: При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. Декларация (и) по чл. 47, ал.1, т. 1 (а, б, в, г, д), ал. 2, т.2, т.5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация (и) по чл. 47, ал.1, т. 2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а и т.3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация от Участника за автономност на офертата /по образец/; Оригинал на банкова гаранция или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за участие; Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното участие. Изпълнителят изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл.56, ал.2 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие; Копие(я) от валиден сертификат(и) по ISO 9001 или еквивалент на производителя(ите) на Стоките, за които Участникът е заявил участие. Копие(я) от валиден сертификат от GSK (Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити кранове и фитинги) или еквивалент за покритието на произведените Стоки. Участникът трябва да има опит в изпълнението на поръчки (договори) за доставка на стоките, предмет на настоящата процедура, за предходните 3 години, считано до крайния срок за подаване на офертите. Оригинал или заверено от участника копие на минимум две референции от различни възложители за изпълнени доставки от списъка от горната точка. От същите трябва да е видно, че участникът изпълнява и/или е изпълнил цитираните доставки на фланшови спирателни кранове и/или фланошови спирателни кранове в комплект с електро задвижка, в съответствие с изискванията на възложителя. Минималният изискуем обем за последните три години, отразен в референциите, следва да бъде в размер над прогнозните стойности по обособени позиции на настоящата поръчка. Референциите трябва да съдържат лице за контакт и актуални телефони. Сертификат(и) за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). Декларация за експлоатационните показатели на стоките, за които има хармонизирани технически спецификации, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 и/или Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в настоящата документация), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). Представените от Участника декларации за съответствие трябва да са за Стоките, с които участва в процедурата. За стоките, с които участва в процедурата за обществената поръчка, участникът трябва да представи копие от здравна оценка за приложимост на продукти, съгласно изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода, издадена от Министерство на здравеопазването или друг български акредитиран орган към Министерство на здравеопазването.Участникът следва да предостави всички изискуеми в Документацията за участие документи.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

ТТ001177

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.10.2013 г.  Час: 23:59
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
24.10.2013 г.  Час: 09:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.10.2013 г.  Час: 10:30
Място

Централен офис на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие и приложенията към нея се получават чрез изтегляне на файловете от електронната страница на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg, раздел „Профил на купувача, обществени поръчки и покани за оферти". „Предложението за изпълнение на поръчката”, следва да съдържа следните документи, попълнени на съответните места: Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики на Стоките, с които Участникът участва в процедурата. Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание – предмет на договора. В техническото предложение на Участника следва да бъдат посочени производител, марка, модел на съответните Стоки. Техническото предложение да съдържа потвърждение на участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител и при сключване на договор, срокът за доставка на стоките от Ценовите таблици и гаранционният срок на стоките, предмет на договора ще бъдат в съответствие със заложеното в проекта на договора. 1.1.3. Участникът задължително трябва да представи каталог (каталожни страници) на български език на предлаганите от него стоки от предмета на поръчката със съответни размери, като в случай, че в каталога (каталожните страници) са посочени цени, същите следва да бъдат заличени. Каталогът трябва да включва всички стоки, посочени в Ценовите таблици и при желание и по преценка от страна на участника и други фланшови спирателни кранове с различни от оферираните в Ценовите таблици размери, модели и т.н. В представения каталог (каталожни страници), техническите параметри на предлаганите от участника стоки от Ценовите таблици, следва да съответстват на техническите параметри, описани в техническото му предложение, както и на изискванията на Възложителя, описани в Раздел А. В случай, че по отношение на стоките от Ценовите таблици има несъответствие на техническото предложение на участника, и/или на техническите параметри в каталога (каталожните страници) с изискванията на възложителя, описани в Раздел А от документацията, участникът може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Оферирането на допълнителни стоки в Ценова листа, които не са включени в Ценовите таблици, съответно представянето на каталожни страници за тях, не е задължително. Попълнена таблица "Максимален срок на доставка на стоките от Ценовата листа”(в случай че има такава), по образец от Документацията за участие

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.09.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на фланшови спирателни кранове
1) Кратко описание

Доставка на фланшови спирателни кранове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270

Описание:

Спирателни кранове

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2000000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Доставка на фланшови спирателни кранове –Прогнозна стойност: 2 000 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000
1) Кратко описание

Доставка на фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270

Описание:

Спирателни кранове

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Доставка на фланшови спирателни кранове- DN800 и DN1000 – Прогнозна стойност 300 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка
1) Кратко описание

Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270

Описание:

Спирателни кранове

3) Количество или обем

На Доставчика не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка – 60 000 лв. без ДДС.